Tussenrapportage over besturenfusie en Wmo activiteiten de

advertisement
Tussenrapportage de Wildacker en de Deel
Tussenrapportage over besturenfusie en Wmo activiteiten de Wildacker en de Deel
Januari 2013
Inleiding
Vanuit de raadsvergadering van 10 april 2012 zijn er twee moties bij de besturen van de Wildacker en
de Deel neergelegd. Moties die betrekking hebben op:
1. het doen van een onderzoek naar de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie;
2. het uitwerken van een alternatief voorstel om op het gebied van Wmo activiteiten als algemene
voorziening in de toekomst een rol te spelen binnen de Goirlese gemeenschap.
Hieronder gaan we kort in op de huidige stand van zaken met betrekking tot ontwikkelingen naar
aanleiding van beide moties.
Beoogde fusie
T.a.v. Motie 1:
De raad roept op om in het vervolgonderzoek de mogelijkheid te onderzoeken of de besturen van de
wijkcentra De Deel en De Wildacker bereid en in staat zijn om te komen tot een bestuurlijke fusie.
In het najaar van 2012 zijn de besturen van beide stichtingen dit gaan onderzoeken. Voor die tijd is er
in overleg met de gemeente bepaald wat precies de doelstelling van deze opdracht zou moeten zijn.
Gebleken is dat een bestuurlijke fusie (of een verregaande samenwerking; want het is aan de
besturen om te bepalen hoe zij met elkaar verder gaan) centraal staat. Als besturen staan we er niet
onwelwillend tegenover. Sterker nog: samenwerken (en eventueel fuseren) brengt ons vele voordelen.
Denk daarbij onder andere aan:
 een versterking van ons sociaal kapitaal;
 continuïteit, op twee locaties, in het aanbod van laagdrempelige algemene voorzieningen, dicht bij
de mensen;
 als twee locaties die complementair zijn aan elkaar het gezamenlijk kunnen aanbieden van
dienstverlening voor de Goirlese gemeenschap;
 mogelijkheden tot herschikking van de bezetting van onze ruimten;
 een vergroting van de bezettingsgraad van onze ruimten;
 een optimale inzet van beheer .
Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van onze vrijwilligers en daar waar nodig ondersteunen we
de vrijwilligers met professionele inzet.
Onderzoek heeft uitgewezen dat financiële voordelen (op het gebied van exploitatie, beheer,
barwerkzaamheden en overige kosten) nauwelijks te behalen zijn. Als uitgangspunt hanteren we
daarbij het continueren van de beschikbaarheid van twee accommodaties: de Wildacker en de Deel.
Financiële redenen om te fuseren spelen voor ons als bestuur geen rol. De overige voordelen des te
meer. Vandaar dat dit heeft geleid tot de volgende ontwikkeling:
Voorbereidingen worden getroffen voor een bestuurlijke fusie tussen de besturen van de Wildacker en
de Deel. Daarbij gaan we op een nader te bepalen datum in 2013 van twee stichtingen naar een
stichting, stichting Sociaal Culturele Centra Goirle (SCCG).
Visie van de nieuwe stichting:
De nieuwe stichting, stichting SCCG biedt ruimte aan diverse activiteiten, waaronder Wmo activiteiten,
voor de Goirlese gemeenschap. Ze stelt zich ten doel de maatschappelijke en culturele opbouw in de
ruimste zin te bevorderen. Als maatschappelijke organisatie met vrijwillige inzet maakt de stichting
SCCG deel uit van het palet aan organisaties dat integratie van individu tot individu en op
groepsniveau bewerkstelligt. Dit alles ingegeven door een zich terugtrekkende overheid, staan wij
open om ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven rondom arrangementen die gericht zijn op
participatie en zelfredzaamheid.
1-2-2013
1
Tussenrapportage de Wildacker en de Deel
Voor het realiseren van deze visie achten wij het als besturen noodzakelijk dat we blijven uitgaan van
activiteiten op twee locaties, complementair aan elkaar. Met behulp van het sociale kapitaal dat
aanwezig is op beide locaties denken we als besturen op een goede manier invulling te kunnen geven
aan de ontwikkelingen die nodig zijn n.a.v. de tweede motie, zie hieronder.
Wmo activiteiten
T.a.v. Motie 2:
* de besturen van de Wildacker en de Deel te faciliteren in het uitwerken van hun ‘Alternatief Voorstel’
in een concreet uitvoeringsplan en hiermee de besturen zorgvuldig te begeleiden in dit proces;
* De kosten van deze professionele begeleiding te dekken binnen het transitiebudget AWBZ naar
Wmo voor 2012; (pag. 8 projectplan Triple T)
* Activiteiten in de Wildacker en De Deel, die passen binnen de doelstellingen van B2B, te financieren
op basis van beoogd resultaat conform regulier B2B beleid en hiermee samenhangend de huidige
totale subsidies af te bouwen;
* een voorstel aan de raad voor te leggen met de financiële consequenties in het kader van de te
behalen bezuinigingen.
Als besturen zijn we, in overleg met de gemeente, gestart met de uitwerking van ons alternatief.
Daarvoor hebben we een werkgroep WMO in het leven geroepen. Dit is een behoorlijk grote en
complexe opdracht. Vandaar ook de behoefte aan professionele begeleiding. Momenteel zijn we bezig
daar invulling aan te geven en zijn we met diverse betrokken partijen binnen de gemeente in overleg.
Bij een eerste gezamenlijk overleg zijn de volgende partijen aanwezig geweest: Thebe,
Twern/Contour, Amarant en de Dementieconsulent. Er zullen in het vervolg ook andere partijen
benaderd worden. Na een kennismakingsronde is er gesproken over lopende en nieuw op te zetten
activiteiten. Daarnaast is gesproken over de mogelijkheden om als algemene voorziening, dat zijn de
Wildacker en de Deel tenslotte, een rol te kunnen spelen in het kader van de Wmo. Iedereen ziet
daarvoor wel de mogelijkheden.
Voor het maken van stappen kunnen twee paden bewandeld worden:
1. Direct bekijken welke activiteiten er al opgepakt zouden kunnen worden in de samenwerking met
bijv. de Dementieconsulent of Amarant. Denk daarbij aan het opzetten van een
geheugensteunpunt of het faciliteren van maaltijden vanuit de Deel voor buurtbewoners.
2. Opstarten van een kleinschalig onderzoek, onder leiding van een externe professional. Onder
andere de volgende vragen moeten beantwoord worden:
a. Welke doelgroepen hebben op een of andere wijze al onderdak in de centra?
b. Wat kunnen de diverse bestaande activiteiten eventueel betekenen voor de Wmo? Dat zal
een geleidelijk proces zijn. De samenleving is verleerd om te gaan met mensen met een
beperking. Je ziet dan ook per definitie eerst weerstanden en later gewenning en acceptatie.
c. Op welke manier kunnen wij als ook onze gebruikers/vrijwilligers het klassieke doelgroep
denken doorbreken? Doel is activiteiten waar mogelijk open te stellen voor mensen met een
indicatie.
d. Waar moet de aangeboden ruimte allemaal aan voldoen?
e. Hoe moeten de processen begeleid worden?
f. Welke additionele kosten brengt dit met zich mee?
g. Wat wordt er van vrijwilligers verwacht?
h. Wat kan de Wet Werken naar vermogen hierin betekenen?
i. Et cetera.
De professional kan de aanpak verhelderen (verbinden lijkt niet de eerste prioriteit omdat
aanwezigen van de noodzaak doordrongen lijken). De professional zal gesprekken moeten voeren
met marktpartijen om behoeften, mogelijkheden, et cetera in kaart te brengen. Dit moet leiden tot
het op schrift stellen van een visie en een aanpak
Het lijkt de partijen een goede zaak na een eerste interne studie van de centra opnieuw bij elkaar
te komen. In het voorjaar wordt hiervoor een vervolgafspraak ingepland.
1-2-2013
2
Tussenrapportage de Wildacker en de Deel
Namens de besturen van de Wildacker en de Deel.
Met vriendelijke groet,
Fons van Dijck
Voorzitter de Wildacker
1-2-2013
Janneke van den Hout
Voorzitter de Deel
3
Download