Voorbereiding nascholing 25/03

advertisement
Voorbereiding nascholing 25/03
De lessenreeks start met een oefening die de lln aanzet samen te
werken, te overleggen en te discussiëren.
Er moet tot een akkoord gekomen worden!
Situatie:
overlevingstocht in de bergen
Uit een hele lijst moet gekozen worden welke dingen
mee op tocht gaan.
Limiet is 20kg
Er moet dus zorgvuldig en doordacht afgewogen worden
welke goederen de tocht tot een goed einde helpen te
brengen!
Werkwijze: leerlingen overleggen eerst in kleine groepjes, later in
een iets grotere groep, om tenslotte met te hele klas tot
één lijst te komen.
Komt hun lijst in de buurt van een lijst die opgesteld
werd door professionele bergbeklimmers.
De lln geven aan wat ze net deden ; overleggen,
afwegen, onderhandelen, ieder zijn zeg, stemmen, tot
een akkoord komen…
‘lkr geeft aan dat de lln net aan politiek gedaan hebben’
Kernwoorden op bord: Teamwork,
Overleg
Stemmen
Discussie
Gelijkheid
Vrije meningsuiting
Minderheden
Klasgesprek:
Is politiek per definitie saai?
Wat doen partijen?
Waarvoor staan ze?
B.V.werkgelegenheid:
Elke partij heeft standpunten, samen oplossingen
zoeken voor het probleem,…
Uiteindelijke doel dat voor ogen gehouden wordt;
Maatschappij beter maken
Kan je altijd zeggen wat je wil?
Ja, maar…(vrije meningsuiting niet in tegenspraak met de
rechten van de mens)
Vanaf 18 jaar is er stemrecht en stemplicht. Verschil?
Er is sprake van een verlaging naar 16 voor het stemrecht.
Het is niet altijd zo geweest… (rijk/arm, man/ vrouw,21 of
18..)
Staatsvorm ‘ democratie’ ; Grieks; het volk regeert
Dit gebeurt via vertegenwoordigers.
Voorbeelden van democratie?
Sommige landen zijn niet democratisch bestuurd.
Voorbeelden?
Hier is vaak geen sprake van vrije meningsuiting,
persvrijheid…
België
Kamer en senaat, federale regering, premier…
Vlaams parlement, Vlaamse regering, minister- president
Provincie, provinciebestuur, gouverneur…
Gemeente, gemeenteraad, burgemeester..
(voorbeelden via internet)
Staatsvormen:
Monarchie:koning
Aristocratie:grootgrondbezitters 8 ste eeuw v Chr
Aristoteles beschrijft wantoestanden : ‘heel het land was in
handen van een klein aantal mensen.Indien de landlui hun
pacht niet betaalden, konden zij en hun kinderen in slavernij
gedompeld worden…’
Timocratie:inspraak volgens vermogen
Tirannie: alleenheerschappij
Later kwam er een vergoeding voor politici: Pericles zegt: ‘ we
hebben een stadsbestuur , het draagt de naam van een democratie
omdat het niet op weinigen maar op velen berust en allen hebben
volgens de wetten door het beslechten van hun geschillen op gelijke
wijze deel daaraan. Ook wordt niemand, als hij de staat een dienst
wil bewijzen , wegens zijn armoedeminder geschikt geacht en
daarvan uitgesloten.’
Niet zelfde beeld van democratie als vandaag: slechts 14% van de
bevolking was stemgerchtigd.
Ander verschil:toen was er directe democratie, geen verkozenen
zoals nu!
Vlaams parlement:
Scheiding der machten:
-wetgevende macht:maken van wetten, regels
van het land (kamer en senaat )
-uitvoerende macht:de regering bestuurt het land,
wetten als basis van het beleid
-rechterlijke macht:het gerecht spreekt straffen
uit als wetten niet worden opgevolgd.
Op welke basis kiezen wij?
Koning David
Download