Wat zal het zijn? Koningsgezind of republikein?

advertisement
“Nieuwsblad van het Noorden”, donderdag 26 april 2001, pagina 13
STADSFORUM
Het Nieuw Republikeins Genootschap presenteert zich vanmiddag aan de Groninger bevolking. In brasserie de Bonte Koe legt de immer strijdbare Yvonne Rutgers een verklaring af, in aanwezigheid van
het landelijk bestuur. Rutgers wordt het Steunpunt Groningen van het genootschap. De uitverkiezing
van een telg van de Argentijnse landbouwfamilie Zorreguieta in de koninklijke familie was voor haar de
druppel. Weg met de monarchie. Leve de republiek. De vraag is of ze op veel steun van de Stadjers kan
rekenen. Stadsforum peilde de meningen.
Wat zal het zijn?
Koningsgezind
of republikein?
Yvonne Rutgers voerde als verklaring voor haar
Als het aan tangosalon La Pasión ligt, komen Wil-
republikein-zijn aan dat ze een ex PSP’er is. “Dat
lem en Máxima eens langs om de tango te dansen.
zegt genoeg”, meent ze. Getuige de woorden van
“We zijn er helemaal klaar voor en houden er serieus
een andere ex-PSP’er, GroenLinks-
rekening mee dat ze komen”, zegt
raadslid DREWES DE HAAN, klopt
eigenaar JOHAN MEIJERING van de
dat. “Ik ben heel republikeins”, zegt
salon. De kleur van het meiprogram-
hij. “Ik blijf vinden dat de monarchie
ma (oranje) wijst er al op uit welke
niet in een democratisch bestel past.
hoek de wind waait in La Pasión. “Ik
Het gaat om een niet-democratische
koester warme gevoelens voor het
manier van opvolging. Aan mijn be-
Koninklijk Huis. Wat mij betreft hoeft
zwaren is Máxima ondergeschikt, al
er geen ombuiging richting republiek
heb ik persoonlijk niets tegen haar.
te komen. Wel moeten dat soort men-
Maar als ik in de kamer zou zitten, zou ik wel tegen
sen een beetje gewoon blijven. Ze hebben rechtop
haar huwelijk met Willem-Alexander stemmen. Elk
een lekker leven, net als jij en ik.”
koninklijk huwelijk houdt de monarchie in stand.”
Het Groninger steunpunt van het Nieuw Republikeins
JOHN COFFIN is Amerikaan en
Genootschap Yvonne Rutgers is te-
daarmee republikein bij uitstek, zou
vens hoofdredacteur van De Krant.
je zeggen, al neigt hij bij de verkie-
Eén van haar medewerkers is PIET
zingen naar de democraten. De me-
VAN DIJKEN. “Op dit punt sta ik recht
dewerker van het universitaire Ubbo
tegenover mijn bazin. Ik heb wel heel
Emmius Fonds zegt desondanks
veel waardering voor haar, dat zij op
‘best’ overweg te kunnen met het Ko-
70-jarige leeftijd zich hier voor inzet.
ninklijk Huis en de wijze waarop wij
Maar ik ben geen volgeling van haar.
Nederlanders daarmee omgaan. “De
Een republiek staat net zover van mij
leden hebben niet of nauwelijks politieke verantwoor-
af als het Koninklijk Huis. Het heeft natuurlijk allemaal
delijkheden. Gezien de geschiedenis van het Huis
met Zorreguieta te maken. Dat is natuurlijk ook een
van Oranje kan ik daarmee wel leven.”
lul, maar het koningshuis doet ook vreemde dingen.”
“Nieuwsblad van het Noorden”, donderdag 26 april 2001, pagina 13
Ook voorzitter KEES KLOK van de Algemene Neder-
televisieverslag van koninginnedag. De hele konink-
landse Bond voor Ouderen (ANEO) is geen tegen-
lijke familie heeft iets magisch: ze mogen nooit iets
stander van het Koningshuis. “Koningin Beatrix doet
zeggen en Beatrix regeert stijfjes het land.”
het goed. Ik zie dan ook geen enkele reden om het
Koningshuis af te schaffen. Nu is het
Eigenaar JAN BAS VAN ALDEREN
niet zo dat ik een echte Oranje-aan-
van café Soestdijk laat er geen on-
hanger ben, hoor. Het blijft bij vlaggen
duidelijkheid over bestaan. “Ik ben
op
Republikeinen
ontzettend koningsgezind. Voor mij
zeggen meestal dat de koninklijke
geen republiek. De koningin is de
familie zo duur is, maar een republiek
ambassadrice van Nederland en het
kost ook veel. En als ik naar Rusland
koninklijke gevoel hoort gewoon bij
kijk, weet ik niet of die staatsvorm wel
ons landje. Daadwerkelijke macht
Koninginnedag.
zo goed is. In Nederland heeft iedereen nog veel per-
heeft Beatrix eigenlijk niet, maar dat maakt niets uit.
soonlijke vrijheid. Het lijkt mij niets om in een land te
Een republiek kan ontzettend gevaarlijk zijn als de
wonen waar uiterst rechts of links regeert.”
verkeerde mensen aan de macht komen. Ik heb het
idee dat onze koningin de Nederlandse democratie
L. KRAAN uit de Oranjesingel twijfelt over wat beter
beschermt.”
zou zijn voor Nederland. “Ik vind het Koningshuis
een beetje onzin, maar zou het beter gaan als een
HILDA HAZELAAR zat na het bekend worden van de
president de baas van het land is? Ik weet het niet.
koninklijke verloving meteen op de kast. Ze sprak er
Wel vind ik dat ons Koningshuis onecht lijkt. Normaal
schande van dat zoiets feestelijks aan de orde kon
gesproken hoor je er niets van, maar bij Koningin-
zijn, op het moment dat het land in een diepe MKZ-
nedag en prinsjesdag staan ze plotseling volop in
crisis was verwikkeld. Toch maakt liet haar niet uit of
de belangstelling. Het is net een sprookje, zoals de
Nederland een koninkrijk blijft of een republiek wordt.
koningin dan op baar troon zit.”
“Eerlijk gezegd interesseert het me niet. Van koningin
Beatrix heb ik het idee dat ze zich te graag wil laten
THEO BUISSINK van de Tevreden Rookster vindt ook
zien. Ze komt zo koelbloedig op mij over. Als hoofd
dat de koninklijke familie iets sprookjesachtigs heeft,
van een land kun je het niet maken om zo vrolijk een
maar dat intrigeert hem juist. “Ik lees mijn zoontje al-
verloving bekend te maken op het moment dat er een
tijd verhalen voor over koninginnen en prinsen en die
crisis in de veeteelt gaande is. Daarom wilde ik een
hebben we in Nederland ook in het echt. Fantastisch
protestactie houden. Aan de andere kant had dit ook
toch. Dat moet absoluut niet worden veranderd voor
kunnen gebeuren in een republiek. Het ligt er maar
een republiek. Van kinds af aan kijk ik altijd naar het
net aan wie aan de macht is.”
Download