Heb ik recht op een studietoelage?

advertisement
de bond · 29 augustus 2014
15
 STUDIEBEURZEN
Heb ik recht op een studietoelage?
Wil je een school- of studietoelage aanvragen voor je zoon of
dochter? Dan heb je daarvoor nog tot 1 juni 2015 de tijd. Maar
hoe vlugger je ze aanvraagt, hoe sneller de toelage uitbetaald kan
worden.
Niet zomaar recht?
Kleuters moeten een minimum aantal dagen
aanwezig zijn in de school. Leerlingen in
het lager onderwijs mogen dan weer niet
meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig
zijn om recht te hebben op een toelage.
Ook in het secundair onderwijs mag een
leerling niet meer dan 30 halve dagen
onwettig afwezig zijn en geldt er bovendien
een leeftijdsgrens. Studenten in het hoger
onderwijs moeten voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn, behalve in hun
diplomajaar.
Is mijn inkomen niet te hoog?
Om te weten of je inkomen niet te hoog
is, heb je het aanslagbiljet met de inkomsten van 2012 nodig (aanslagjaar 2013). Kijk
naar het gezamenlijk belastbaar inkomen
en tel daar volgende inkomsten bij:
• 80 procent van de ontvangen alimentatie
voor alle kinderen
• de afzonderlijk belastbare inkomsten
zoals vervroegd vakantiegeld
• het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI)
van onroerende goederen, zoals gronden
en gebouwen die je voor eigen beroepsdoeleinden gebruikt (niet-geïndexeerde
bedrag op het aangifteformulier personenbelasting naast code 1105/2105); om te
indexeren, vermenigvuldigen met 1,63
• tweemaal het geïndexeerde KI van alle andere onroerende goederen (code
1106/2106,
1107/2107,
1108/2108,
1109/2109, 1112/2112 en 1115/2115),
behalve de eigen woning (code 1100/2100
of 1101/2101); het KI van code 1106/2106
mag je eerst door 1,4 delen; zie de belastingberekening voor geïndexeerde bedragen
• het leefloon, een tegemoetkomingen
voor mensen met een handicap of een
doctoraatsbeurs
Opgelet: de berekening van de toelage
gebeurt op basis van het inkomen van twee
jaar terug. Het is dus mogelijk dat je huidige gezinsinkomen lager is. De afdeling
Studietoelagen kan dan rekening houden
met je vermoedelijke inkomen van 2014.
Bij gezinnen die naast hun eigen gezinswoning nog andere onroerende goederen
hebben, moet er eerst een KI-test gebeuren.
Het kadastraal inkomen van de onroerende
goederen mag immers niet te hoog zijn
tegenover het eigen inkomen.
Wat is het bedrag?
Kleuters ontvangen een vast bedrag van
92,25 euro per jaar. In het lager onderwijs
kan de toelage afhankelijk van de hoogte
van het inkomen variëren tussen 103,72
euro en 155,58 euro. Leerlingen in het
secundair onderwijs kunnen tussen 129,18
euro en 572,07 euro ontvangen. Voor
internaatstudenten liggen de bedragen wat
hoger tussen 474,26 euro en 1.140,45 euro.
De minimumtoelage voor studenten hoger
onderwijs is vastgesteld op 253,54 euro.
Het maximum bedraagt 2.354,99 euro voor
een pendelstudent en 3.923,71 euro voor
een kotstudent. Het gaat wel telkens over
bedragen voor een student met een voltijds
studietraject (60 studiepunten).
Aanvraag
Uiterlijk op 1 juni 2015 moet de afdeling
Studietoelagen de aanvraag voor de toelage in haar bezit hebben, zelfs als nog
niet alle gegevens op de formulieren ingevuld zijn. Een aanvraag omvat per gezin
de formulieren ’De aanvrager’ en per leerling of student het formulier ’De leerling’
of ’De student’. Je stuurt de formulieren
het best aangetekend naar de afdeling
Studietoelagen. Bij een digitale aanvraag
moet je wel beschikken over een elektronische identiteitskaart en kaartlezer of over
het federaal token. Zo’n token wordt ook
gebruikt bij de digitale belastingaangifte.
Hulp nodig?
De Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond kan nagaan of je recht hebt op een
toelage op voorwaarde dat je ons de volgende gegevens bezorgt:
• een kopie van het aanslagbiljet personenbelasting aanslagjaar 2013 – inkomsten
2012
• de samenstelling van je gezin
• geboortedata kinderen
• het aantal studiepunten (voor studenten
hoger onderwijs)
• is je kind op kot of internaat?
• Het KI van je onroerende goederen
gebruikt voor beroepsdoeleinden, als
tweede verblijfplaats, als verhuurde goederen enz. (KI van eigen woning is niet
meer nodig)
• telefoonnummer
• is de gezinssituatie onlangs veranderd
door pensionering, echtscheiding, werkloosheid, brugpensionering, overlijden
enzovoort?
Philip Windey
Sociaal-Juridische Dienst
 Sociaal-Juridische Dienst, Troonstraat
125, 1050 Brussel, tel. 02-507.88.66, [email protected]
 Voor details over de reglementering en
digitale aanvragen: www.studietoelagen.
be
 Voor aanvraagformulieren: bij de onderwijsinstelling, via de Vlaamse Infolijn op
het gratis nummer 1700 of via bovengenoemde website;
 Voor stand van zaken dossier: Vlaamse
Infolijn 1700
 Heb je voor 2013-2014 een toelage aangevraagd, maar moet je nog bijkomende
gegevens bezorgen? Dan is 31 december
2014 daarvoor de uiterlijke datum, anders
vervalt je aanvraag.
Maximale inkomensgrens voor alle studieniveaus
0 punten van je gezin...............................................................17.016,27
1 punt van je gezin...................................................................25.131,25
2 punten van je gezin.............................................................. 31.484,33
3 punten van je gezin..............................................................36.556,21
4 punten van je gezin.............................................................. 42.055,17
5 punten van je gezin.............................................................. 48.835,41
6 punten van je gezin.............................................................. 53.426,76
7 punten van je gezin..............................................................55.882,63
8 punten van je gezin..............................................................58.338,48
9 punten van je gezin.............................................................. 60.847,66
10 punten van je gezin..............................................................63.517,07
Waarom krijgt mijn gezin punten?
Het aantal punten betreft eigenlijk het aantal gezinsleden dat in punten
wordt uitgedrukt. Om het aantal punten te bepalen, kijkt de dienst
Studietoelagen naar de toestand op 31 december 2014. De berekening
is soms vrij ingewikkeld, daarom geven we enkel de belangrijkste regels.
• Wie telt er mee voor 1 punt? Elke persoon die fiscaal ten laste is van de
persoon met het inkomen waarop de toelage berekend wordt.
Opgelet: de niet-werkende echtgeno(o)t(e) is niet fiscaal ten laste. Ook
leerlingen of studenten die niet meer fiscaal ten laste zijn, tellen mee
voor 1 punt tenzij ze als zelfstandige, gehuwde of alleenstaande student
beschouwd moeten worden.
• Alle studenten die hoger onderwijs volgen, krijgen een extra punt. Van
het verkregen resultaat moet je wel 1 punt in mindering brengen.
• Is de student of de leerling waarvoor de studietoelage aangevraagd
wordt fiscaal ten laste van zijn ouders, dan krijgt hij of zij ook een extra
punt.
Een concreet voorbeeld:
Andre en Ingrid hebben drie kinderen van wie er twee hoger onderwijs
volgen. Het gezin van Andre en Ingrid telt dan 5 punten, namelijk de drie
kinderen (3 punten), 1 extra punt omdat er twee hogeschoolstudenten
zijn (2 extra punten min 1 punt), 1 extra punt omdat de student voor wie
de toelage aangevraagd wordt fiscaal ten laste is. Bij nieuw samengestelde gezinnen zijn nog bijkomende regels van toepassing.
Vorig jaar al toelage gekregen?
Dan nu automatisch berekend!
Je hoeft daarvoor zelf niets te doen:
* Je krijgt een brief (tweede helft van schooljaar) om toe te staan dat toelage automatisch berekend wordt,
of
* je krijgt meteen een berekening (als je vorig jaar daar al mee akkoord
ging).
Met deze nieuwe aanpak zijn de eerste stappen gezet naar een volledige
automatische toekenning van de studietoelage. Ook nieuw is het feit dat
pleegouders altijd recht hebben op een volledige studietoelage voor hun
pleegkinderen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards