Sopet reglement (aanpassing WZH)

advertisement
SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE
Goedgekeurd in de Gemeenteraad van 10.10.1977, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing
van 15.10.2001, 01.01.2002, 22.03.2010 en 28.11.2011.
Artikel 1
Het stadsbestuur Roeselare verleent jaarlijks een sociaal-pedagogische toelage als
ondersteuning voor de zorg van kinderen met een handicap of personen die verlengd
minderjarig zijn.
Artikel 2
Jaarlijks wordt op de begroting een krediet voorzien om deze toelage te kunnen
toekennen.
Indien blijkt dat het voorziene krediet ontoereikend is, zal door een begrotingswijziging het
krediet aangepast worden.
Artikel 3
De kinderen met een handicap (met uitzondering van de verlengd minderjarigen) mogen
geen 22 jaar worden in het jaar van de aanvraag.
Artikel 4
Het bewijs van handicap bij kinderen moet worden aangetoond aan de hand van een
attest/bewijsstuk dat geldig is op het moment van de aanvraag.
Er kan een attest van het kinderbijslagfonds of van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid voorgelegd worden waaruit blijkt dat:
oude reglementering: Het kind met een handicap een lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid heeft van minstens 66% of;
nieuwe reglementering: het kind met een handicap minstens 4 punten heeft gekregen voor
de 1ste pijler1 of; het kind met een handicap minstens 6 punten heeft voor de 3 pijlers
samen.
Artikel 5
Een persoon is verlengd minderjarig wanneer dit zo wordt uitgesproken door de rechtbank
van eerste aanleg.
Het bewijs van verlengd minderjarigheid wordt aangetoond door de inschrijving in het
bevolkingsregister. Indien dit niet in het bevolkingsregister vermeld wordt, moet de
uitspraak van de rechtbank worden voorgelegd.
1
Medisch-sociale
schaal
Pijler 1: De gevolgen voor het kind op lichamelijk en psychisch vlak.
Pijler 2: De gevolgen op het vlak van de activiteit en de participatie van
het kind.
Pijler 3: De gevolgen voor de familiale omgeving.
Artikel 6
De aanvraag van de toelage gebeurt als volgt:
Op het attest van de FOD Sociale Zekerheid staat vermeld voor welke periode een erkenning
loopt. Gedurende de looptijd van deze erkenning is het niet nodig om jaarlijks een aanvraag te
doen. De toelage wordt automatisch uitgekeerd.
Eens de looptijd van de erkenning voorbij is, moet opnieuw een aanvraag gebeuren gericht
aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare.
Het bedrag van de toelage wordt bepaald op:
1) 125 euro voor kinderen of verlengd minderjarigen die permanent thuis verzorgd
worden.
2) a) 75 euro voor kinderen die schoolgaand zijn, en/of naar een dagopvang gaan, en/of
opgenomen zijn in een instelling.
b) 75 euro voor verlengd minderjarigen die naar een dagcentrum gaan en/of
opgenomen zijn in een instelling en wekelijks naar huis komen.
Artikel 7
De aanvraag en de uitbetaling van de toelage moet gebeuren in volgende rangorde:
1) De moeder, de vader of een ander familielid op wiens adres het kind of de verlengd
minderjarige gedomicilieerd is.
2) De pleegmoeder of de pleegvader.
3) De voogd in geval van plaatsing door een gerechtelijke instantie.
4) De instelling waar het kind of de verlengd minderjarige verblijft.
Artikel 8
Het aanvraagformulier moet bezorgd worden aan het Welzijnshuis (Gasthuisstraat 10, 8800
Roeselare). De aanvrager krijgt onmiddellijk een ontvangstbewijs van de gemachtigde
ambtenaar.
Artikel 9
Alle nieuwe aanvraagformulieren moeten ingediend worden tegen 1 december van het
lopende kalenderjaar. Aanvraagformulieren die na 1 december van het lopende kalenderjaar
worden ingediend, worden voor de uitbetaling meegenomen naar het volgende kalenderjaar.
Deze aanvragen blijven beschouwd als een aanvraag van het jaar van indiening.
Artikel 10
Indien de situatie van de persoon waarvoor de toelage wordt aangevraagd wijzigt (van
thuiswonend naar schoolgaand, naar de dagopvang of naar een instelling), moet het Sociaal
Huis van deze wijziging op de hoogte worden gebracht.
Bij een onrechtmatig verkregen toelage heeft het stadsbestuur het recht om de toelage terug
te vorderen.
Artikel 11
In geval van betwisting is het college van burgemeester en schepenen bevoegd om een
beslissing te nemen.
Artikel 12
Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2012.
Download