De slimste mens van Brecht quiz

advertisement
De slimste mens van (onze gemeente) quiz 2011!
Zoek op volgende websites een aantal sprekende cijfers op die een indicator kunnen zijn van
armoede in België, Vlaanderen of uw gemeente en stel een aantal multiple choice vragen op
www.armoedebestrijding.be/cijfers.htm
www.lokalestatistieken.be
Hierna een aantal voorbeelden van een quiz uit 2011 georganiseerd in Brecht.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hoeveel gescheiden vrouwen - als gezinshoofd met kind(eren) - wonen er in onze gemeente
op 1/1/2011 ?
0 297
0 347
0 390
Op 1 september 2011 waren er in onze gemeente ___ niet werkende werklozen. Hoeveel
onder hen behoren tot een “kansengroep”
(=laaggeschoolden+allochtonen+50plussers+mensen met een arbeidshandicap)
0 423
0 472
0 508
In een bevraging bij 2000 gehandicapten dit jaar door de Universiteit Antwerpen bleek dat
0 18%
0 25%
0 30% in armoede leeft
Het leefloon voor een gezin met 1 kind ten laste bedraagt _____ euro. Hoeveel bedraagt het
leefloon voor een gezin met 4 kinderen ten laste?
0
1. 027 euro
0
1. 288 euro
0
1. 473 euro
Hoeveel titularissen/gezinshoofden met voorkeursregeling in de ziekteverzekering wonen er
in onze gemeente
0
1.234
0
1.652
0
1.798
Hoeveel jongeren in Vlaanderen verlaten de school zonder diploma
0 bijna 1 op 4
0 bijna 1 op 5
0 bijna 1 op 6
Schiftingsvraag : Hoeveel bedraagt het begroot bedrag voor 2012 door de gemeente voor de
uitbetalingen van de 80% betoelaging aan mensen met een beperkt inkomen in het kader van het
Fonds Vrijetijdsparticipatie ?
Download