gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een subsidie

advertisement
GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE VOOR DE
ORGANISATIE VAN EEN RUITEROMMEGANG
Art. 1. Doel reglement
De gemeente wil zijn rijke culturele verleden koesteren. De gemeente wil actief de aloude tradities, die de
identiteit van de gemeente bepalen, blijvend in ere houden. Eén van deze tradities zijn de
ruiterommegangen. De dienst Vrije Tijd zal jaarlijks de ruiterommegangen promoten, o.a. door de uitgave
van een gezamenlijke affiche. Daarnaast zal de gemeente voorzien in een subsidie voor de organisator van
een ruiterommegang op de traditionele vaste dag in elke deelgemeente.
Art.2.
Bedrag subsidie
Aan iedere inrichter van een ruiterommegang wordt een basissubsidie van € 250 toegekend. Daarnaast
wordt een bijkomende subsidie van €3 per deelnemend paard toegekend, met een maximum van 100 te
subsidiëren paarden.
De subsidie kan evenwel niet groter zijn dan de gemaakte kosten.
Art.3.
Aanvraag en afhandeling
De aanvraag voor het bekomen van een projectsubsidie gebeurt schriftelijk of via e-mail en enkel via het
daartoe ter beschikking gestelde aanvraagformulier.
De aanvraag omvat onder meer:




naam en volledig adres van de aanvrager
rekeningnummer van de aanvrager met vermelding van de naam en het adres van de
rekeninghouder
Het aantal deelnemende paarden
Een gedetailleerd kostenoverzicht gestaafd met bewijsstukken
De aanvraag dient uiterlijk binnen de 2 maand na afloop van de ruiterommegang ingediend te worden.
Art.4.
Slotbepaling
Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring in de gemeenteraad van 30 december 2014.
Download