Uittreksel uit de notulen

advertisement
Uittreksel uit de notulen
van de gemeenteraad
Vergadering gemeenteraad van 12/10/2004
Aanwezig :
32
Peumans Jan, Burgemeester
Pauly Marina, Vos Mark, Thys Ivo, Cleuren Hubertus, Schepenen
Stevens Jos, Vos Josse, Nivelle Jozef, Reggers Leopold, Janssen
Patrick, Konings Gabriël, Monard Jeannine, Cilissen Bert, Smets MarieElise, Kersten Guy, Meers Willy, Eycken Mathieu, Wouters Veerle,
Oosterbosch Ronny, Reggers Arno, Hensen Johnny, Onclin Katja,
Muermans Chrétien, Raadsleden
Vrijens Guido, Secretaris
Welzijn & Vrije Tijd - Cultuur
REGLEMENT PROJECTTOELAGE.
Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van ideologische en filosofische
strekkingen;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van de gemeentelijke toelage;
Gelet op het cultuurdecreet van 1 januari 2002 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de bepalingen van de gemeentewet;
Gelet op de voorbereidende besprekingen in de cultuurraad op 24 mei;
Gelet op het advies van de cultuurraad.
BESLUIT: goedgekeurd met 23 stem(men) voor, 0 stem(men) tegen en 0 onthouding(en).
artikel 1:
Met het reglement projecttoelage wil de gemeente het aanbod van en de participatie aan
vernieuwende culturele activiteiten verhogen en promoten. Tegelijk wil men de werking van de socioculturele verenigingen in de gemeente ondersteunen en de samenwerking tussen verenigingen
stimuleren. Het is gericht op cultuurcreatie, cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming.
artikel 2:
Binnen de perken van het voorziene krediet in de gemeentebegroting onder artikelnummer 762
09/332-02 kan in het kader van dit reglement een toelage verleend worden voor het organiseren van
projecten door socio-culturele verenigingen mits zij voldoen aan de voorwaarden zoals hierna
vastgesteld.
artikel 3:
Alle door de cultuurraad erkende socio-culturele verenigingen met een werking op het grondgebied
van Riemst komen hiervoor in aanmerking. Zij moeten minstens 1 jaar actief zijn.
artikel 4:
Een project moet aan volgende voorwaarden voldoen:
* Een project is een cultureel evenement.
* Een project wordt georganiseerd door een erkende socio-culturele vereniging.
* Een project vindt plaats op grondgebied van de gemeente Riemst, tenzij er een motivatie bijgevoegd
wordt, waarom het project elders plaatsvindt.
* Een project heeft een vernieuwend of experimenteel karakter voor de organiserende vereniging.
* Een project biedt een meerwaarde aan de werking van de vereniging, het moet de dagdagelijkse
activiteiten overstijgen.
Bovendien moet een project aan minstens 3 van onderstaande criteria voldoen.
* Het is geen louter commerciële manifestatie.
* Het is beperkt in tijd en ruimte.
* Een project bevordert de uitstraling van de gemeentelijke culturele identiteit, het bevordert
cultuurspreiding en cultuurparticipatie en is gericht op gemeenschapsvorming.
* Een project is een op zichzelf staand geheel.
* Een project moet openstaan voor alle inwoners van de gemeente.
artikel 5:
Een toelage wordt aangevraagd door een aanvraagformulier in te dienen bij de gemeentelijke dienst
Welzijn & Vrije Tijd. Dit formulier moet uiterlijk 2 maanden voor de aanvang van het project ingediend
worden samen met de gevraagde verzekeringsattesten en bij een samenwerking een bewijs van deze
samenwerking. Elke wijziging na indiening van de aanvraag, moet schriftelijk gemeld worden. In 2004
maken we een uitzondering op deze aanvraagtermijn.
artikel 6:
De samenwerking tussen verschillende verenigingen wordt gestimuleerd door een verhoogde
projecttoelage. Er is sprake van een samenwerking als ten minste 2 verenigingen van Riemst samen
het project organiseren. Beide verenigingen moeten minstens 1 jaar actief zijn op het grondgebied van
Riemst en minstens één vereniging moet een erkende socio-culturele vereniging zijn. Alle
verenigingen van de samenwerking dienen samen één aanvraagformulier in. De evenwaardigheid van
de organisatoren wordt bekrachtigd door een formulier te ondertekenen waarin gesteld wordt dat
zowel de winst alsook het verlies samen gedragen worden door de verenigingen. Dit wordt samen met
het aanvraagformulier afgeleverd.
artikel 7:
De toelage is gelijk aan de bewezen onkosten voor het project met een maximum van 500€. De
toelage kan nooit de bewezen onkosten voor het project overschrijden. Indien een samenwerking
tussen meerdere verenigingen aangetoond wordt, verhoogt de maximale toelage tot 750€ voor het
project.
artikel 8:
Elke vereniging en elke samenwerking kan slechts 1 maal per kalenderjaar een projecttoelage krijgen.
artikel 9:
Goedkeuring van de aanvraag gebeurt door het College van burgemeester en schepenen na advies
van de dienst Welzijn & Vrije tijd. De vereniging krijgt een gemotiveerd advies als antwoord. Aan de
cultuurraad wordt een overzicht bezorgd van de aanvragen en de toelagen.
artikel 10:
Na goedkeuring van een toelage moet de activiteit bekend gemaakt worden. Op promotie materiaal
moet de organisator duidelijk leesbaar vermelden: “met medewerking van de gemeente Riemst”. Dit
moet vergezeld zijn van het logo van de gemeente Riemst.
artikel 11:
De uitbetaling van de toelage gebeurt na de uitvoering van het project en na voorlegging van de
betalingsbewijzen. Deze moeten uiterlijk 1 maand na afloop van het project ingediend worden.
artikel 12:
Dit reglement treedt in werking vanaf 12 oktober 2004. Na één jaar wordt het geëvalueerd en indien
nodig aangepast.
Namens de Raad
get. Vrijens Guido
Secretaris
get. Peumans Jan
Voorzitter
Voor eensluidend afschrift
Guido Vrijens
gemeentesecretaris
Jan Peumans
burgemeester
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards