Projectoproep_creatieve_werkvorm_addendu

advertisement
Oproep
Creatieve, educatieve werkvorm over risico’s van middelengebruik
Erratum / addendum 1
Het bestuur ontving enkele vragen van potentiële inschrijvers en hield eraan hier zo snel mogelijk op
te antwoorden door middel van dit erratum / addendum.
Vragen
1.
Is het de bedoeling dat het aanbod gratis is voor Antwerpse scholen?
2.
Word de voorkeur gegeven aan een Antwerpse organisatie?
3.
Indienen ten laatste 15 november, bij voorkeur starten op 1 januari. Wanneer mag men
nieuws verwachten?
4.
Zal één organisatie/project subsidie ontvangen of worden er aantal complementaire
projecten gekozen?
5.
De try-out in het 2de jaar is enkel bedoeld als de organisatie een verlenging wil na 3 jaar?
Wordt van de organisatie die het krijgt ook effectief verwacht om voor die verlenging te gaan of is
daar een vrije keuze in?
6.
In de oproep staat een maximale toelage van 12.750€ per jaar. Hoe wordt het bedrag
bepaald? De aanvragen die beslist om voor de maximale toelage te gaan of niet? Of beoordeelt de
stad het bedrag na beoordeling van het dossier.
7.
Er wordt gesproken van een bereik van minstens 1.500 scholieren is dat inclusief of exclusief
de aanwezige leerkrachten?
Antwoorden
1.
De kandidaat dient in zijn financieel plan aan te geven of men de werkvorm gratis wil
aanbieden of niet. Indien men dit niet gratis zal aanbieden, verdient het aanbeveling in het financieel
plan op te nemen hoe de kostprijs berekend zal worden.
2.
De zetel van de kandidaat is onbelangrijk. De uitvoerder biedt het werkmateriaal aan aan
scholen binnen de stad Antwerpen, rekening houdend met een evenwichtige spreiding over de
verschillende schoolnetten.
3.
Zowel de gekozen kandidaat als de niet-gekozen kandidaten worden door de stad in kennis
gesteld na aanduiding van de uitvoerder.
4.
De oproep heeft als doel één project – eventueel uitgevoerd door een samenwerking tussen
verschillende organisaties – aan te duiden. Het is dit project dat een toelage zal ontvangen.
5.
Om in aanmerking te worden genomen voor de uitvoering van het project, dient de
kandidaat, aansluitend op gesignaleerde noden en in overleg met samenwerkingspartners, vanaf het
tweede projectjaar een nieuwe creatieve, educatieve werkvorm over middelengebruik te
ontwikkelen.
De ontwikkeling van een nieuwe werkvorm is afhankelijk van gesignaleerde noden en gebeurt steeds
in overleg met samenwerkingspartners waaronder de stad Antwerpen. De al dan niet verlenging van
het project staat hier los van. In het ‘operationeel plan’ kan de kandidaat aangeven hoe men de
(eventuele) ontwikkeling van een nieuwe werkvorm zou aanpakken en hoe men wil rapporteren over
de voortgang van het project.
In de overeenkomst wordt opgenomen dat elke partij de overeenkomst kan opzeggen mits te
voldoen aan bepaalde modaliteiten en voorwaarden
6.
De stad zal de ingediende projectvoorstellen beoordelen en rangschikken op basis van
volgende beoordelingscriteria:
algemene visie op het project (20 punten); plan van aanpak (35 punten); expertise en ervaring (25
punten) en financieel plan (20 punten). In het financieel plan vermeldt de kandidaat de hoogte van
de toelage die hij wenst te ontvangen voor de uitvoering van dit project De kandidaat dient bij de
opstelling van het financieel plan uit te gaan van een maximale jaarlijkse toelage, die dezelfde is als
de toelage vernoemd onder punt 1.2. van de projectoproep.
7.
De term “scholieren” duidt op de leerlingen van Antwerpse scholen uit de derde graad lager
onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs.
Download