G-Sport - Provincie Antwerpen

advertisement
Hoe de provincies vanaf 2018 de werking
van Sport Vlaanderen zullen veranderen
Juridisch kader
Het Vlaams parlement keurde het decreet houdende de vernieuwde
taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies goed
op 18 november 2016
Provincies oefenen vanaf 1 januari 2018 niet langer persoonsgebonden
bevoegdheden uit
Plan van aanpak
De transitie wordt getrokken door Agentschap Binnenlands Bestuur
(algemene coördinatie, timing, financiën, personeelszaken, …)
De inhoudelijke transitie Sport is de verantwoordelijkheid van minister
Muyters
Binnen Sport Vlaanderen coördineert een stuurgroep de transitie in
overleg met de provinciale sportdiensten voor het luik Sport
Overdracht bevoegdheid sport
Zes ‘werven’:
• G-sport
• Regiowerking rond sport
• Bovenlokale sportevenementen
• Bovenlokale sportinfrastructuur
• Sport, natuur en ruimtelijke ordening
• Uitleendiensten sportmateriaal
Per werf werd een thematische werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers
vanuit de provincies (via VVP), Sport Vlaanderen en eventueel experts uit de sector
(federaties, ISB, …).
Deze werkgroepen bereiden de toekomstige invulling van de overgedragen
bevoegdheden voor
Uitgangspunten
•
•
•
•
•
•
•
Best practices gefaseerd uitrollen in Vlaanderen
Middelen koppelen aan prioriteiten
Aangepast aan de noden van de regio’s
Bottom-up werken
Rekening houden met geografische spreiding
Gedecentraliseerd werken
De overgehevelde taken en instellingen maximaal inpassen in het
huidige beleid
Naar 1 uniform Vlaams sportbeleid
Werf 1: G-Sport
Complementariteit G-sportfederatie / G-sportplatform / Sport Vlaanderen
Ondersteunen van lokale en regionale G-sportwerking via de 5
promotiediensten van Sport Vlaanderen. De G-sportcoaches zijn het eerste
aanspreekpunt binnen een regio.
Het provinciale G-sportfonds van Antwerpen zal uitgerold worden over gans
Vlaanderen via de G-sport Vlaanderen vzw. De gegenereerde extra middelen
voor G-Sport worden in eerste instantie ingezet voor de financiering van
specifiek G-sport materiaal
Werf 1: G-Sport
• Nog één subsidieloket voor heel Vlaanderen op basis van nieuwe
reglementen
• Promotie voor G-sport via alle beschikbare
communicatiekanalen
• Inzetten op vorming rond G-sport onder andere via de Vlaamse
Trainersschool
Werf 2: Regiowerking
De 5 promotiediensten van Sport Vlaanderen zullen de regiowerking en
intergemeentelijke samenwerking vraaggericht versterken en ondersteunen,
de vraag tot samenwerking dient van onder uit te komen. De samenstelling
van de regio partners kan verschillen afhankelijk van de noden, de vraag en
het aanbod.
De regio’s worden beschouwd als een platform ter versterking van de
sportbestuurskracht en het sportaanbod van het lokaal sportbeleid ( via
lerende netwerken)
Werf 3: Bovenlokale
sportevenementen
Nieuwe subsidiereglementen worden opgemaakt en zullen alle niveaus omvatten behalve
de zuiver lokale evenementen, aangezien dit geen taak voor Vlaanderen is.
Er is een nieuw actieplan voor de organisatie van eigen bovenlokale Sport Vlaanderen
evenementen in opmaak, maar dit is miniem aangezien het Vlaamse sportbeleid er één is
van doen doen en niet langer zelf doen
Doelstellingen van evenementenbeleid worden afgestemd met het ‘Permanent
overlegorgaan sportpromotie’
Werf 4: Bovenlokale
sportinfrastructuur
Afhandeling en opvolging van lopende dossiers ofwel door de
provincies ofwel door de afdeling Sportinfrastructuur van Sport
Vlaanderen.
In de toekomst zal alle bovenlokale sportinfrastructuur geïntegreerd
worden in het globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen op basis van
het nieuwe infrastructuurdecreet.
Werf 5: Sportieve omlopen en
ruimtelijke ordening
Ontwikkelen, coördineren en opvolgen van sportieve omlopen (MTB,
loopomlopen, ruiterpaden en kano/kayak). Sport Vlaanderen maakt
een uniform kader voor de uitbouw en ondersteuning van de sportieve
omlopen
Sport Vlaanderen zal de ruimtelijke planningsprocessen opvolgen en
adviseren, in overleg met gemeenten en provincies
Werf 6: Uitleendiensten
Sportmateriaal van provinciale uitleendiensten wordt, indien aanwezig,
mee opgenomen door de Sport Vlaanderen uitleendiensten
5 uitleendiensten voor algemeen sportmateriaal: Brugge, Gent,
Hofstade, Herentals en Hasselt
2 uitleendiensten voor specifiek G-sportmateriaal: Gent en Brasschaat
Overdracht instellingen
De provinciale recreatiedomeinen (De Gavers, Dommelhof, Boerenkreek, Puyenbroek, …) blijven bij
de provincies
Het Olympia zwembad in Brugge blijft bij de provincie West-Vlaanderen daar dit louter een
juridische en financiële constructie is
Provinciaal G-sportcentrum Peerdsbos wordt overgedragen en wordt een centrum voor G-Sport van
Sport Vlaanderen
Huis van de Sport in Gent wordt overgedragen aan de stad Gent
Provinciaal wielercentrum in Wilrijk wordt overgedragen aan de stad Antwerpen
Personeel
Aantal personeelsleden dat momenteel naar Sport Vlaanderen komt:
Antwerpen:
Limburg:
Oost-Vlaanderen:
Vlaams Brabant:
West-Vlaanderen:
43
1
7
8
6
Totaal aantal: 65
Aan elk personeelslid werd een voorstel van toekomstige tewerkstellingsplaats
gedaan
Vervolgscenario
• De verdeling van de middelen (financieel en personeel) wordt de
komende weken verder uitgewerkt binnen de Vlaamse regering
• Opmaak begroting 2018 inclusief getransfereerde middelen
provincies
• Communicatie rond regelgeving subsidies in de toekomst zowel
rond G-sport als evenementen m.b.t. het voorjaar 2018
• ….
Bedankt voor uw aandacht.
Download