Perspectief 2020

advertisement
Tendensen binnen
het zorglandschap
Deel 1: Perspectief 2020 (Philip Claes)
Deel 2 : Zorgregie (Caroline Vercammen)
Perspectief 2020:
plan van minister Van Deurzen
om de zorg zo te vernieuwen tegen 2020
dat personen met een beperking
een volwaardige plaats krijgen in de maatschappij.
Zoveel mogelijk gewoon,
Zo weinig mogelijk uitzonderlijk
Perspectief 2020:
Krachtlijnen:
1.Alle zorg vraaggestuurd
Perspectief 2020:
Krachtlijnen:
1.Alle zorg vraaggestuurd
2.Zorggarantie voor personen met de
grootste ondersteuningsnood
Alle zorg vraaggestuurd ‘ HOE ?
Meer beroep doen op bestaande
diensten / aanbod buiten de sector
Zelfzorg
Gebruikelijke zorg
Netwerk
Reguliere zorg (voor alle burgers toegankelijk)
Zorg gefinancierd door het VAPH
Alle zorg vraaggestuurd ‘ HOE ?
Minder regels vanuit de
overheid voor de
organisaties
Alle zorg vraaggestuurd ‘ HOE ?
FAM
Minder regels vanuit
de overheid voor de
organisaties
Alle zorg vraaggestuurd ‘ HOE ?
FAM
Minder regels vanuit
de overheid voor de
organisaties
Samenwerken
• Minder regels vanuit de overheid
voor de organisaties
 Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) =
overeenkomst tussen de overheid en voorzieningen maakt dat er
nog meer zorg op maat kan aangeboden worden
( vlotter schakelen tussen verschillende vormen van ondersteuning,
verschillende soorten overeenkomsten mogelijk)
• voorbereiding op persoonsvolgende financiering (PVF)
• voor wie al zorg krijgt, kan er enkel iets wijzigen in onderling
overleg
• Minder regels vanuit de overheid
voor de organisaties
 Hierdoor
wordt het makkelijker voor
organisaties om samen te werken
Samenwerking
tussen organisaties in Sint-Niklaas
Huidige partners:
Samen heten wij
KEUS biedt volwassen personen met (vermoeden van)
een beperking ondersteuning op vlak van
• wonen
• dagbesteding
• mobiele en ambulante ondersteuning
Zorggebonden
diensten
Samenwerking
binnen KEUS
Ondersteunende
diensten
Visie
Een persoon met (vermoeden van) een beperking
heeft recht op ondersteuning die afgestemd is op zijn vraag.
We vertrekken vanuit de persoon met zijn eigen levensverhaal,
zijn eigen dromen en zijn eigen verwachtingen.
Dit houdt in dat we personen met een handicap als volwaardige
burgers willen opgenomen zien in de samenleving en gebruik laten
maken van de mogelijkheden binnen de maatschappij.
Vanuit deze ondersteuning op maat
werken we actief samen met familie, vrienden, buren, diensten
en organisaties binnen en buiten het VAPH.
We denken dan bij woonondersteuning aan verpleging aan huis,
thuishulp, OCMW, …
Voor dagbesteding aan sportclubs, academie, groene zorg,
hobbyclub, reisorganisatie, …
Hoe gaan wij te werk?
Centraal aanmeldingspunt:
• Telefonisch
• Via mail
• Via website
 Alle werkdagen tussen 9 en 16u
 Beurtelings door de drie organisaties
Afhankelijk van de vraag wordt doorverwezen naar
• Het woonteam
• Het dagbestedingsteam
• Diensten buiten KEUS
Om een passend antwoord te geven,
kan worden samengewerkt met verschillende diensten.
‘Zorggarantie voor personen met de
grootste ondersteuningsnood ‘
HOE?
Om de doelstellingen van Perspectief 2020 te bereiken, zijn
kritische succesfactoren benoemd.
Om de doelstellingen van Perspectief 2020 te bereiken,
zijn kritische succesfactoren benoemd.
Onder meer:
• Ruim aanbod van rechtstreeks toegankelijke eerstelijns
hulpverlening, zowel specifiek VAPH als andere sectoren
met VAPH-ondersteuning
(bv thuiszorg).
Om de doelstellingen van Perspectief 2020 te bereiken,
zijn kritische succesfactoren benoemd.
Onder meer:
• Ruim aanbod van rechtstreeks toegankelijke eerstelijns
hulpverlening, zowel specifiek VAPH als andere sectoren
met VAPH-ondersteuning
(bv thuiszorg).
• Persoonsgebonden budget in de vorm van
cash geld of
vouchers waarmee zorg kan betaald worden of
een combinatie van geld en vouchers.
Om de doelstellingen van Perspectief 2020 te bereiken,
zijn kritische succesfactoren benoemd.
Onder meer:
• Ruim aanbod van rechtstreeks toegankelijke eerstelijns
hulpverlening, zowel specifiek VAPH als andere sectoren met VAPHondersteuning
(bv thuiszorg).
• Persoonsgebonden budget in de vorm van
cash geld of
vouchers waarmee zorg kan betaald worden of
een combinatie van geld en vouchers.
• Een financiering op maat aan de hand van een vastgelegd
zorgzwaarte-instrument.
Ruim aanbod rechtstreeks
toegankelijke hulp (RTH)
• Wat is RTH?
Dit is beperkte, handicap specifieke
ondersteuning, waarvoor je geen goedkeuring
nodig hebt van het VAPH.
• Beperkt in tijd
• Voorwaarden
Voorwaarden:
• u hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben,
maar er moet wel minstens een vermoeden van een
handicap zijn;
• u krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst
of VAPH-voorziening;
• u hebt nog geen Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) of
PersoonsGebonden Budget (PGB).
• RTH bestaat in 4 vormen:
 1. Begeleiding
 2. Dagopvang
 3. Verblijf
 4. Outreach
Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.
• RTH in het Dagcentrum:
 Dagactiviteiten, al dan niet in groep
 Begeleid werken
Persoonsvolgend budget
Persoonsvolgend budget
• Iedere persoon met een beperking heeft recht op een basisondersteuningsbudget. Voor wie dit ontoereikend is, wordt
een persoonsvolgend budget berekend.
• De budgetten van het VAPH gaan niet langer rechtstreeks naar
de voorzieningen, maar worden toegewezen aan de persoon
met een handicap zelf, in functie van diens
ondersteuningsnood.
(= persoon kan grotendeels zelf bepalen waaraan het budget
besteed wordt)
Vragen ?
Download