4) Innovatie ondersteunen - Vereniging Vlaamse Provincies

advertisement
VVP-nota ondernemerschap/speerpuntenbeleid, innovatie, onderzoek en opleiding
Goedgekeurd door de gedeputeerden economie
Nota, 05.10.2011
1
Situering
De provincies en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) hebben een jarenlange deskundigheid opgebouwd
in het bevorderen van ondernemerschap. Zij geven hiermee uitvoering aan het Provinciedecreet (artikel 2) en aan het
decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen (POM-decreet, artikel 4 en 5).
2
Inleiding
De gedeputeerden economie hebben op 1 juli 2011 beslist om de provinciale activiteiten die binnen de activiteit
“bevorderen ondernemerschap” vallen, gedetailleerd in kaart te brengen en een visie te ontwikkelen over de toekomstige
provinciale taakstelling in het kader van het Witboek Interne Staatshervorming van 8 april 2011.
3
Uitgangspunt Witboek
Het Witboek stelt vermeldt m.b.t. ondernemerschap doorbraak D. 47 “Startersbegeleiding en bevorderen individueel
ondernemerschap“.
Startersbegeleiding en bevorderen individueel ondernemerschap
Principe:
Startersbegeleiding en bevorderen ondernemerschap gebeurt door één bestuursniveau (Vlaamse overheid).
Aanpak:
Inzake startersbegeleiding en bevorderen van het individueel ondernemerschap (individuele begeleiding van
personen of bedrijven, premies,…) zien wij geen rol weggelegd voor de provincie, noch rechtstreeks, noch door het
subsidiëren van organisaties die actief zijn op dit terrein. Dit wordt reeds opgenomen door Vlaanderen (AO) en de
sectororganisaties.
-
De provincies hebben wel een rol te spelen inzake ondernemerschapseducatie en de relatie ondernemen-onderwijs.
-
De provincies ondersteunen ook de actoren die een rol spelen in de streekontwikkeling en het streekoverleg.
Bevoegd minister: Kris Peeters
Beleidsdomein: Economie, Wetenschap en Innovatie
4
VVP-voorstel toekomstige provinciale taakstelling
Het bevorderen van ondernemerschap omvat een reeks diverse beleidslijnen, van collectieve ondersteuning van
(pre)starters tot het (fysiek) creëren van ruimte om te ondernemen. Een goede afstemming en het complementair inzetten
van de middelen en expertise, blijft voor de provincies belangrijk om het ondernemerschap, wat de kern van onze
economische bedrijvigheid is, op een kwantitatief en kwalitatief hoog niveau te houden.
De provincies zien hun rol hierbij weggelegd in de volgende beleidsacties:
1)
pré-starters
De provincies ondersteunen, vaak in samenwerking met de intermediaire organisaties, een reeks initiatieven om het
ondernemerschap bij jongeren aan te wakkeren (mini-ondernemingen, vliegende starters, kennismaken met de haven…).
Deze succesvolle promotie en ondersteuning van ondernemerschap via ondersteunen van opleiding- en onderwijsacties,
willen de provincies verder zetten.
2)
starters en jonge ondernemingen
Het ondersteunen van starters gebeurt vandaag zowel op individuele basis als collectief. De provincies zijn het met de visie
uit het witboek eens dat individuele begeleiding en ondersteuning van starters overgenomen kan worden door het
Agentschap Ondernemen, al dan niet in samenwerking met de intermediaire beroepsorganisaties. De provincies zijn bereid
hun beleidsacties rond individuele begeleiding en ondersteuning (bijvoorbeeld de startercheques) af te bouwen maar op
voorwaarde dat de Vlaamse overheid garandeert voldoende middelen voor deze doelgroep in te zetten, zodat de
eindbegunstigde niet de dupe van de hervorming is.
DeVVP ziet zeker nog een rol weggelegd voor de provincies en de POM’s bij collectieve acties naar starters toe. De VVP
denkt hier aan het (kosteloos) aanbieden van informatiesessies, adviesinwinning, netwerkvorming,… voor kandidaatstarters, starters en jonge ondernemingen. Verder vervullen de provincies hier enkel een doorverwijsfunctie (naar het
Agentschap Ondernemen, intermediaire organisaties, ondernemersloketten,..).
Tevens ontwikkelen of participeren de provincies en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen sterk in verschillende
bedrijvencentra, doorgangsgebouwen, ondernemerscentra en/of innovatie- en incubatiecentra. De ondersteuning aan
jonge ondernemers bestaat hier uit het aanbieden van infrastructuur en omkadering om zo economische bedrijvigheid en
innovatie te genereren. De provincies zullen, binnen hun speerpuntenbeleid, ook blijven inzetten op de ontwikkeling van
gespecialiseerde bedrijvencentra en incubatoren (bv. creatief ondernemerschap, focus op specifieke economische sectoren
zoals duurzaam bouwen, logistiek, voeding, energie,…) . Dit is een kerntaak van de provincies en de provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen. De provincies wensen dit beleid verder te zetten.
3)
Ondersteunen of coördineren van de ontwikkeling van diverse provinciale speerpuntsectoren
Aan de provincies is immers in het witboek interne staatshervorming onder de bevoegdheid Economie de taakstelling
‘sectorspecifiek en gebiedsgericht streekbeleid’ toegewezen. Vanzelfsprekend zullen de provincies, in het kader van hun
speerpuntenbeleid en innovatieondersteuning, verder blijven samenwerken met universiteiten, hogescholen, andere
kennisinstellingen en actoren om zo het (innovatief) ondernemerschap te blijven ondersteunen.
Naast visievorming en coördinatie van overleg over het speerpuntenbeleid, kunnen de Provincies/POM’s op die manier
blijvend acties ondernemen, zoals:
-
ondersteunen, stimuleren en promoten van creatieve sectoren;
-
het maatschappelijk draagvlak verhogen voor economische ontwikkeling;
acties coördineren voor versterking van diverse speerpuntsectoren, passend in of complementair met het beoogde
nieuw industrieel beleid van de Vlaamse regering (bv. sector- en gebiedsgericht acties ondernemen die de brug maken of
versterken tussen ondernemingen en hun federaties/sociale partners, kennisinstellingen, overheid en opleidingsinstanties);
initiatieven nemen in het kader van het detailhandelsbeleid (cf. samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse
overheid, de Provincies en de VVSG).
4)
Innovatie ondersteunen
De provincies bevorderen het kennisweefsel en de economische valorisatie van kennis in de regio door:
-
Ondersteuning van actoren in de triple helix;
-
netwerkvorming en internationalisering.
Deze acties sluiten zoveel als mogelijk aan bij de ondersteuning van de provinciale speerpuntsectoren (zie hierboven),
behoudens algemene bevordering van innovatie in complementariteit met en ter versterking van het Vlaamse beleid
terzake.
5)
bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
De provincies hebben een grote deskundigheid opgebouwd rond het bevorderen van MVO en wensen dit in de toekomst
verder te zetten. De provincies wensen ook hier geen individuele ondersteuning te bieden, maar collectieve acties te
ondersteunen zoals opleidings- en begeleidingsacties (informatieverstrekking en netwerking), interbedrijfssamenwerking
en opleidingen voor lokale besturen.
5
Motivatie
bestaande ervaring, expertise en netwerking bij de provincies/POM’s betreffende ondersteuning
ondernemerschap, innovatie en opleidingen in het algemeen
specifieke ervaring en expertise bij de POM’s over zelf ontwikkelen van of participeren in bedrijvencentra,
doorgangsgebouwen, ondernemerscentra en innovatie- en incubatiecentra
als intermediair niveau, met kennis van streekgevoeligheden, is de Provincie/POM goed geplaatst als coördinator
voor het nemen van (nieuwe bovenlokale) initiatieven waarbij per definitie diverse partners worden betrokken
Datum 05.10.2011
Referentie
110704.108/N/SVL/VVP-nota ondernemerschap/speerpuntenbeleid
Download
Random flashcards
Create flashcards