aanvraagformulier bezoek Kraterfront - Provincie West

advertisement
Pagina 1 van 6
REGLEMENT BETREFFENDE DE FINANCIËLE ONDERSTEUNING
VAN DE ONDERWIJSINSTELLINGEN, INITIATIEVEN JEUGDWERK
EN VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN IN HET
KADER VAN EEN BEZOEK AAN HERINNERINGSPLAATSEN
ROND WOI IN WEST-VLAANDEREN
AANVRAAGFORMULIER
SUBSIDIE BEZOEK KRATERFRONT
ZATERDAG 10 JUNI 2017
Ten laatste tegen 16 mei 2017, per mail en per post niet aangetekend! De maildatum
geldt als bewijs.
Educatie 14-18/Kraterfront
Provincie West-Vlaanderen, Oorlog & Vrede in de Westhoek
Streekhuis Westhoek
Woumenweg 100, 8600 Diksmuide
en mailen naar [email protected]
vermeld in de onderwerpregel van uw e-mailbericht: subsidieaanvraag Kraterfront + naam
van uw organisatie (korte naam)
Info:
- Sofie Viaene: Tel:051/51 93 65
Aanvraagformulier subsidie bezoek Kraterfront zaterdag 10 juni 2017
Pagina 2 van 6
Inhoudopgave
I
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE AANVRAGER ................. 3
II
SAMENVATTING VAN HET BEZOEK ...................................... 4
III
BEOORDELINGSCRITERIA ................................................... 5
IV
SUBSIDIE ........................................................................... 5
V
CHECKLIST VAN BIJLAGEN ................................................. 6
VI
VERKLARING EN HANDTEKENING ....................................... 7
Aanvraagformulier subsidie bezoek Kraterfront zaterdag 10 juni 2017
Pagina 3 van 6
I
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Naam van de organisatie:
Adres van de organisatie:
Ondernemingsnummer (eventueel van de scholengroep) (BE 0… … …):
BE
Contactpersoon:
Naam/voornaam:
Functie:
Telefoon/gsm:
E-mail:
Extra gegevens:
Naam klas:
Aantal deelnemers per klas:
Aantal begeleiders per klas:
Rekeningnummer van de organisatie:
IBAN code:
BIC code:
(deze codes kan u terugvinden op het rekeninguittreksel van uw bank)
Titularis van de rekening/ de rekening van de organisatie staat op naam van:
Adres titularis:
Belangrijke informatie om een parkeerplaats voor de bus te reserveren:
Contactgegevens van de busmaatschappij:
Naam busmaatschappij:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Nummerplaat bus:
bezorgen)
(indien al gekend, anders zo snel mogelijk ons te
Mailadres busmaatschappij
doorgemaild)
(parkeerkaart op nummerplaat van de bus wordt
Aanvraagformulier subsidie bezoek Kraterfront zaterdag 10 juni 2017
Pagina 4 van 6
ALGEMENE
Duid aan
indien ja
VOORWAARDEN VOOR DE ORGANISATIE :
Geef aan of uw organisatie voldoet aan de algemene
voorwaarden
Eventuele
opmerkingen
U bent een organisatie zonder commercieel doel of zonder
winstoogmerk.
U aanvaardt de controle van de Provincie op zowel de inhoud
als de uitwerking van de activiteiten.
U hebt een boekhouding zodat de Provincie de besteding van de
aangegeven onkosten kan controleren.
Voor het bezoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt u
niet door een provinciale of andere instantie gesubsidieerd.
II
SAMENVATTING VAN HET BEZOEK
Programma voorzien door de organisatie dag zelf:



Voorafgaand aan het Kraterfront vinden op 10 juni om 19u de concerten Zero Hour
plaats, in een loods nabij de Kemmelstraat Heuvelland.
GRATIS - zittend publiek start om 22u00
Adres: Kemmelstraat, Heuvelland. (wegwijzers volgen tot op de bus parkeerplaats
aub)
Doelstelling van het bezoek / bereiken van welke doelgroepen en werkwijze op
voorhand in de klas:
Stappenplan van bezoeken voor het evenement met vermelding van de timing en
locaties:
Eindfase/evaluatie bezoek:
III
BEOORDELINGSCRITERIA
Naast de toetsing aan de voorwaarden worden ook onderstaande beoordelingscriteria
gehanteerd. Geef telkens aan hoe uw bezoek tegemoet komt aan onderstaande criteria.
Duid aan
indien ja
Geef aan of uw organisatie voldoet aan de beoordelingscriteria
Zijn de sites die je wil bezoeken te vinden in enerzijds
www.wegwijzerWOI.be en/of anderzijds de brochure “Ontdek
met je klas WOI in de provincie West-Vlaanderen”?
Aanvraagformulier subsidie bezoek Kraterfront zaterdag 10 juni 2017
Eventuele
opmerkingen
Pagina 5 van 6
Wordt het provinciaal logo in jullie communicatie gebruikt?
(de provinciale subsidie zal pas uitbetaald worden na bewijs van
het gebruik van het provinciaal logo in alle communicatie,
hiervoor dien je het formulier provinciale herkenbaarheid in te
vullen, samen met het excelformulier van de gemaakte kosten)
IV
SUBSIDIE
OPMERKING: de financiële gegevens moeten worden ingevuld in de financiële
exceltabel en meegestuurd worden per post en per mail als bijlage bij dit
aanvraagformulier
De financiële ondersteuning door de Provincie houdt in:
-
Een tussenkomst van 50 % in de vervoersonkosten. Met vervoerskosten wordt hier
bedoeld de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer of inhuren van een
bus en/of fietsen. Eigen of gratis vervoer worden niet betoelaagd.
-
Een tussenkomst van 50 % in de eventuele toegangs-/deelnamekosten.
-
Een tussenkomst van 50 % in de eventuele kosten voor een gids.
-
Een tussenkomst van 20% in de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams
jeugdverblijfscentrum, voor een overnachting gekoppeld aan het bezoek.
Deze tussenkomsten zijn cumuleerbaar.
Door de Provincie worden geen voorschotten uitbetaald. Het gaat dus om een financiële
ondersteuning na datum. De uitbetaling gebeurt conform de voorlegging van de dossiers aan
de deputatie per kwartaal.
V
CHECKLIST VAN BIJLAGEN
Duid aan
indien ja
Het aanvraagdossier omvat volgende stukken:
Eventuele
opmerkingen
het ingevulde, ondertekende en gedateerde aanvraagformulier
van de Provincie
de financiële exceltabel met de raming van de kosten
Duid aan
indien ja
Documenten te bezorgen na het bezoek:
(te bezorgen binnen de maand na het bezoek)
Checklist afhandeling subsidiedossier
de financiële exceltabel met een overzicht van de gemaakte
kosten (met kopieën van de facturen en betalingsbewijzen)
Het document van de provinciale herkenbaarheid (met
bewijsstukken , vb. printscreen website, folders, brieven,…)
Aanvraagformulier subsidie bezoek Kraterfront zaterdag 10 juni 2017
Eventuele
opmerkingen
Pagina 6 van 6
VII
VERKLARING EN HANDTEKENING
De ondergetekenden:
De heer
of
Mevrouw
De heer
of
Mevrouw
vragen hierbij een projectsubsidie aan in kader van het reglement betreffende de financiële
ondersteuning in het kader van een bezoek aan de herinneringsplaatsen rond WOI in WestVlaanderen en verklaren



dat de verstrekte gegevens correct en volledig zijn
de controle van de provincie voor de aanwending van de subsidies te aanvaarden
het reglement op de provinciale herkenbaarheid toe te passen bij provinciale subsidie
plaats en datum:
Namen en titels:
Handtekening
Handtekening
Aanvraagformulier subsidie bezoek Kraterfront zaterdag 10 juni 2017
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards