Reglement socio culturele participatie

advertisement
REGLEMENT HOUDENDE TOEKENNING VAN STEUN TENEINDE DE SOCIALE EN
CULTURELE ONTPLOOIING VAN KANSARMEN TE BEVORDEREN
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 13/2/2014
1. Het OCMW van Gooik kan financieel tussenkomen in
LUIK 1: kosten van volgende sociale, culturele en sportieve participatie:
-
deelname aan sociale, culturele of sportieve manifestaties (toegangsprijs, verplaatsing,
kinderopvang, …): enkel voor activiteiten of materialen die leiden tot een ‘actieve
participatie’ naar de leefgemeenschap toe (geen subsidie voor passieve participatie
zoals aankoop boeken, cd’s, kranten,…)
-
deelname aan sociale, culturele of sportieve verenigingen (lidgeld, kampen, benodigdheden
zoals sportkledij of uniform,…)
-
ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel
en sportief vlak met sociale finaliteit (bvb. sportdag voor ocmw-cliënten, tentoonstelling met
werken ocmw-cliënten,…): enkel werkingskosten en kosten voor kleine benodigdheden en
materialen
-
ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe
informatie- en communicatietechnologieën bevorderen voor schoolgaande kinderen ouder dan
10 jaar
LUIK 2: kosten van specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen
- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van deelname aan sociale programma’s:
 Opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind
 Kosten verbonden aan de participatie van luister en dialoogplaatsen met betrekking tot de
ontwikkeling van het kind
-
Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning
 Het ten laste nemen van een schoolabonnement
 Het ten laste nemen van bijlessen
 Het deelnemen aan de huiswerkschool.
-
Maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning van het kind
of de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist
-
Maatschappelijke dienstverlening ihkv paramedische ondersteuning
-
Steun bij het aankopen van pedagogische hulpmiddelen of spelletjes
LUIK 3: Toekenning steun voor de aankoop van een gerecycleerde computer
-
via hergebruikcentra tbv maximum 100 euro per begunstigde tot uitputting van het daartoe
verkregen jaarlijkse subsidiebedrag.
2. De socio-culturele steun is voorbehouden aan ocmw-cliënten en hun kinderen
gedomicilieerd te Gooik (*) en behorende tot één van volgende categorieën:
-
genieters van het leefloon of steun ten bedrage van het leefloon
-
personen in budgetbegeleiding of –beheer
-
personen uit een kansarm gezin met:
- maandinkomen < leefloon voor alleenstaanden verhoogd met 100 euro (+50 euro/kind
waarvoor onderhoudsgeld wordt betaald)
- maandinkomen < leefloon voor gezin verhoogd met 150 euro (+50 euro/kind ten laste)
NB. Het inkomen van samenwonenden wordt voor 1/3 in aanmerking genomen.
(*) Uitzondering: Kinderen van ouders in co-ouderschap die niet gedomicilieerd zijn in Gooik
kunnen om billijkheidsredenen de helft van de toelage voorzien in luik 1 bekomen.
3. Enkel activiteiten tussen 1 januari en 31 december van het werkingsjaar komen in
aanmerking. De toelage bedraagt maximaal 100 % van de totale kostprijs.
4. De aanvragen worden vóór 8 januari van het kalenderjaar volgend op het werkingsjaar
ingediend bij de sociale dienst en zijn vergezeld van de nodige bewijsstukken. De maximale
toelage voor het werkingsjaar bedraagt 125 EUR per persoon voor LUIK 1 en 125 EUR per
persoon voor LUIK 2. Voor de aankoop gerecycleerde computers zie hoger punt 1 LUIK 3.
De uitbetalingen gebeuren tweemaandelijks na kennisgeving op de ocmw-raad.
5. Het eventuele saldo van het budget toegekend aan het OCMW Gooik in toepassing van
Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale
activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn wordt evenredig verdeeld over de aanvragers. Bewijsstukken
waarvoor echter reeds een toelage is verkregen tijdens het werkingsjaar komen niet meer in
aanmerking voor verdeling van het eventuele saldo.
Download