Verzoek om zekerheid vooraf over juridische fusie

advertisement
Verzoek om zekerheid vooraf over juridische
fusie
Geachte heer/mevrouw,
Namens cliënt,
, wonende te
aandacht voor het volgende.
, burgerservicenummer/sofinummer
, vraag ik uw
Cliënt is aandeelhouder van
BV. Deze vennootschap is voornemens over te gaan tot juridische
fusie als is bedoeld in artikel 3.57 Wet IB 2001.
Met de juridische fusie zal het vermogen van
en zullen aan // de heer // mevrouw //
BV onder algemene titel overgaan naar
aandelen worden uitgereikt van
De in het kader van de juridische fusie vervreemde aandelen in
aandelen met een nominale waarde van
BV.
(aantal)
euro per aandeel, en een verkrijgingsprijs van
euro voor het hele pakket, dat verworven is op
middels // koop // uitreiking // erfboedel //
. Er zullen over de vervreemde aandelen door
worden met een nominale waarde van
BV betreffen
BV
BV
(aantal) aandelen uitgereikt
euro per aandeel, welke verkrijgingsprijs gelijk zal zijn aan
de verkrijgingsprijs van de vervreemde aandelen in
BV. // Bijstorting in contanten op de
vervreemde aandelen zal niet plaatsvinden. // De bijbetaling zal een tiende gedeelte van de nominale
waarde van de uitgereikte aandelen niet overschrijden. //
De verkrijgingsprijs van de door de fusie te verkrijgen aandelen wordt voor dezelfde prijs te boek gesteld
als verkrijgingsprijs van de huidige aandelen. De fusie vindt plaats op grond van herstructurering en
rationalisering van de actieve werkzaamheden van bij de fusie betrokken BV´s.
Graag verneem ik van u of u met mij van mening bent dat de juridische fusie kwalificeert als een fusie als
is bedoeld in artikel 3.57 Wet IB 2001. Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt,
dan verneem ik die graag.
Met vriendelijke groet,
...........................................
Download