GEMEENTEBESTUUR 8560 WEVELGEM FINANCIËLE DIENST

advertisement
GEMEENTEBESTUUR 8560 WEVELGEM
FINANCIËLE DIENST
Vanackerestraat 16
rek.nr. 000 -0019605-11
GEMEENTELIJKE TOELAGE
Verklaring
Opgemaakt in toepassing van de wet van 14.11.1983, betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen en ingevolge de princiepsbeslissing van de Gemeenteraad van 14.06.1985 .
De ondergetekende (naam, voornaam) ………………………………………………………………………..
Optredend als Voorzitter, Secretaris, Schatbewaarder (schrappen wat niet past)
van de vereniging …………………………………………………………….(juiste en volledige naam)
1°
bevestigt dat de toelage toegekend aan de vereniging volledig zal gebruikt worden voor de werking van
de vereniging of instelling.
2°
verbindt er zich toe de betreffende toelage terug te betalen indien deze toelage niet voor het aangeduide
doel zou worden aangewend (art. 7, eerste lid 1°)
3°
verleent daartoe de toelating aan de door het Schepencollege aangestelde ambtenaar het gebruik van de
toelage te controleren door nazicht van alle nuttige bescheiden.
DE TOELAGE KAN UITBETAALD WORDEN :
op naam van de vereniging zelf : ………………………………………………………………………….
adres (straat, nummer, plaats)……………………………………………………………………………….
Rekeningnummer : ……………………………………………………………………………………………
OF
op naam van (naam, voornaam)……………………………………………………………………………..
adres (straat, nummer, plaats)……………………………………………………………………………….
Rekeningnummer ……………………………………………………………
Opgemaakt te …………………………. de ……./………/………….
(handtekening)
Terug te sturen tegen uiterlijk …../……./……..
GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM
CULTURELE DIENST
p.a. Acaciastraat 1
8560 Wevelgem
tel. 056/43.34.90.
fax. 056/43.34.91.
BIJLAGE 1
AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE 2010
Naam van de vereniging : .....................................................................................................................
Deelgemeente : .....................................................................................................................................
OPGAVE VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
(op datum van het invullen van de aanvraag)
De vereniging moet geleid worden door een bestuurscomité (feitelijke vereniging) of door raad van
bestuur (vzw) met tenminste 5 leden en waarvan de meerderheid woonachtig is in de gemeente.
Naam
Functie
Adres
Telefoon en/of mailadres
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM
BIJLAGE 2
CULTURELE DIENST
Sociaal-cultureel volwassenenwerk
p.a. Acaciastraat 1
8560 Wevelgem
tel. 056/43.34.90.
fax. 056/43.34.91.
AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE 2010
Naam van de vereniging : .....................................................................................................................
Deelgemeente : .....................................................................................................................................
WERKINGSVERSLAG
ACTIVITEITEN KALENDERJAAR 2009 (januari-december)
__________________________________________________________________________________
A. De vereniging telt ......... leden waarvan ......... woonachtig in de fusiegemeente Wevelgem
(toestand op 1.1.2010)
(Ere-leden en steunende leden niet mee te rekenen).
De ledenlijst moet controleerbaar zijn.
__________________________________________________________________________________
B. Overzicht van de activiteiten georganiseerd in het kalenderjaar 2009 :
In te vullen op bijzittende formulieren.
Ten geleide :
A. Probeer de activiteiten zo goed mogelijk te omschrijven zodat de inhoud van de activiteiten
duidelijk is.
B. Bij de kolom “code”. Vul in met een cijfer :
2 = de éénmalige activiteiten waarbij beroep wordt gedaan op een persoon/groep van buiten de
vereniging. Vermeld naam van persoon/groep, de inhoud en duur van het gebrachte
programma. Deze activiteit dient plaats te vinden op de gemeente ; georganiseerd te zijn door de
vereniging zelf en voor de ganse groep van leden en/of toegankelijk voor niet-leden ; vrijgestelden
uit koepelorganisaties worden niet beschouwd als persoon van buiten de vereniging.
3 = de éénmalige groepsactiviteiten beantwoordend aan de discipline of het doel van de
vereniging. Deze activiteit dient plaats te vinden op de gemeente ; georganiseerd te zijn door de
vereniging zelf en voor de ganse groep van leden en/of toegankelijk voor niet-leden
4A = groepsactiviteiten in reeks of die periodiek regelmatig plaatsvinden voor de ganse groep van
leden en/of niet leden of voor een deelgroep van leden, in de sfeer van vrijetijdsbesteding,
hobbywerking, creativiteit en sportbeoefening
4B = groepsactiviteiten in reeks of die periodiek regelmatig plaatsvinden voor de ganse groep van
leden en/of niet leden of voor een deelgroep van leden, in de sfeer van amateuristische
kunstbeoefening (vb. toneelgroep of koor). Deze groep moet jaarlijks minstens 1
toonmoment/optreden hebben.
4C = groepsactiviteiten in reeks of die periodiek regelmatig plaatsvinden voor de ganse groep van
leden en/of niet leden of voor een deelgroep van leden, met educatief karakter en onder
begeleiding van persoon van buiten de vereniging.
5 = uitstappen (buiten het grondgebied van de gemeente)
C. Indien u activiteiten opgeeft, georganiseerd samen met andere verenigingen, gelieve de medeorganiserende verenigingen te vermelden.
D. Alle “bewijsmateriaal” voor de activiteiten is welkom.
(uitnodigingen, krantenknipsels, programma’s, ...).
VERENIGING : .....................................
ACTIVITEITENOVERZICHT
datum
Omschrijving van de activiteit
BIJLAGE 2
blz. ......
Code Aantal
aanwezigen
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards