Januari 2000

advertisement
DIT GEDEELTE NIET INVULLEN
Ontvangstdatum:
Nummer:
AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE
Alumni Fonds
Alleen getypte aanvraagformulieren
worden in behandeling genomen!
BELANGRIJKE DATA / REMINDER of ATTENTION
☐ Ronde 2017
Deadline voor indiening 1 september 2017
Uw activiteit/project mag niet eerder plaatsvinden dan 1 oktober 2017
SUBSIDIE AANVRAAG
Datum activiteit
Korte beschrijving van de
activiteit
Gevraagd subsidie bedrag
VOORWAARDEN
☐ De activiteit heeft (direct) betrekking op onderwijs en/of onderzoek aan de UM.
Zo ja, leg uit op welke manier
☐ De activiteit levert in potentieel een positieve bijdrage aan de maatschappij.
Zo ja, leg uit op welke manier
☐ De activiteit verbindt wetenschap met toekomstig ondernemerschap.
Zo ja, leg uit op welke manier
1/3
☐ De Faculteit/School/Vakgroep levert een financiële bijdrage aan het project.
Zo ja, hoeveel?
☐ Ik heb al eens eerder een aanvraag voor subsidie ingediend bij het SWOL.
Zo ja, wat was daarvan de uitkomst?
☐ Er is voor deze activiteit ook bij andere fondsen/subsidiegevers een aanvraag ingediend.
Zo ja, bij welke en wat was hun besluit? (indien nog niet bekend, wanneer is het besluit te verwachten)
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam
Functie
Faculteit/afdeling
E-mail
Telefoon
Postadres
BIJLAGEN
☐ Beschrijving van de activiteit
U wordt verzocht in een bijlage van maximaal 2 A4 de voorgestelde activiteit te beschrijven en alle
gegevens te vermelden waarvan u denkt dat deze voor de beoordeling van de aanvraag van belang
zijn. We adviseren u om de gestelde randvoorwaarden (zie boven) hier verder te beschrijven.
☐ Eventuele referenties/steunbetuigingen Decaan of Wetenschappelijk Directeur
☐ Gedetailleerde begroting
GLOBALE BEGROTING
2/3
Uitgaven:
€
€
€
€
€
€
€
TOTAAL
€
Inkomsten:
Bijdrage Faculteit
€
Bijdrage cap. groep/vakgroep/school
€
Subsidies
€
Overige bijdragen
€
TOTAAL
€
GEVRAAGDE SUBSIDIE
€
Datum:
3/3
Download