duurzaam bemesten

advertisement
SUBSIDIEREGLEMENT - GRONDANALYSES IN HET KADER VAN HET PROJECT
“DUURZAAM BEMESTEN”
Gemeenteraad 30 oktober 2001
Artikel 1.
Binnen de perken van de jaarlijks voorziene en goedgekeurde begrotingskredieten, wordt met
ingang van 1 januari 2002 een toelage verleend voor de ontleding van grondstalen.
Deze toelage bedraagt 20,00 euro per analyse (standaardontleding of N-mineraal onderzoek).
Artikel 2.
Om voor deze betoelaging in aanmerking te komen wordt vereist dat de aanvrager:
a) zijn bedrijfszetel is gelegen op het grondgebied van de gemeente Landen
b) het beroep van landbouwer in hoofd- of bijberoep uitoefent
Artikel 3.
Per bedrijfszetel geldt een maximum van 10 ontledingen per jaar. De landbouwer kiest dus zelf
hoeveel standaardontledingen of hoeveel minerale N-onderzoeken hij laat uitvoeren.
Artikel 4.
De subsidie wordt toegekend op basis van voorlegging van de facturen opgesteld door erkende
ontledingsstations alsook mits opgave van het rekeningnummer waarop de subsidie moet gestort
worden.
Artikel 5.
De begunstigde wordt vrijgesteld van de verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake
beheer en financiële toestand, balans en rekeningen, zoals bepaald in artikel 5 § 1 en § 2 van de
wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige subsidies.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards