SOCIALE SUBSIDIE 2017 Het gemeentebestuur van Sint

advertisement
SOCIALE SUBSIDIE 2017
Het gemeentebestuur van Sint-Amands verleent een subsidie van 20 euro aan een gezin, woonachtig
op 1 januari 2017 in onze gemeente, als iemand van de gezinsleden tot één van de volgende
categorieën behoort op 1 januari 2017:
a) Personen met verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging
b) Personen die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden genieten
c) Kinderen met een graad van minstens 66 % invaliditeit of minstens 4 punten op peiler 1
(= lichamelijke of geestelijke gezondheid) die ten laste zijn van het gezin
Hoe kan u hiervan genieten?



Personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming, halen een bewijs bij hun
ziekenfonds.
Personen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, vragen een attest bij de Rijksdienst
voor Pensioenen.
Gezinnen met een invalide kind bezorgen een kopie van het attest van het Ministerie van
Sociale Zaken.
Indien u van oordeel bent in aanmerking te komen voor de sociale subsidie vragen wij u het
onderstaande aanvraagformulier samen met een geldig attest voor 30/10/2017 terug te bezorgen
aan het gemeentebestuur van Sint-Amands, t.a.v. de financiële dienst, Livien Van der Looystraat 10,
2890 Sint-Amands.
De financiële dienst zal aan de rechthebbenden de subsidie betalen, als voldaan is aan de
voorwaarden.
Het volledige subsidiereglement ligt ter inzage bij de financiële dienst in het gemeentehuis.
Voor meer informatie kan u terecht bij de financieel beheerder, Ingrid Moortgat op het
telefoonnummer 052 39 98 93.
AANVRAAG SOCIALE SUBSIDIE
Ik ondergetekende, …………………………………………………………………………………………………….…. wonende te
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verklaar dat ik voldoe aan de voorwaarden voor uitbetaling van de gemeentelijke subsidie 2017 en
verzoek het gemeentebestuur de uitbetaling van 20 € op rekeningnummer:
BE………………………………………………………………………op naam van …………………………….………………..……………
Ik voeg hierbij het attest waaruit blijkt dat ik in aanmerking kom voor de gemeentelijke sociale
subsidie 2017.
Download