Omzendbrief Lokaal Sociaal Beleid

advertisement
Vlaamse regering
Kabinet van de Vlaamse minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL
Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Aan de burgemeesters
µ
en de OCMW-voorzitters
van de Vlaamse steden en gemeenten
uw kenmerk
ons kenmerk
Bijlagen
IND1315/DB/PS
vragen naar / e-mail
telefoonnummer
Datum
Paul Salmon
[email protected]
02/552.64.46
27 oktober 2004
Betreft : Uitvoering decreet lokaal sociaal beleid
Geachte burgemeester,
Geachte voorzitter,
Op 22 mei 2004 trad het decreet Lokaal Sociaal Beleid in werking. Met het
decreet wil de Vlaamse regering het ruime dienstverleningsveld beter op
elkaar afstemmen, de lokale besturen een sterkere coördinerende rol
toekennen en verder werken aan een toegankelijke sociale dienstverlening
waarin de mensen vlot hun weg vinden.
De inwerkingtreding van het decreet is echter niet een eindpunt, maar het
begin van een proces zowel op lokaal als op Vlaams niveau.
Als bevoegd minister, ben ik belast met de verdere uitvoering van het
decreet Lokaal Sociaal Beleid. De vertrekbasis hierbij vormt de verdere
ontwikkeling van het Vlaams Actieplan Lokaal Sociaal Beleid.
Heel wat besturen zijn reeds gestart met de opmaak van een lokaal sociaal
beleidsplan en met de uitbouw van een toegankelijke dienstverlening. Ik
wil dit proces
verder blijven stimuleren, op ritme van de lokale
besturen en rekening houdend met tijd die nodig is om kwaliteitsvolle
plannen op te stellen. De bepalingen van het decreet en de vooropgestelde
data blijven behouden, maar het eerste sociaal beleidsplan wordt
inhoudelijk aangepast.
Het zal minstens de volgende zaken inhouden :
 een beschrijving van het stappenplan dat de lokale besturen zullen
doorlopen om tegen 31 december 2007 tot een lokaal gedragen beleidsplan
te komen;
 het tijdspad en de werkwijze om de lokale actoren, het middenveld en de
doelgroepen in dit proces te betrekken;
 de concrete samenwerkingsafspraken tussen het OCMW- en het
gemeentebestuur inzake het opstellen en het uitvoeren van het lokaal
sociaal beleid en inzake de organisatie van een toereikende sociale
dienstverlening.
2
Deze minimale invulling mag lokale besturen er niet van weerhouden verder
en sneller te werken.
Hoedanook, in 2005 zal een vormingsaanbod op maat van de lokale besturen
en de actoren aangereikt worden dat zo maximaal mogelijk inspeelt op de
noden en behoeften die er momenteel zijn. De Cel Lokaal Sociaal Beleid
staat hiervoor garant.
Een eerstvolgend initiatief hiervan zijn de provinciale ontmoetingsdagen
rond planning, waarover U nog de nodige informatie zal ontvangen.
Ik wens u alvast veel succes toe bij de uitbouw van uw lokaal sociaal
beleid.
Met de meeste hoogachting,
Inge Vervotte
Vlaams minister voor Welzijn,
Volkgezondheid en Gezin
Download