Jaarverslag 2014-1

advertisement
Jaarverslag 2014
Vanuit het beleidsplan 2010-2014 waren voor 2014 doelen gesteld en de volgende resultaten
geboekt:
1.
2.
3.
4.
Doel: Kennemerwind dient een financieel gezonde coöperatie te zijn. Het in stand
houden en in bedrijf houden van de bestaande molens is daarvoor een financiële
uitdaging.
Resultaat: Kennemerwind is het gelukt deze beleidsperiode een gezonde coöperatie te
blijven. Daarbij waren de noodzakelijke kosten voor het operationeel houden van de
Lagerwey turbines een grote uitdaging. Nu ons aandeel in het windpark Burgervlotbrug
tot dividenduitkering is gekomen kunnen de verplichtingen op korte termijn worden
voldaan en ontstaat een gezonde financiële situatie. Veel speelruimte is er overigens niet.
Doel: In druk bevolkt gebied is de combinatie windenergie en bewoners moeilijk. Het
NIMBY-principe treedt dan veel op, waardoor de macrodoelstelling (meer schone
windenergie) uit het oog verloren wordt.
Resultaat: Het imago van Wind-op-Land is de afgelopen vijf jaren er niet beter op
geworden, ondanks bijvoorbeeld recente acties o.l.v. NWEA. Het realiseren van Wind-opLand zal ook de komende beleidsperiode sterk belemmerd worden door actiegroepen, die
weinig of geen weerwerk krijgen van het grootste deel van de bevolking dat vóór
Windenergie op Land is.
Doel: Indien de mogelijkheid zich voordoet een nieuw project op te starten zal
Kennemerwind niet op de handen blijven zitten.
Resultaat: Afhankelijk zijnde van het beleid van de Provinciale Staten van Noord-Holland
heeft Kennemerwind hard gestreden voor de erkenning van het Plan Jan van Kempen.
Kennemerwind is in beroep gegaan tegen het Provinciale besluit geen vergunning te
verlenen. Daarnaast is vol ingezet op de mogelijkheden die het Herstructureringsbeleid
van de Provincie biedt. Kennemerwind neemt deel met haar 17 turbines die voor
herstructurering in aanmerking komen aan een groter initiatief dat samen met andere
turbine-eigenaren gedragen wordt. Momenteel komt de omstandigheid naar voren dat,
mede afhankelijk van huidige Provinciale besluiten, een keuze gemaakt moet worden met
welk projectvoorstel Kennemerwind in zee wil gaan. De standvastigheid van de Provincie
is daarbij allerminst zeker, hetgeen planvorming ernstig frustreert
Doel: Er zijn meer opties voor opwekking van schone/duurzame energie, zoals zonneenergie, biogas en kleinschalige warmtekracht in woningen van leden. Zonne-energie
(voor leden, zoals coöperatie “De Eendragt”) evenals andere opwekkingsvormen, vereist
investeringen. De financiële draagkracht van Kennemerwind is momenteel onvoldoende
om dergelijke projecten op te starten zonder externe financiers. Voorwaarde is dat het
project financieel gezond is.
Jaarverslag 2014
Pagina 1
5.
6.
7.
Resultaat: De veranderde opstelling van de Rijksoverheid t.a.v. zonne-energie (onder
meer verwoord in het SER-akkoord) maakt deze vorm van duurzame energieopwekking
wellicht financieel haalbaar. Binnenkort zal duidelijk worden of de postcoderoosregeling
zodanig wordt aangepast dat een gezonde businesscase haalbaar is. Dan zal
Kennemerwind initiatieven van leden met deze vorm van duurzame energie wellicht
kunnen ondersteunen.
Doel: Zelflevering wordt misschien mogelijk, omdat het wettelijk zou kunnen.
Kennemerwind wil schone/duurzame energie opwekken die via netbeheerder Liander en
een energiebedrijf aan de leden wordt geleverd. De administratieve afhandeling acht
Kennemerwind niet haar taak. Met andere woorden: Kennemerwind handelt niet in
energie, maar zal voor dit doel samenwerking zoeken.
Resultaat: Inmiddels is de mogelijkheid gerealiseerd via DE Unie om energie van de
Lagerwey-turbines te leveren aan onze leden, waarbij zij (via Kennemerwind)
zeggenschap hebben over de gehele keten, van opwekking tot levering. Daarmee is een
belangrijk doel in zicht. De stroom van de Burgervlotbrug turbines gaat contractueel naar
Greenchoice.
Doel: Conform de Statuten streeft Kennemerwind naar een zo groot mogelijk draagvlak
voor schone/duurzame energieopwekking. Kennemerwind heeft het meeste belang bij
leden uit de omgeving van de eigen windparken (zoeken naar participatie). Mensen uit
andere streken blijven welkom als zij dat willen. Dit betekent (a) positieve beïnvloeding
van de burgers in ons adherentiegebied, (b) positieve beïnvloeding stakeholders, (c)
verstevigen van de band met de huidige leden en (d) actief leden werven.
Resultaat: De afgelopen beleidsperiode waren er voor Kennemerwind weinig
mogelijkheden nieuwe leden te werven d.m.v. profijtelijke acties. Kennemerwind was
gedwongen vooral op de winkel te passen. Daarnaast waren acties in Zijpe en omgeving
onverstandig gezien de heftigheid waarmee een deel van de plaatselijke bevolking zich
tegen windenergie keerde. Overigens feitelijk gebaseerd op de overlast van één turbine,
die niet van Kennemerwind is.
Doel: Samenwerking met landelijke organisaties die dezelfde doelstelling nastreven
(zoals ODE en de Windsectie daarvan) is en blijft van belang, evenals contact met de
overige regionaal opererende windcoöperaties. De samenwerking binnen ODE om te
komen tot een groter (totaal) leden bestand is in ons aller belang. Daarnaast hebben de
aan ODE gelieerde organisaties toegang tot Overheidscommissies die grote invloed
hebben op het Overheidsbeleid. Samenwerking met windcoöperaties in Noord-Holland
(boven het Noordzeekanaal) biedt mogelijk kansen gezamenlijk nieuwe projecten te
starten, mede in het licht van de schaarste aan kansrijke locaties voor windturbines.
Resultaat: Dit doel is met voortvarendheid aangepakt en heeft tot tal van resultaten
geleid. De leden van Kennemerwind hebben besloten tot een gecombineerd lidmaatschap
met ODE. De niet-functionerende Windsectie van ODE is omgezet in REScoopNL, een zeer
actieve coöperatie van burger windenergie coöperaties in Nederland.
Door middel van actieve deelname aan besturen van windenergie organisaties is
Kennemerwind betrokken bij meerdere acties richting overheden en de SER.
De gezochte samenwerking met buurcoöperaties (Bergen, Langedijk, Alkmaar, Castricum,
Heiloo) is on hold gezet nu participatie in de Liefting turbine (HVC) door de betrokken
Gemeenten is gemonopoliseerd.
Jaarverslag 2014
Pagina 2
8.
Doel: De samenstelling van het Bestuur vereist, wil bovenstaande visie tot uitvoering
gebracht kunnen worden, uitbreiding en verjonging.
Resultaat: Drie nieuwe bestuursleden hebben wij mogen verwelkomen. Onverlet blijft de
noodzaak op korte termijn meerdere nieuwe bestuursleden aan boord te krijgen.
Maart 2015, Felix H. Olthuis, voorzitter Kennemerwind.
Jaarverslag 2014
Pagina 3
Download