Reglement betreffende de organisatie van culturele activiteiten die

advertisement
Reglement betreffende de toekenning van een toelage aan verenigingen voor de
organisatie van culturele activiteiten die het eigen werkingsveld overstijgen
Artikel 1
Deze toelage kan toegekend worden aan de activiteiten, onder volgende voorwaarden:
-
-
-
De activiteit gaat uit van een, door de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid,
erkende Ruiseleedse socio-culturele vereniging
Het initiatief moet zich richten tot doelgroepen waartoe de vereniging zich in de
normale werking niet toe zou richten
Het initiatief moet getuigen van enige originaliteit
De activiteit moet doorgaan op het grondgebied van Ruiselede
Het initiatief moet een open initiatief zijn en dus toegankelijk voor iedereen
De activiteit slaagt erin minimum 30 personen aan te trekken
Het initiatief mag geen commerciële doelstellingen nastreven. Het initiatief heeft als
doelstelling het verhogen van de culturele participatie en het stimuleren van de
gemeenschapsvorming.
De ondersteuning kan enkel voor initiatieven georganiseerd door mensen van
Ruiselede, Doomkerke of Kruiskerke, vóór de inwoners uit Ruiselede, Kruiskerke en
Doomkerke
Wanneer een activiteit in aanmerking komt voor een toelage, laat men dit ook
duidelijk blijken in het promotiemateriaal via ‘Met dank aan het GemeentebestuurCultuurdienst CBP’
Artikel 2
Een erkende Ruiseleedse socio-culturele vereniging kan maximum 1 keer per jaar een toelage
aanvragen. De toelage per vereniging bedraagt maximum € 250. Slechts vier verenigingen
kunnen een aanvraag indienen per jaar aangezien het budget € 1000 bedraagt.
Artikel 3
De uitbetaling van de financiële ondersteuning gebeurt na voorlegging van een verslag van de
activiteit en (kopies van) kastiketten, facturen of andere vormen van rekeningen of
onkostennota’s. De toelage wordt overgeschreven op het rekeningnummer dat werd
opgegeven door de initiatiefnemer op het aanvraagformulier.
Artikel 4
De aanvrager is persoonlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens met
betrekking tot de beoogde doelgroep, het effectief aantal deelnemers en de gemaakte kosten.
Artikel 5 – Werkwijze
-
-
De initiatiefnemer richt ten minste 2 maanden voorafgaand aan de datum van de
activiteit een aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen, met daarop
de juiste omschrijving van het initiatief. Ook het aanvraagformulier wordt als bijlage
ingediend. Indien de initiatiefnemer al over publiciteitsmateriaal beschikt stuurt hij
ook deze mee in bijlage.
Het Gemeentebestuur brengt de aanvrager uiterlijk een week na de beslissing op de
hoogte
Ten laatste een week na het beëindigen van de activiteit wordt een kort verslag
(inclusief de nodige bewijsstukken) toegestuurd aan het College van Burgemeester en
Schepenen. Pas dan kan overgegaan worden tot uitbetaling van de toelage.
Artikel 6
-
De activiteit zal worden opgenomen in de gemeentelijke communicatiekanalen: de
maandelijkse activiteitenkalender, de online cultuurkalender, de gemeentelijke website
AANVRAAGFORMULIER toelage aan verenigingen voor de organisatie van
culturele activiteiten die het eigen werkingsveld overstijgen
Vertegenwoordiger initiatiefnemende vereniging: _______________________
Adres: __________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________ GSM: _________________
E-mail: __________________________________________________________
Rekeningnummer: _________________________________________________
Functie in de vereniging: ____________________________________________
Datum en uur van de activiteit: _______________________________________
Plaats van de activiteit: _____________________________________________
Korte omschrijving van de activiteit + motivering:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Handtekening + datum
Deze aanvraag voorafgaand overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen,
Markt 1, 8755 Ruiselede minstens 2 maanden voor het doorgaan van de activiteit. Bijlagen:
brief met aanvraag, publiciteitsmateriaal.
Download