Oefen SED H4 Tv 4 en geschiedenis van Nederland en de groei tot

advertisement
Oefen SED H4 Tv 4 en geschiedenis van Nederland en de groei tot democratie
1. a.Schrijf de 10 tijdvakken met de juiste namen en juiste tijdsindeling onder elkaar in een
schema.
b. Vertel welk van de volgende gebeurtenis in tijdvak 4 thuishoren en leg uit waarom?
A. ontstaan van het hofstelsel
B. centralisatie van bestuur
C. Monniken bekeren de volken in vooral West-Europa tot het christendom
D. De strijd om het primaatschap tussen de Paus en de keizer van Duitsland (Het
Heilige Roomse Rijk)
E. De Kruistochten
F. Het ontstaan van handelsverdragen tussen handelssteden in West- en Noord-Europa
G. de splitsing van de Rooms-Katholieke kerk in een protestantse en een katholieke
kerk
2. Geef een duidelijk voorbeeld met goede omschrijving waarom dit een duidelijke voorbeeld
is van de het volgende kenmerkende aspect:
Het ontstaan en de verspreiding van de islam
3. Leg de volgende begrippen uit:
a. feodaliteit
b. burgerij
c. geestelijkheid
d. wereldlijke macht
2e deel Geschiedenis Nederland
4. Hoe is De Republiek der 7 verenigde Nederlanden ontstaan?
5. Waarom kun je het begin van de Republiek laten starten in 1581?
6. a. Waarom zou de opstand van de Patriotten in 1795 een democratische opstand
genoemd kunnen worden?
b. Op welke ideeën was de opstand van de Patriotten gebaseerd, motiveer je antwoord.
7. Wat is voor de democratie in Nederland het belang van het jaartal 1848, duidelijk
uitleggen.
8. Leg de volgende begrippen duidelijk in hele Nederlandse zinnen uit.
a. Democratie
b. censuskiesrecht
c. parlement
d. Grondwet
e. evenredige vertegenwoordiging
9. a. wat zijn politieke partijen?
b. Geef twee voorbeelden van een politieke partij uit een verschillende zuil.
c. Waarom zijn politieke partijen belangrijk voor het democratisch functioneren van de
regering van Nederland
10. Laat zien dat sinds het begin van het Koninkrijk Nederland de democratie steeds meer
gegroeid is? Neem hiervoor de verschillende grondwetswijzigingen en leg uit waarom het
steeds democratischer werd (denk hierbij aan de uitleg die je gegeven hebt van het begrip
democratie)
1
Download