Wat heb je geleerd?

advertisement
4
Maatschappij in beweging
Wat heb je geleerd?
Revoluties
In dit hoofdstuk heb je geleerd dat in de tijd
van pruiken en revoluties de burgers ontevreden zijn over het bestuur.
De Hollandse revolutie mislukt. Maar in
Frankrijk lukt het wel. In 1789 wordt de
Bastille bestormd. Later wordt Napoleon
Bonaparte de baas in Frankrijk, en in 1804
zelfs keizer. Zijn legers veroveren een groot
deel van Europa.
Republiek – koninkrijk – deel van Frankrijk
De Franse legers vallen ook ons land binnen.
De stadhouder vlucht en de patriotten nemen
de macht over. De oude Republiek houdt op
te bestaan, De nieuwe naam is de Bataafse
Republiek (1795–1806). Napoleon maakt een
einde aan de Bataafse Republiek. Nederland
wordt her koninkrijk Holland (1806–l8l0). De
broer van Napoleon, Lodewijk, wordt de
eerste koning. In 1810 wordt Nederland een
deel van Frankrijk. In 1815 wordt Napoleon
bij Waterloo verslagen.
Het Koninkrijk der Nederlanden
Na de Franse tijd wordt Nederland samen met
België een koninkrijk. Willem I wordt
koning. De Belgen voelen zich achtergesteld
en komen in 1830 in opstand. België wordt
een onafhankelijk land.
In 1848 zijn de Nederlandse burgers nog
steeds ontevreden. De koning wordt bang en
laat Thorbecke een nieuwe grondwet maken.
De burgers krijgen daarin meer rechten.
de blokkade
Een blokkade is het afsluiten van een land,
zodat niemand eruit kan. Er kan dan geen
handel worden gedreven.
de burgeroorlog
Een burgeroorlog is een oorlog binnen een
land, tussen groepen burgers,
het Congres van Wenen
Het Congres van Wenen is een bijeenkomst
van allerlei Europese landen om de nieuwe
grenzen binnen Europa vast te stellen na de
nederlaag van Napoleon.
de constitutie
Een constitutie is een grondwet. Hierin staan
de grondrechten van de burgers, zoals de
vrijheid van godsdienst.
de constitutíonele monarchie
Een constitutionele monarchie is een
koninkrijk waarin ook de koning zich aan de
grondwet moet houden.
het Continentaal Stelsel
Het Continentaal Stelsel is ingesteld door
Napoleon. Het hield de blokkade van
Engeland in.
de Eerste en Tweede Kamer
De Eerste en Tweede Kamer zijn de twee
delen van de volksvertegenwoordiging. De
Eerste Kamer telt 75 leden, de Tweede Kamer
heeft 150 leden.
Begrippen
de Bataafse Republíek
De Bataafse Republiek is de naam van
Nederland toen de Patriotten de baas waren
(1795–1806).
het grondrecht
Een grondrecht is een recht van de burgers
waar de koning of de ministers niets aan
kunnen veranderen, zoals de vrijheid van
vergadering en de vrijheid van godsdienst.
de Belgische Opstand
De Belgische Opstand is de strijd voor
onafhankelijkheid van de Belgen in 1830.
de grondwetsherziening
Een grondwetsherziening is een verandering
van de grondwet.
©
8
blad 1 van 2
SPEURTOCHT
4
Maatschappij in beweging
Wat heb je geleerd?
de guillotine
De guillotine is de valbijl, waarmee tijdens de
Franse revolutie de edelen werden onthoofd.
het kiesrecht
Het kiesrecht is het recht van de burgers om
te stemmen voor het parlement.
het parlement
Het parlement is de naam voor een groep
mensen die het volk vertegenwoordigt. In
Nederland zijn dat de leden van de Eerste en
de Tweede Kamer.
©
8
blad 2 van 2
de Tiendaagse Veldtocht
De Tiendaagse Veldtocht was een korte
oorlog uit 1830. Koning Willem I probeerde
om met het leger de Belgische Opstand neer
te slaan.
vrijheid, gelijkheíd, broederschap
De Franse leuze tijdens de revolutie was:
Liberté, égalité, fraternité. De vertaling ervan
in het Nederlands is: vrijheíd, gelijkheid,
broederschap.
SPEURTOCHT
Download