deze link - Stad Kortrijk

advertisement
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE
SENIORENVERENIGINGEN
Art 1 : Jaarlijks wordt door het Stadsbestuur een toelage verstrekt aan de erkende
seniorenverenigingen die aangesloten zijn bij de Stedelijke Senioren Adviesraad, dit volgens
de regeling en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld.
Art 2 : De vereniging moet geleid worden door een bestuur. De Voorzitter en Secretaris mogen
niet op hetzelfde adres wonen, noch familie van elkaar zijn.
Art 3 : Iedere vereniging moet beschikken over een financiële rekening die op naam van de
vereniging zelf staat. De toelage wordt uitgekeerd door overschrijving op deze rekening.
Art 4: Elke aanvraag om toelage dient ingediend aan de hand van een formulier dat uiterlijk op 1 april
door het Secretariaat van de Stedelijke Senioren Adviesraad ter beschikking gesteld wordt en
dat uiterlijk tegen 31 mei van dat jaar terugbezorgd moet worden aan het Secretariaat. Indien
een vereniging geen aanvraag heeft ingediend zal door het Secretariaat 10 dagen voor 30
mei een laatste verwittiging verstuurd worden.
De toelage wordt verleend voor de werking van het voorgaande jaar .
Verenigingen die hun aanvraag niet tijdig indienen of van wie de aanvraag onvolledig is, kunnen
geen aanspraak meer maken op de toelage.
Art 5 : De aanvraag tot het bekomen van een toelage moet volgende stukken omvatten :
1. De samenstelling van het bestuur met de vermelding van naam, adres en functie van de
bestuursleden .
Hierbij komt eveneens de vermelding van naam en adres van de perso(o)n[en) die de
organisatie zal (zullen) vertegenwoordigen in de Seniorenraad en van de
plaatsvervanger(s).
2. Een nominatieve ledenlijst : een alfabetische lijst met naam en volledig adres van de leden
van de vereniging. Enkel de leden die de entiteit Kortrijk bewonen komen in aanmerking
voor de berekening van de toelage. Het volstaat dat de verenigingen hun ledenlijst
voorleggen aan het Secretariaat. Daar controleert men het juiste aantal leden en
ondertekent men een staat met vermelding van het aantal en de datum van controle.
Alle gegevens worden door het Secretariaat met de nodige discretie behandeld. Ze
worden niet doorgegeven aan derden en ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
3. Lijst van activiteiten : ingevuld overzicht van bijzondere activiteiten met data en
aanwezigheden
4. Formulier voor uitbetaling : dit formulier moet worden ingevuld en ondertekend door de
Voorzitter en Secretaris van de vereniging en moet altijd het rekeningnummer van de
vereniging vermelden.
Art 6: Voor de berekening van het bedrag van de aan de verenigingen toe te kennen toelage, wordt
volgende verdeelsleutel gebruikt :
1.
Forfait : 30% van het totaal bedrag van de voorziene toelage wordt gelijk verdeeld over
alle verenigingen die in aanmerking komen voor toelage.
Voor de Seniorenclub Eeuwige Lente, die als enig aangesloten vereniging, 8 zelfstandig
werkende afdelingen heeft op het grondgebied van Kortrijk-stad, wordt een speciale
regeling voorzien. Elke zelfstandige afdeling kan de helft van het forfaitair bedrag
ontvangen (= max. 4 keer het normale forfait). Hiervoor moet de verantwoordelijke de
werking van elk van deze afdelingen bewijzen aan de hand van uitnodigingen, een kalender
of jaarplanning.
Het Sekretariaat zal, samen met het bestuur van de Eeuwige Lente een regeling uitwerken
die waarborgt dat elke afdeling haar deel van de toelage rechtstreeks ontvangt.
2.
Leden : 25% van het totaal bedrag van de voorziene toelage wordt verdeeld over het totaal
aantal leden volgens volgende formule :
bedrag van de toelage X leden van de vereniging
totaal aantal leden van alle verenigingen
3. Werking: 45% van het totaal bedrag van de toelage wordt verdeeld over de verschillende
verenigingen op basis van een aantal punten dat toegekend wordt aan de vereniging op
basis van een lijst van bijzondere activiteiten.
De helft daarvan wordt verdeeld volgens het SOORT aktiviteiten dat de vereniging
organiseert (= per aktiviteit, opgenomen in onderstaande lijst, bekomt de vereniging 10
punten).
De overige helft wordt verdeeld voor de FREQUENTIE waarop deze bijzondere
aktiviteiten worden georganiseerd (= per keer dat een welbepaalde aktiviteit ingericht
wordt ontvangt de vereniging 1 punt).
Art 7 : Lijst bijzondere activiteiten
Enkel voor de activiteiten, opgenomen in onderstaande lijst, die regelmatig door de vereniging
zelf georganiseerd worden, kan de vereniging een bijkomende toelage bekomen. Hiervoor moet
de vereniging deze aktiviteit minstens driemaal organiseren.
Hiervoor moet de vereniging een overzicht invullen met de data en de aanwezigheden. Dat
overzicht dient bijgevoegd bij de aanvraag om toelage.
SPORTWERKING
(Het gaat hierbij over
aktiviteiten die in
groepsverband gebeuren en
die een fysieke inspanning
vereisen.)
turnclub
zwemclub
wandelclub
fietsclub
bowling- of boldersclub
tafeltennisclub
biljartclub
andere sport
CULTURELE WERKING
toneelclub
leesclub
zangkoor
hobbywerking
dansgroep
cursussen
(Er worden geen punten toegekend voor de organisatie van
computerlessen in zoverre die stedelijk; gewestelijk, provinciaal of
nationaal georganiseerd worden. Wel wordt per deelnemer aan een
computercursus één punt toegekend aan de vereniging. Een bewijs
van inschrijving is verplicht.)
cultuurcyclus (reeks voordrachten over cultuur - één geheel)
met maximumgrens van 50 per jaar
INFO-ZITDAG VOOR LEDEN
UITGAVE VAN EEN KRANTJE VOOR DE LEDEN : Het krantje mag niet enkel een uitnodiging zijn.
Iedere vereniging zal de inhoud bepalen .Het gaat om minstens één blad recto-verso.
Deze lijst kan jaarlijks aangepast en vervolledigd worden door het College van Burgemeester
en Schepenen op advies van de Stedelijke Senioren Adviesraad.
Art 8: Slotbepalingen
Bij betwistingen inzake toekennen van toelage moet advies gevraagd worden aan het
Dagelijks Bestuur van de Stedelijke Senioren Adviesraad.
De Stedelijke Senioren Adviesraad kan ten allen tijde wijzigingen aan dit reglement aan de
Gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen
Dit reglement treedt in werking met ingang van 01.01.2002
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards