Laatste fase afschaffing aandelen aan toonder

advertisement
Legal
Laatste fase afschaffing aandelen aan toonder
Vanaf 1 januari 2015 gaat de laatste fase in betreffende de afschaffing van de aandelen aan toonder en kunnen de
aandelen waarvoor zich nog geen rechthebbenden hebben aangemeld tegen eind 2014 door de vennootschappen
te koop worden aangeboden. Dit om te vermijden dat vennootschappen jaren na de feiten nog geconfronteerd
worden met effecten waarvan de eigenaar onbekend is.
Vanaf 1 januari 2014 werden de nog niet omgezette aandelen aan toonder automatisch omgezet in aandelen op naam
(of gedematerialiseerde aandelen indien de vennootschap hiertoe het nodige had gedaan) ingeschreven op naam van de
vennootschap-emittent. De rechten met betrekking tot deze aandelen werden geschorst (d.i. geen recht op
dividenduitkering en geen stemrecht meer). Deze inschrijving op naam van de vennootschap-emittent verleende haar niet
de hoedanigheid van eigenaar. De rechthebbenden hebben immers nog tot 31 december 2014 om zich kenbaar te maken,
hun aandelen op te eisen en op hun naam te zetten.
Vanaf 1 januari 2015 kunnen deze aandelen door de vennootschap zelf bij gebrek aan melding te koop worden
aangeboden. De wettelijke procedure vereist eerst een publicatie van het initiatief tot verkoop in het Belgisch Staatsblad
en op de website van de marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert. Een maand tot maximum
vier maanden na deze bekendmaking kan de vennootschap overgaan tot de verkoop van de aandelen. De kosten die zij
maakte voor de voormelde omzetting en het beheer van de aandelen kan van de opbrengst worden afgetrokken, de rest
dient te worden doorgestort op rekening van de Deposito- en Consignatiekas.
De effecten die op 30 november 2015 niet verkocht zijn, worden door de emittent-vennootschap in de vorm van effecten
op naam neergelegd bij de Deposito- en Consignatiekas, totdat een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van
rechthebbende heeft kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt.
De vennootschap-emittent kan de aandelen zelf kopen, rekening houdend met de algemene regels betreffende de aankoop
van eigen aandelen (cfr. voorwaarden art. 620 W. Venn.), maar de maximale grens van 20% van het geplaatst kapitaal is
echter niet van toepassing zodat de vennootschap-emittent zijn effecten eenvoudiger kan verzamelen.
Indien de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen niet vervuld zijn, kan de terugkoop enkel
worden uitgevoerd door de vennootschap-emittent met het oog op de onmiddellijke vernietiging van de teruggekochte
effecten. In dit laatste geval voldoet de vennootschap-emittent aan de voorwaarden van artikel 621 van het Wetboek van
vennootschappen.
De oorspronkelijke eigenaar van de effecten kan zich bij verkoop ervan nog steeds aanmelden bij de Deposito- en
Consignatiekas om de waarde van zijn effecten op te strijken. Vanaf 1 januari 2016 dient hij per jaar achterstand 10% boete
te betalen op de waarde van deze effecten. Op 1 januari 2026 worden de bedragen afkomstig van de verkoop, die bij de
Deposito- en Consignatiekas zijn gestort en waarvoor geen teruggave werd gevraagd, aan de Staat toegekend.
De niet verkochte effecten waarvoor de houder op 31 december 2025 nog geen aanvraag tot teruggave heeft ingediend
kunnen door de vennootschap-emittent worden teruggekocht mits hij deze intentie schriftelijk kenbaar maakte aan de
Deposito- en Consignatiekas voor 31 december 2025. In dit geval kan hij een terugkoop bod indienen, doch is hij hier niet
toe verplicht. Bij aanvaarding van het bod wordt de vennootschap-emittent eigenaar van de teruggekochte aandelen.
De niet-naleving van bovengeschetste procedure wordt met een geldboete tussen 200 euro en 100.000 euro
gesanctioneerd.
Noteer concluderend dat de volgende en laatste fase van de afschaffing van de aandelen aan toonder weldra een
feit is en dat er voor de vennootschap-emittenten in bovengeschetste situatie actie ondernomen kan worden per
1 januari 2015 wat betreft de mogelijkheid tot verkoop van aandelen waarvan tot op heden de eigenaar onbekend
is.
Nick Berckmans – Legal Department
05/12/2014
Download