Subsidiereglement in het kader van de verhoging van de

advertisement
Subsidiereglement in het kader van de verhoging van de vrijetijdsparticipatie ( cultuur, sport en
jeugd) voor groepsactiviteiten georganiseerd door sociale organisaties die werken met
personen met beperkte financiële middelen.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 1
Toepassingsgebied – personeel
§1 De subsidie kan aangevraagd door welzijnsverenigingen met een vestiging in
Geraardsbergen die werken voor en/of met mensen met beperkte financiële
middelen.
§2 Onder personen met beperkte financiële middelen wordt verstaan:
 personen met recht op verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering
(attest mutualiteit)
 personen/gezinnen in budgetbeheer bij een erkende dienst voor
schuldbemiddeling
of
in
collectieve
schuldbemiddeling.(attest
schuldbemiddelaar).
 Personen met een leefloon of equivalent leefloon ( attest ocmw)
§3 de welzijnsorganisatie die de aanvraag indient is verantwoordelijk voor het
bepalen van de personen die aan de criteria opgenomen in §2 voldoen.
Artikel 2
Toepassingsgebied - materieel
De subsidie kan aangevraagd worden voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten in
groep ( cultuur, sport en jeugd)
Individuele aanvragen komen niet in aanmerking .
De subsidie kan niet aangevraagd worden voor tussenkomst in verblijfskosten
(huur van vakantiewoningen of verblijfsaccommodaties).
Artikel 3
Bedrag subsidie
De subsidie bedraagt 75 % van de kostprijs na het in mindering brengen van alle
inkomsten en of subsidies
Komen in aanmerking voor subsidie:
 kostprijs activiteit (inkom, deelnameprijs,..)
 vervoerskost openbaar vervoer of busvervoer
 de kosten voor noodzakelijke begeleiding/vrijwilliger(s
De subsidie wordt beperkt tot een maximale subsidie van 750 euro per activiteit.
De kostprijs dient aangetoond te worden aan de hand van bewijsstukken.
Artikel 4
Praktische modaliteiten
§ 1 Op basis van het reglement kunnen welzijnsorganisaties een aanvraag indienen.
De administratieve diensten onderzoeken de aanvraag en formuleren een advies
aan het college van burgemeester en schepenen.
§ 2 De aanvrager dient binnen de maand na de activiteit de gemaakte kosten in bij
de dienst Cultuur van de Stad Geraardsbergen – Vredestraat 1-3 – 9500
Geraardsbergen. De aanvrager gebruikt daartoe de onkostennota zoals
opgenomen als bijlage bij het reglement. Bij de onkostennota worden de
bewijzen van de gemaakte kosten gevoegd.
§ 3 De aanvrager ontvangt na het indienen van de onkostennota en na goedkeuring
door het college van burgemeester en schepenen de subsidie via overschrijving
op het rekeningnummer dat vermeld staat op de onkostennota.
Artikel 5
Inwerkingtreding
Het reglement is geldig tot uitputting van het beschikbaar budget en loopt tot 31
december 2019 (einddatum van de afsprakennota).
Artikel 6
Slotbepaling
Afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden
gestuurd.
Goedgekeurd door de gemeenteraad op: 11/02/14
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards