Workshop MKBA10 WonenBreburg * Eigen H

advertisement
Workshop Wonen en Zorg
Maatschappelijk Kosten Baten Analyse
Yvonne van Veen, Eigen Haard
Jeroen Cras en Carin Turi, WonenBreburg, 30 januari 2014
Programma workshop






Welkom en kennismakingsronde
Presentatie MKBA 2013
Zelf aan het werk in 2 groepen
Terugkoppeling plenair en discussie
Waar zou jij MKBA voor in willen zetten?
Afsluiting
Waarom doen Eigen Haard en WonenBreburg
mee met 10 voor MKBA?
We willen laten zien wat we doen en wat de maatschappelijke
effecten van onze projecten zijn



We willen niet geprijsde effecten ( leefbaarheid, kwaliteit leven
woongenot enz.) van projecten in beeld krijgen
Extra argumenten om Stakeholders enthousiast te krijgen om mee
te werken aan onze projecten
We willen leren van ervaringen van andere corporaties en een
gezamenlijk instrument ontwikkelen om ook zelf MKBA’S te
kunnen uitvoeren
Hoe werkt een MKBA?
Een goede MKBA uit zeven standaardstappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Probleem- en omgevingsanalyse
Definiëring van nul- en projectalternatief
Kwalitatieve effectbepaling
Kwantificeren en monetariseren van effecten
Opstellen van een MKBA overzicht
Stakeholders- en gevoeligheidsanalyse
Opstellen eindrapportage
Onze ervaring




Afwachten in het begin
Verrast door de resultaten
Brengen en halen (tijd)
Stakeholders enthousiast om mee te werken
De inhoud in MKBA Woningcontingent
Probleemstelling
WonenBreburg stelt jaarlijks woningen ter beschikking aan cliënten uit de
opvang onder voorwaarde van woonbegeleiding met als doel voorbereiden op
zelfstandig wonen.
De vraag naar deze voorrangsregeling “Woningcontingent “, neemt toe en zal,
naar verwachting, door scheiden van wonen en zorg verder toenemen.
Hoe krijgen we zicht op de maatschappelijke kosten en baten?
Project en nulalternatief
Cruciaal
De maatschappelijke effecten van het projectalternatief worden
afgezet tegen dat nulalternatief.
140
250
120
200
100
150
Aantal
contingentwoningen
100
Aandeel
WonenBreburg
50
0
80
Aantal
contingentwoningen
60
Aandeel
WonenBreburg
40
20
0
Effecten woningcontingent
Uitkomsten
Baten
Clienten kwaliteit leven
Vermeden kosten zorginstellingen
Vermeden kosten zorg en veiligheid
Vermeden baten woongenot reguliere huurders
Totaal baten
Kosten (investering)
WonenBreburg
Zorginstellingen
Woning in Zicht
Totaal kosten
MKBA Saldo
Baten/kosten ratio
Pm post clienten
meeteenheid
aantal/jaar
euro
euro
aantal/jaar
uren/jaar
euro
uren/jaar
output
Euro (x. 1000)
100
17.165
14.496
3.128
80
-14.727
20.064
447
15
203
3.103
5
3.311
16.753
6,1
arbeidsparticipatie+
Vraag aan jullie
Hoe kan WonenBreburg de uitkomst van deze MKBA
benutten in afspraken met de Gemeente?
Hoe kan WonenBreburg met behulp van MKBA afspraken
maken met de Zorgverzekeraar?
Programma Onbezorgd Wonen Eigen Haard
 Vergrijzing en overheidsbeleid maakt dat er een opgave ligt
om voldoende toegankelijke woningen te creëren.
 In het programma worden jaarlijks minimaal 300 woningen
in de bestaande voorraad de toegankelijkheid verbeterd.
 Algemene ruimten toe-en doorgankelijk maken, verbeteren
verlichting, plaatsen deuropeners.
 Individuele bewoners aanpassingen in de woning
aangeboden.
Vraag in MKBA: op welke wijze kunnen deze
maatregelen het best worden ingezet.
3 complexen zijn onderzocht:
•
•
•
Laan van Vlaanderen in Amsterdam West
Kolfschotenstraat in Amsterdam Zuidoost
Statenjachtstraat in Amsterdam Noord
Projecten zijn vergeleken met een nulalternatief:
-
alleen regulier onderhoud
nulalternatief is echter een fictie: er zijn
sowieso aanpassingen nodig.
Overzicht van kosten en baten over de periode
2010-2030; NCW x 1000 euro
Saldi van maatschappelijke kosten en baten van
investering tot aan de voordeur ( x1000 euro’s)
Kosten
Investeringen Eigen Haard
Investeringen WMO
Totaal kosten
Statenjacht
ln.v.Vlaanderen
Kolfschotenstraat
1.646
0
1.646
NCW x € duizend
184
17
201
62
0
62
142
88
31
-1.504
+PM
-113
+PM
-30
+PM
Baten
Totaal baten
Saldo van kosten en baten
Saldi van maatschappelijke kosten en baten van
investering in de toegankelijkheid van de
woningen( x1000 euro’s)
Statenjacht
ln.v.Vlaanderen
Kolfschotenstraat
Kosten
Investeringen Eigen Haard
Investeringen WMO
Totaal kosten
0
0
0
NCW x € duizend
168
0
168
84
0
84
Totaal baten
0
147
52
0
+PM
-21
+PM
-32
+PM
Saldo van kosten en baten
Saldi van maatschappelijke kosten en baten van
investering achter de woning (balkons) ( x1000
euro’s)
Kosten
Investeringen Eigen Haard
Investeringen WMO
Totaal kosten
Statenjacht
ln.v.Vlaanderen
Kolfschotenstraat
0
+PM
0
NCW x € duizend
181
+PM
181
48
+PM
48
0
59
21
0
+PM
-122
+PM
-28
+PM
Baten
Totaal baten
Saldo van kosten en baten
Aanbevelingen: zes randvoorwaarden die de
efficiency kan vergroten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kies een complex met hoge concentratie ouderen en/of ander minder mobiele
doelgroepen;
Voorkom collectieve aanpassingen t.b.v. het individu. Individuele aanpassingen
kunnen efficiënter zijn;
Investeer in bestaande gebouwen opdat er voldoende aangepaste woningen
beschikbaar zijn, maar houdt deze investeringen zo klein mogelijk;
Bezie of het mogelijk is ouderen in een deel van het complex te concentreren;
Bij enkele aangepaste woningen in een complex kan bij mutatie, voorrang aan
zittende bewoners met mobiliteitsbeperkingen uit het complex een optie zijn;
De kosten van aanpassingen achter de woning (balkonophoging) is relatief duur en
de maatschappelijke baten minimaal. Een toegankelijk gebouw en aanpassingen in
de woning zijn het meest belangrijk;
Vragen
 Welke aanpassingen moet Eigen Haard aan haar
programma Onbezorgd Wonen doen?
 Welke rol speelt de overheid in het aanpassen van
bestaande voorraad ter vergroting van de toegankelijkheid?
Waar zou jij MKBA voor willen inzetten?
Download