VVP-nota internationalisering bedrijfsleven

advertisement
VVP-nota internationalisering bedrijfsleven
Goedgekeurd door de gedeputeerden economie
Nota, 05.10.2011
1
Situering
Het kerntakendebat 2003 bepaalde dat het internationaal acquisitiebeleid een kerntaak is voor de Vlaamse overheid, m.n.
Flanders Investment and Trade (FIT). De provincies wensen sindsdien uitdrukkelijk op basis van hun expertise bij te dragen
tot een succesvoller acquisitiebeleid in een beter overleg- en afsprakenmodel met het Vlaamse niveau.
In het kader van een betere afstemming tussen de Vlaamse overheid en de provincies is een intentieverklaring tot de
oprichting van provinciale overlegplatformen tussen Agentschap Ondernemen (AO), Flanders Investment and Trade (FIT)
en de provincies opgemaakt. Deze verklaring gaat terug naar politiek overleg van september 2010 en 23 februari 2011,
m.a.w. van vóór het Witboek. Deze provinciale overlegplatformen worden momenteel ingevuld.
2
Inleiding
De gedeputeerden economie hebben op 1 juli 2011 beslist om de provinciale activiteiten die binnen de activiteit
“internationalisering bedrijfsleven” vallen, gedetailleerd in kaart te brengen en een visie te ontwikkelen over de
toekomstige provinciale taakstelling in het kader van het Witboek Interne Staatshervorming van 8 april 2011.
3
Uitgangspunt Witboek
Het Witboek bepaalt het volgende:
Witboek, punt 8.2, Concrete invulling provinciaal profiel
“De verdere invulling van de provinciale taken en bevoegdheden, overeenkomstig de bepalingen van 8.1, gebeurt in
samenwerking met de betrokken vakministers. Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van bevoegdheden en taken als
eerste invulling van het provinciaal takenprofiel. Sommige van deze bevoegdheden en taken vallen onder het provinciaal
belang, andere zullen hen bij decreet en bestuursakkoord door de Vlaamse overheid worden toegewezen.
Economie
Sectorspecifiek en gebiedsgericht streekbeleid
Internationalisering bedrijfsleven
Ruimtelijke economie”
4
VVP-voorstel toekomstige provinciale taakstelling
Rekening houdend met het Witboek volgt hier een visie op de invulling van deze activiteit.
4.1
Acquisitiebeleid
De provincies willen zich op het vlak van acquisitiebeleid complementair opstellen en een goede afstemming tot stand
brengen met het FIT en Agentschap Ondernemen. De provincies zijn namelijk vaak actief in regio’s, waar het FIT
niet/weinig optreedt.
Om dit efficiënt te kunnen doen, pleiten de provincies voor een permanente interbestuurlijke cel (Vlaamse overheid –
provincies), waarbinnen de provincies als partner van FIT gehoor vinden en een ruim beleidskader kan gecreëerd worden.
In tegenstelling tot de provinciale acquisitieplatformen, die in de fase van oprichting zijn en vooral ten dienste van de regio
bestemd zijn, mag in de interbestuurlijke cel het principe van confidentialiteit van gegevens niet van toepassing zijn.
4.2
Promotie van de regio
Met het oog op een provinciaal acquisitiebeleid (zie 3.1.) promoten de provincies hun specifieke troeven en speerpunten in
het buitenland via deelname hetzij aan investeringsmissies van FIT en andere actoren, hetzij via eigen missies al dan niet
met een thematische of een geografische focus. Alle Vlaamse provincies hebben te dien einde bijvoorbeeld contacten
uitgebouwd met Chinese partners.
4.3
Versterking van de rol van de overheden
In de ontwikkeling van de internationalisering van het bedrijfsleven is een faciliterend kader op basis van overeenkomsten
tussen overheden dikwijls een sterke troef. De provincies dragen daar via partnerschappen met besturen in het buitenland
toe bij.
4.4
Strategisch partnerschap met het oog op de regional ontwikkeling en het speerpuntenbeleid
Gebaseerd enerzijds op complementariteit met de initiatieven die het FIT ontwikkelt met het oog op de bevordering van de
export en de versterking van de aanwezigheid op de internationale markten van het Vlaamse bedrijfsleven en anderzijds
op een methodiek van partnerschappen met inzonderheid kennisinstellingen maar ook met andere overheden en diverse
werkgeversorganisaties, bevorderen de provincies de internationalisering van de ondernemingen via initiatieven in binnenen buitenland (netwerking, seminaries, missies,…) gericht op hun kernsectoren.
5
Motivatie
De provincies bieden volgende meerwaarde:
-
een historisch gegroeide taak, waardoor expertise en contacten zijn opgebouwd
-
regiomarketing
-
direct contact met het bestuurlijke niveau van provincies in andere landen
-
resultaten boeken voor bedrijven o.a. detectie kandidaat-investeerders
-
ondersteuning voor Vlaanderen bij de aanwezigheidspolitiek in Europees en internationaal verband
-
maximaal de mogelijkheden laten renderen om de Vlaamse economie te stimuleren
nauwe contacten met intercommunales, havens, steden, POM’s…
Datum 05.10.2011
Referentie
110704.109/N/SVL/VVP-nota internationalisering bedrijfsleven
Download