2001-21100-SV Jaarverslag sociale recherche 2000

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Beleidsverslag sociale recherche
Notanr.: 2001.21100
SV/BJZ
13-12-2001
Portef.h.: weth.Knol
Agenda BenW
08-01-2002
BESLUIT:
1. In te stemmen met het jaarverslag 2000 Sociale recherche.
2. Het jaarverslag 2000 Sociale recherche ter kennisneming toe te zenden aan de commissie Sociale Zaken en
Welzijn
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken vergezeld van een persbericht
COMMUNICATIE:
persbericht
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
nee
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Bijgaand treft u aan het Jaarverslag 2000 van de Sociale Recherche Deventer. De Sociale Recherche is in 2000
werkzaam geweest voor de gemeenten Bathmen, Devernter, Gorssel, Lochem, Raalte , Vorden en Warnsveld.
Dit jaarslag geeft een beeld van de resultaten van de werkzaamheden van de Sociale recherche. Daarnaast wordt
ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van fraudebestijding en de organisatie daarvan.
HET JAARVERSLAG IS DIGITAAL OPGEVRAAGD
Download