studietoelage 2016-2017

advertisement
Vergeet je studietoelage niet
Wil je een school- of studietoelage aanvragen voor je zoon of dochter?
Dan heb je daarvoor nog tot 1 juni 2017 de tijd. Maar hoe vlugger je ze
aanvraagt, hoe sneller de toelage uitbetaald kan worden.
Niet zomaar een recht?
Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn in de school.
Leerlingen in het lager onderwijs mogen dan weer niet meer dan 29 halve
dagen onwettig afwezig zijn om het recht op een toelage te behouden.
Ook in het secundair onderwijs mag de student niet meer dan 29 halve
dagen onwettig afwezig zijn en is er bovendien een leeftijdsgrens van
toepassing. Studenten in het hoger onderwijs moeten voor minstens 27
studiepunten ingeschreven zijn behalve in hun diplomajaar.
Is mijn inkomen niet te hoog?
Om te weten of je inkomen niet te hoog is, heb je het aanslagbiljet met
de inkomsten van 2014 nodig (aanslagjaar 2015). Kijk naar het
gezamenlijk belastbaar inkomen en tel daar volgende inkomsten bij:
*
80 procent van de ontvangen alimentatie voor alle kinderen
*
de afzonderlijk belastbare inkomsten zoals vervroegd vakantiegeld
*
het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van onroerende
goederen, zoals gronden en gebouwen die je voor eigen
beroepsdoeleinden gebruikt (niet-geïndexeerde bedrag op het
aangifteformulier personenbelasting naast code 1105/2105); om te
indexeren, vermenigvuldigen met 1,68
*
tweemaal het geïndexeerde KI van alle andere onroerende goederen
(code 1106/2106, 1107/2107, 1108/2108, 1109/2109, 1112/2112
en 1115/2115), behalve de eigen woning (code 1100/2100 of
1101/2101); het KI van code 1106/2106 mag je eerst door 1,4
delen; zie de belastingberekening voor geïndexeerde bedragen
*
het leefloon, een tegemoetkomingen voor mensen met een handicap
of een doctoraatsbeurs
Opgelet: de berekening van de toelage gebeurt op basis van het inkomen
van twee jaar terug. Het is dus mogelijk dat je huidige gezinsinkomen
lager is. De afdeling Studietoelagen kan dan rekening houden met je
vermoedelijk inkomen van 2016.
Vanaf dit jaar heeft de aftrek van een hypothecaire woonlening, ook
bekend als de Vlaamse Woonbonus, geen effect meer op de hoogte van
je gezamenlijk belastbaar inkomen. Dit voordeel is nu verdwenen door de
opsplitsing van de belastingberekening in een federaal gedeelte en
gewestelijk gedeelte. Leningen afgesloten vóór 2005 hebben trouwens
nooit dit voordeel kunnen genieten.
Bij gezinnen die naast hun eigen gezinswoning nog andere onroerende
goederen hebben, moet er eerst een KI-test gebeuren. Het kadastraal
inkomen van de onroerende goederen mag immers niet te hoog zijn
tegenover het eigen inkomen.
Maximum inkomensgrens voor alle studieniveaus
0 punten van je gezin
1 punt van je gezin
2 punten van je gezin
3 punten van je gezin
4 punten van je gezin
5 punten van je gezin
6 punten van je gezin
7 punten van je gezin
8 punten van je gezin
9 punten van je gezin
10 punten van je gezin
17.203,45
25.407,69
31.830,66
36.958,33
42.517,78
49.372,60
54.014,45
56.497,34
58.980,20
61.516,98
64.215,76
Waarom krijgt mijn gezin punten?
Het aantal punten betreft eigenlijk het aantal gezinsleden dat in punten
wordt uitgedrukt. Om het aantal punten te bepalen, kijkt de dienst
Studietoelagen naar de toestand op 31 december 2016. De berekening is
soms vrij ingewikkeld, daarom geven we enkel de belangrijkste regels.
*
Wie telt er mee voor 1 punt? Elke persoon die fiscaal ten laste is van
de persoon met het inkomen waarop de toelage berekend wordt.
Opgelet: de niet-werkende echtgeno(o)t(e) is niet fiscaal ten laste.
Ook leerlingen of studenten die niet meer fiscaal ten laste zijn, tellen
mee voor 1 punt tenzij ze als zelfstandige, gehuwde of
alleenstaande student moeten beschouwd worden.
*
Alle studenten die hoger onderwijs volgen, krijgen een extra punt.
Van het verkregen resultaat moet je wel 1 punt in mindering
brengen.
*
Is de student of de leerling waarvoor de studietoelage aangevraagd
geen zelfstandige of alleenstaande student, dan krijgt hij of zij ook
een extra punt voor zijn of haar dossier.
Een concreet voorbeeld
Johan en Hilde hebben drie kinderen van wie er twee hoger onderwijs
volgen. Het gezin van Andre en Ingrid telt dan 5 punten, namelijk de drie
kinderen (3 punten), 1 extra punt omdat er twee hogeschoolstudenten
zijn (2 extra punten min 1 punt), 1 extra punt omdat de student voor wie
de toelage aangevraagd wordt fiscaal ten laste is. Bij nieuw
samengestelde gezinnen zijn nog bijkomende regels van toepassing.
Bedrag
Kleuters ontvangen een vast bedrag van 93,21 euro per jaar. In het lager
onderwijs kan de toelage afhankelijk van de hoogte van het inkomen
variëren tussen 104,86 euro en 157,29 euro. Studenten in het secundair
onderwijs kunnen tussen 130,60 euro en 578,37 euro ontvangen. Voor
internaatstudenten liggen de bedragen wat hoger tussen 479,48 euro en
1.152,99 euro. De minimumtoelage voor studenten hoger onderwijs is
vastgesteld op 256,33 euro. Het maximum bedraagt 2.380,89 euro voor
een pendelstudent en 3.966,88 euro voor een kotstudent. Het gaat wel
telkens over bedragen voor een student met een voltijds studietraject (60
studiepunten). Sedert vorig jaar hebben pleegouders altijd recht hebben
op een volledige studietoelage voor de pleegkinderen die op 31 december
2016 al meer dan 12 maanden continu bij hen verblijven.
Aanvraag
Uiterlijk op 1 juni 2017 moet de afdeling Studietoelagen de aanvraag
voor de toelage in haar bezit hebben. De aanvraagformulieren zijn
trouwens dit jaar enorm vereenvoudigd. Je stuurt de formulieren het best
aangetekend naar de afdeling Studietoelagen. Bij een digitale aanvraag
via www.studietoelagen.be moet je wel beschikken over een
elektronische identiteitskaart en kaartlezer of over het federaal token.
Zo’n token wordt ook gebruikt bij de digitale belastingaangifte.
Vorig jaar al toelage gekregen?
Dien opnieuw een aanvraag in, online of op papier, het best in het begin
van het schooljaar.
Maar je kan ook afwachten. De afdeling School- en Studietoelagen zal
dan voor jou vanaf november automatisch een dossier aanmaken waarbij
je eerst een brief krijgt om je toestemming te geven.
Gaf je eerder al toestemming? Dan krijg je een ingevuld
aanvraagformulier dat je enkel nog moet nalezen, aanvullen,
ondertekenen en terugsturen. De vooraf ingevulde formulieren worden
opgestuurd tussen november 2016 en februari 2017.
Graag een berekening?
De Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond kan nagaan of je recht
hebt op een toelage op voorwaarde dat je ons de volgende gegevens
bezorgt:
*
een kopie van het aanslagbiljet personenbelasting aanslagjaar
2015 – inkomsten 2014
*
de samenstelling van je gezin
*
geboortedata kinderen
*
het aantal studiepunten (voor studenten hoger onderwijs)
*
is je kind op kot of internaat?
*
Het KI van je onroerende goederen gebruikt voor
beroepsdoeleinden, als tweede verblijfplaats, als verhuurde
goederen enz. (KI van eigen woning is niet meer nodig
*
is de gezinssituatie onlangs veranderd door pensionering,
echtscheiding, werkloosheid, brugpensionering, overlijden
enzovoort?
Info
* Sociaal-Juridische Dienst, Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel. 02507.88.66, [email protected]
* Voor details over de reglementering en digitale aanvragen:
www.studietoelagen.be
* Voor aanvraagformulieren: bij de onderwijsinstelling, via de Vlaamse
Infolijn op het gratis nummer 1700 of via bovengenoemde website;
* Voor stand van zaken dossier: Vlaamse Infolijn 1700
* Heb je voor 2015-2016 een toelage aangevraagd, maar moet je nog
bijkomende gegevens bezorgen? Dan is 31 december 2016 daarvoor de
uiterlijke datum, anders vervalt je aanvraag.
Download