Ka.mer ^erStaten-Genen

advertisement
Voorzitter
Ka.mer ^erStaten-Genen
DeCommissaris der Koningin
indeProvincie Overijssel
Mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten
Postbus 10078
PROVINCIALS STATEN
8000 GB Zwolle
VAN OVERIJSSEL
Binnenhof22
postbus 20017
2500 EA Den Haag
telefoon 070-312 92 47
fax 070-312 92 33
Reg.nr.
e-mail [email protected]
internet www.eerstekamer.nl
Dat.
ontv.:
a.d.
2 3 NOV 2011
Datum22 november2011
Routing
Kenmerk 149289.
U/GJH/ch
Bijl.:
Geachte mevrouw Bijleveld-Schouten,
De Nederlandse provincies endeEerste Kamerder Staten-Generaal hebben een bijzondere
constitutionele band gebaseerd ophet feit datde Statenleden deleden van deEerste Kamer
kiezen. De Eerste Kamer hecht eraan goede contacten instand tehouden met de volksvertegenwoordigingen indeprovincies. Met hetoog hierop hebben mijn voorgangers sinds 2003de
Staten van alle provincies eenmaal per zittingsperiode uitgenodigd voor een bezoek aandeEerste Kamer. Ook deleden van deGedeputeerde Staten zijn hiervoor uitgenodigd.Tijdensde
bezoeken vond,aan dehand van inleidingen vanuit deprovincie en vanuit de Eerste Kamer,
discussie plaats over voor Staten enEerste Kamer belangrijke actuele thema's. Uit een evaluat e isgebleken datdebijeenkomsten zowel aandezijde van deStaten,als aan dezijde vande
Kamer bijzonder werden gewaardeerd.
Ook indelopende zittingsperiode wil deEerste Kamer graag ontmoetingen beleggen met Statenleden enbestuurders van deprovincies. Mede inhetlicht van deuitkomsten van deevaluat e zouden wij indeze periode een iets ander format voor de bijeenkomsten willen hanterendan
indevorige periodes. Wijwillen enkele - regionaal verbonden - provincies tezamen uitnodigen
voor een bezoek aan deEerste Kamer.
Daarbij staat ons het volgende schema voor ogen:
Eerste helft 2012:
Groningen - Friesland - Drenthe
Tweede helft 2012:
Noord Brabant en Limburg
Eerste helft 2013
Gelderland enOverijssel
Tweede helft 2013:
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Datum22 november 2011
Kenmerk
149289.il/GJH/ch
blad 2
Eerste helft 2014:
Zuid-Holland en Zeeland.
Wij zouden de provinciebezoeken inhoudelijk goed willen voorbereiden. Met net oog hierop zal
de Griffier van de Eerste Kamer, mr. G.J.A. Hamilton, de Statengriffiers uitnodigen voor een
bijeenkomst in de Eerste Kamer op donderdag 19januari 2012.
Uiteraard zullen de data in goed overleg met de betrokken provincies worden vastgelegd.
De Eerste Kamer ziet uit naar boeiende ontmoetingen met vertegenwoordigers van alle provincies in de komende jaren.
Met vriendelijke groet,
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards