Notulen MR vergadering De Tweeklank 15 september 2015 19.00

advertisement
Notulen MR vergadering
De Tweeklank
15 september 2015
19.00 – 21.00 uur
Voorzitter:
Notulist:
Martin
Nienke
Tijd
Inhoud
19.00
Opening en mededelingen
- De actieplannen die Jan gemaild heeft komen terug op de volgende vergadering.
- Veiligheid rondom de school blijft een aandachtspunt. Dit staat ook op de
agenda van het overleg met alle participanten van het gebouw ism de gemeente.
- Er wordt weer gezocht naar een verkeersouder. Deze helpt bij her
verkeersexamen en kijkt naar de verkeersveiligheid rondom de school.
19.02
Goedkeuren notulen 12 mei en jaarverslag 2014-2015
Goedgekeurd.
Jan mailt het verbeterde schoolplan opnieuw naar de MR.
Nienke agendeert het jaarverslag voor de volgende vergadering.
19.10
Voortgang VVE-groep
Kind en Co en de Tweeklank zijn positief over het verloop van hun samenwerking en
de resultaten voor de 3-jarigen.
Doel is nu om taal en de motorische ontwikkeling nog meer uit te breiden.
Andere participanten (WAS en Ziezo) doen nog niet mee in deze samenwerking.
19.20
Voortgang informatiebrief “Werk en zekerheid”
Er wordt gesproken over de wet “Werk en zekerheid” en de invloeden hiervan in het
onderwijs.
Informatiebrief voor ouders volgt nog. Deze is in ontwikkeling.
Jan is van mening dat ouders moeten weten hoe de vervangingspool in zijn werking
gaat.
19.30
Passend onderwijs
(vast onderdeel agenda)
SOP: Er zijn momenteel evaluaties gaande om te kijken wat de doelen worden voor het
nieuwe SOP. Deze moet in juli 2016 klaarliggen.
Geynwijs: Er gaan geluiden dat het geld voor Geynwijs op is bij de gemeente. Er heerst
veel onvrede over de werking van Geynwijs.
19.45
Fusie SKPON/Lek en IJssel
Inmiddels is bekend dat de fusie doorgaat.
Hier is de nam Trinamiek voor bedacht:
“Trinamiek is een samentrekking van trio (of driehoek), dynamisch en uniek. Een
school heeft typische kenmerken van een gelijkzijdige driehoek (of anders gezegd vormt
een evenwichtig trio) met anderen. Denk bijvoorbeeld aan:
Maatschappij - school - kind
Ouders - school– kind
Stichting - school - kind
Klas - leerkracht - kind
Daarnaast is een school (en de overkoepelende stichting) steeds in beweging en in
ontwikkeling: dynamisch dus!”
Jan zit in de werkgroep “werving en selectie”. Deze groep draagt mede zorg voor het
behoud van de kwaliteit van de studenten.
Er zijn twee bestuurders. Zij nemen ieder een deel van de scholen voor hun rekening.
Het directeurenberaad neemt de beslissingen.
1 januari 2016 gaat de fusie in.
6 januari 2016 is er een openingsfeest voor het personeel.
Er wordt momenteel gekeken naar nieuwe werkvormen voor bijvoorbeeld de intern
begeleiders binnen de nieuwe stichting.
20.15
Profiel: Taal/media: plannen 2015 – 2016
Doelen:
- Social media verhogen door team en ouders
- De boekspots opnieuw onder de aandacht brengen.
- Engels in de onderbouw invoeren.
- ICT lessen
- Informatiescherm binnen de school.
- Ouderavonden met keuze-onderwerpen van ouders.
- Schrijver tijdens kbw.
- De leeskamer nog aantrekkelijker maken.
20.25
Startgesprekken: eerste ervaringen
Team: Er zijn positieve geluiden binnen het team. Teamleden hebben het gevoel dat de
gesprekken bijdragen aan een vertrouwelijke en open cultuur tussen leerkrachten en
ouders.
Ouders: Arjan is geweest en heeft een positief gevoel. Vond het een prettig informeel
gesprek.
20.35
Beslisschema / Jaarplanning
Nienke zet de jaarplanning in chronologische volgorde.
20.45
Terugkoppeling OR
- Eerste vergadering gehad
- Afscheid en aanmelding van drie leden.
- Jaarverslag is bijna af.
- Schooljaar is financieel afgesloten. Wel met een tekort.
- MR gaat akkoord met het niet verhogen van de ouderbijdrage.
Idee van Martin om eens te kijken of er in het Buurtplein Zuid mogelijkheid is tot het
inleveren van kleding voor kinderen uit onze wijk.
20.50
Rondvraag en sluiting
- Controle adressenlijst  akkoord
- Aanpassen website regelt Nienke.
- Taakverdeling  akkoord
Jan wil graag het continurooster op de volgende MR-vergadering bespreken.
Download