Roskam Algemene Ledenvergadering PSV De Roskam 6

advertisement
Algemene Ledenvergadering PSV De Roskam
Datum 6 september
Aanvang 19.30u op de accommodatie van PSV De Roskam
De vergadering wordt voorgezeten door Herman Ubbink, Voorzitter van de Regio Gelderland O
Flevoland van de KNHS.
Agenda
1. Opening, uitleg van het bijzondere doel van deze vergadering.
2. Procedure verkiezingen
 Voorstel om het nieuwe bestuur eerst tijdelijk (duur van een jaar) in functie te
benoemen zal in stemming worden gebracht.
 Benoemen stembureau, 3 personen.
 Relevante artikelen uit de statuten van de LR De Roskam.
Art 16, Besluiten.
3. Verkiezing nieuw bestuur. De volgende leden hebben zich hiervoor verkiesbaar gesteld:
 Jan van Lavieren ((nog)geen lid, kandidaat voorzitter)







Bert van der Hater (kandidaat voorzitter)
Casper de Kok (kandidaat voorzitter)
Teun Zaaijer
Stefan de Graaf
Nicole Timmerman
Laurie Jansen
Mirjam Wage
De kandidaten zullen zich presenteren en hun kandidaatstelling nader toelichten. Vervolgens zullen
de stembriefjes uitgereikt worden en kan ieder lid van de vereniging zijn haar stem uitbrengen.
Als eerste de verkiezing van de voorzitter, die in functie wordt benoemd.
Daarna de verkiezing van drie bestuursleden, waarvan de taakverdeling later ingevuld kan worden,
vice voorzitter, penningmeester, secretaris.
4. W.v.t.t.k.
5. Sluiting
Download