Format aanvragen subsidie aanjaaggelden onderwijs 2017

advertisement
Bijlage 1.
Extra format voor subsidieaanvragen Aanjaaggelden Onderwijs 2017
Deze bijlage toevoegen aan het algemeen subsidieaanvraagformulier.
1. Aanvrager
Naam
Rechtsvorm
Contactgegevens
Contactpersoon
2. Uit te voeren activiteiten
Voor welke programmalijn vraagt u subsidie aan?
1. Curriculumontwikkeling Associate Degree-opleidingen
2. Ontwikkelen doorstroommodules MBO-4 naar HBO
3. Uitbouwen techniekonderwijs
Welke activiteit wilt u gaan uitvoeren?
3. Gevraagd subsidiebedrag uit Aanjaaggelden
Onderwijs 2017
4. Resultaten en structurele effecten van de
aangevraagde subsidie
Formuleer de te verwachten resultaten van de
activiteit(en) /materialen die u met inzet van de
subsidie wilt realiseren.
Het gaat om de concrete en meetbare resultaten
waarop het project na afloop kan worden afgerekend.
Bijvoorbeeld:
- aantallen getrainde studenten, leraren,
directeuren
- aantallen leerlingen die zijn geschoold
- aantal en soort activiteiten
- aangeschafte materialen waarmee in de
praktijk gewerkt wordt
Let op: de resultaten moeten overeen komen met de
posten die u in de begroting onderaan dit format
opneemt.
€
Structurele effecten:
Aan welk(e) structure(e)l(e) effect(en) leveren de
activiteit(en) / materialen waarvoor u subsidie vraagt
een bijdrage, en op welke wijze gebeurt dat.
5. Doelgroep(en)
Geef aan op welke doelgroepen de activiteit of de
materialen waarvoor subsidie wordt aangevraagd is
gericht. Maak indien van toepassing een onderscheid
tussen primaire (op wie de activiteit direct is gericht)
en secundaire doelgroepen (die tevens van de activiteit
profiteren).
6. Samenwerkingspartners
Indien van toepassing
Welke andere partijen zijn bij de aanvraag betrokken?
Wat houdt de samenwerking in?
7. Opzet en termijnen
Beschrijf kort de opzet en aanpak, inclusief verwachte
start- en einddatum van de activiteit. Gaat het om
meerdere activiteiten, dan per activiteit.
Indien de activiteit al is gestart, verzoeken we u aan te
geven sinds wanneer.
Indien het gaat om de aanschaf van materialen, geef
aan wanneer deze materialen worden aangeschaft en
ingezet.
8. Kosten
Onderaan dit format kunt u de begroting van de
aangevraagde subsidie invullen.
Bij elke begrotingspost dient u een offerte of factuur
bij te sluiten!
Indien van toepassing: Geef hier aan op welke wijze u
voor de periode na afronding van de activiteit, zelf
structurele financiering voor de activiteit wilt regelen.
Cofinanciering / Eigen bijdrage
Welke bijdrage gaat u zelf leveren aan de realisatie
van de activiteit(en / aanschaf van de materialen?
Dit kan een financiële bijdrage zijn, of inzet van eigen
materieel, of inzet van eigen personeel.
Begroting
Naam organisatie:
Omschrijving activiteit:
* De activiteit moet tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 uitgevoerd worden!
1.A. Personele kosten te betalen uit de subsidie Aanjaaggelden Onderwijs 2017
Organisatie die de
activiteit uitvoert en de
offerte/factuur heeft
opgesteld:
Datum factuur /
offerte*(kopie meesturen!)
N.B.: gaat het om inzet eigen
personeel, dan aantal uren en
functie per betrokken
personeelslid vermelden
Activiteit
Bedrag
€
€
€
€
SUBTOTAAL
€
Activiteit
Bedrag
1.B. Personele kosten cofinanciering / eigen bijdrage
Organisatie die de
activiteit uitvoert
Betreft de eigen bijdrage inzet
eigen personeel, dan hier het
aantal uren en de functie per
betrokken personeelslid
vermelden.
€
€
€
€
SUBTOTAAL
€
2.A. Materiële kosten te betalen uit de subsidie Aanjaaggelden Onderwijs 2017
Organisatie / bedrijf die
materiaal levert en de
offerte/factuur heeft
opgesteld:
Datum factuur / offerte
(kopie meesturen!)
Materiaal
Bedrag
€
€
€
€
SUBTOTAAL
€
2.B. Materiële kosten cofinanciering / eigen bijdrage
Organisatie die materiaal levert
en de offerte/factuur heeft
opgesteld:
Materiaal
Bedrag
€
€
€
€
SUBTOTAAL
€
TOTAAL KOSTEN UIT AANJAAGGELDEN
€
TOTAAL COFINANCIERING
€
LET OP: u dient van alle kostenposten die betaald gaan worden uit de Aanjaaggelden
Onderwijs 2016 (1.A. en 2.A.) offertes of facturen bij te voegen!
Download