Welke toekomst hebben de provincies

advertisement
>> EDITO
SPECIALVERKIEZINGEN
Welke toekomst
hebben de
provincies ?
>> EDITO
Michel Luttgens
aan het woord
“Dit nummer wil de aandacht
vestigen op de essentiële rol
van de provincies, die doorgaans
onvoldoende bekend is bij het
grote publiek.”
>> FRANKSMEETS
Provincie Limburg
“De provincie: bindmiddel
bij uitstek voor streekeigen
initiatieven”
>> MONIQUESWINNEN
Provincie Vlaams-Brabant
“Zolang we maar zelf over
de opcentiemen kunnen
beslissen”
Mevrouw
Mijnheer
U hebt het derde nummer in handen van ons magazine dat speciaal gewijd is aan de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen van 14 oktober.
Dit nummer wil de aandacht vestigen op de essentiële rol van de provincies, die doorgaans onvoldoende bekend is bij het grote publiek. De provincies vervullen immers de rol van scharnier tussen de
gemeen­schappen en de gewesten enerzijds, en de gemeenten anderzijds. Zo maken ze een betere
samenwerking tussen de verschillende actoren op het terrein mogelijk en beantwoorden ze aan de
specifieke opdrachten voor bepaalde supragemeentelijke aangelegenheden.
Tijdens de eerstvolgende jaren zal de provincie als instelling echter grondige veranderingen ondergaan.
Zowel in het noorden als in het zuiden van het land zal ze haar rol en haar werkterrein zien evolueren.
Daarnaast zullen de provincies voor enorme uitdagingen komen te staan, met als belangrijkste het
handhaven van een kwaliteitsvolle dienstverlening in een kader van institutionele hervormingen, een
gespannen financiële omgeving en een strikt begrotingsbeleid.
>> DOMINIQUENOTTE
Provincie Namen
Een nieuwe governance
voor de provincie Namen
Contact is een uitgave van Dexia Bank NV (Belfius Bank NV vanaf 11-06-2012), Pachecolaan, 44,
1000 Brussel – RPR Brussel BTW - BE 0403.201.185 – Verzekeringsagent FSMA nr. 19649 A –
Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet
Lay-out: Chris Communications Agency, www.chriscom.be
Werkten mee aan dit nummer: Alain Beernaert, Anouk Bieswal, Business Writers, Els Pannecoucque,
Thibaut Stevens, de dienst Publicaties van Dexia Bank.
>> RENÉCOLLIN
Provincie Luxemburg
Om nader in te gaan op die uitdagingen, laten we op de volgende pagina’s provinciale gedeputeerden
aan het woord. Ze vertellen ons over hun toekomstvisie en geven ons eveneens inzage in de antwoorden die ze zouden willen bieden op de bestaande en de toekomstige uitdagingen. In hun getuigenissen
blijft de kwaliteit van de openbare dienstverlening centraal en wordt eveneens de aandacht gevestigd
op de bindende rol van de provincies. Een rol die ongetwijfeld hun grootste kracht uitmaakt.
We wensen u veel leesplezier.
Het provinciebestuur
moet waken over
rechtvaardigheid
Copyright: De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van de illustraties in deze
publicatie te bereiken. De rechthebbenden die zouden vaststellen dat buiten hun medeweten
illustraties gereproduceerd werden, worden verzocht contact op te nemen met de uitgever.
Foto’s: Stefan Martens, Simon Schmitt-Globalview, Getty Images.
De redactie streeft correcte informatie na, maar kan desondanks niet garanderen dat alle informatie
absoluut volledig, juist en betrouwbaar is. Ze kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.
De artikels in dit magazine zijn louter informatief, wat betekent dat ze niet moeten gezien worden als
een specifiek aanbod of een advies om in te tekenen.
Michel Luttgens
Directeur Marketing Public & Wholesale Banking
Redactiedatum: 01-06-2012
- juni 2012 - 1
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards