h4-4-4-revolutie-in-nederland

advertisement
Hoofdstuk 4
Pruiken en revoluties
4.4 Revolutie in Nederland
Joan Derk van der Capellen (1741-1784)
In de nacht van 25 op 26 september
1781 verschijnt er een belangrijk
pamflet van de patriotten: Aan het volk
van Nederland.
Het is geschreven door Joan Derk van
der Capellen, maar hij zet zijn naam er
niet onder uit angst om opgepakt te
worden.
Hij riep het volk op zich te bewapenen
en in opstand te komen
Pamflet van de patriotten: Aan het volk van
Nederland.
Aantekeningen § 4.4
Een reactionair = iemand die vanuit politieke overtuiging een situatie uit het verleden
wil herstellen.
Het continentaal stelsel
Een maatregel van de Franse keizer Napoleon I van 1806 tot 1814 waardoor alle
handel tussen het Europese continent en Groot-Brittannië verboden was. Deze
economische blokkade hield stand van 1806 tot 1814. Het kwam neer op een
embargo op alle Britse producten
Een embargo = in de economische politiek een verbod op handel met een bepaald
land.
Tweedeling in Nederland
De patriotten  Tegen de stadhouder
De orangisten (prinsgezinden)  Voor de stadhouder
De Bataafse Republiek
In 1795 trokken Franse troepen de Republiek binnen. Regenten droegen de
macht over en Willem V vluchtte naar Engeland en de Staten-Generaal riep
de Bataafse Republiek uit.
Er werden veranderingen ingevoerd, namelijk:
• De verklaring van de Rechten van de Mens en Burger werden afgekondigd
• De scheiding van Kerk en Staat werd doorgevoerd en de voorrechten van
de gereformeerde Kerk afgeschaft
• De Staten-Generaal hieven zichzelf op en organiseerden verkiezingen voor
een Nationale Vergadering, die met algemeen mannenkiesrecht werd
gekozen.
Nederland een eenheidsstaat:
Er kwam een centrale regering (in Den Haag) en ministeries met
ambtenaren waardoor Nederland veranderde van een unie van
zelfstandige gewesten in een eenheidsstaat.
Er kwamen belastingen van het Rijk. Overal gingen dezelfde
spellingsregels gelden.
Download