Strategie EUROPA 2020

advertisement
Nieuwe Europese Strategie “Europa 2020”
Intelligente, Duurzame
en Inclusieve Groei
(3 Maart 2010)
3 Prioriteiten
Intelligente groei: een economie ontwikkelen
gebaseeerd op kennis en vernieuwing
Duurzame groei: een meer groene en meer
competitieve economie die efficient omspringt met de
(natuur)bronnen die we hebben
Inclusieve groei: een economie nastreven die
economische, sociale en territoriale cohesion biedt
5 hoofddoelen voor 2020
Wergelegenheidsgraad (groep 20-64j): 69%  75%
3% van BBP investeren in Onderzoek & Ontwikkeling
Vermindering van gasuitstoot van 20% (t.o.v.1990) of
30% (« als de omstandigheden gunstig zijn »)
Onderwijs: vermindering vroegtijdige schoolverlaters:
15%  10%
Vermindering van armoede met 25%: 20 miljoen
minder mensen die in armoede leven (tegen 2020)
Doel armoedebestrijding voor 2020
Op Europees niveau
Sociale OMC  een platform voor samenwerking:
uitwisseling onder gelijken, uitwisseling van goede
praktijken + het engagement van publieke en private
actoren + doelgerichte steun van ESF
Programma voor sociale innovatie (onderwijs, opleiding,
werkgelegenheid, anti-discriminatie, nieuwe agenda voor
de integratie van migranten)
Adequate en duurzame sociale bescherming en
pensioen-systemen + betere toegang tot systemen
gezondheidszorgen
Doel armoedebestrijding voor 2020
Op Nationaal niveau
Een collective en individuele verantwoordelijk
bepleiten: adequate inkomenssteun verzekeren en
toegang tot gezondheidszorgen voor specifieke
groepen, door…
• Maatregelen voor een verbetering van hun
specifieke omsqtandigheden
• Sociale Zekerheids- en pensioen-systemen
Samenwerking opbouwen
in de strijd tegen armoede
Download