PowerPoint-presentatie - Steunpunt tot bestrijding van armoede

advertisement
Verslag 2012 - 2013
Sociale bescherming en armoede
Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie
18 december 2013
www.armoedebestrijding.be
Welkom
Ides Nicaise
Voorzitter van het Beheerscomité van het
Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
• Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van
het armoedebeleid tussen de federale Staat,
de Gemeenschappen en de Gewesten, met
oprichting van het Steunpunt als interfederale
overheidsinstelling
• Opdracht: evaluatie van de effectiviteit van de
uitoefening van grondrechten, vanuit een
invalshoek van armoede
• Op basis van de dialoogmethode: overleg met
talrijke verschillende actoren in de strijd tegen
armoede, vertrekkende van de ervaringen van
mensen in armoede en hun verenigingen
Voorstelling
Verslag 2012-2013
Françoise De Boe
en Henk Van Hootegem
Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Inleiding
• Armoederisico
15,3 %
• Armoederisico zonder sociale uitkeringen
met uitzondering van pensioenen 26,8 %
zonder alle sociale uitkeringen
42 %
• Maar beschermt sociale bescherming iedereen
even goed?
Sociale bescherming voor wie
ziek is of een handicap heeft
• Gezondheidszorgen zijn van goede kwaliteit,
toegankelijk en betaalbaar
maar - niet-toegang
- blijvende socio-economische
ongelijkheden
• Rol van de OCMW’s maar heel verschillende
praktijken, indruk van willekeur
• Invaliditeitsuitkeringen en tegemoetkomingen
voor personen met een handicap: terug naar
een job?
Sociale bescherming voor
kinderen en hun gezin
• Kinderbijslag = vast en regelmatig bedrag dat
de gezinnen vrij kunnen besteden om hun
kinderen op te voeden
• Een complex systeem maar geen problemen
met betrekking tot de toegang
• Kinderbijslag = recht verbonden aan het
bestaan van het kind en afschaffing van de
passage via de rechthebbende
Sociale bescherming voor wie
geen werk heeft
• Tendens naar activering, maar effecten op de
levenssituatie van de betrokkenen
inzetten op de oorzaken van armoede en
werkloosheid
• Failissementsverzekering voor zelfstandigen :
omvorming naar een soort
stopzettingsvergoeding
• Statuut van samenwonende: rem op
gezinsvorming, familiale solidariteit, groepswonen
sociale zekerheid: debat over afschaffing
sociale bijstand: onderzoek naar kosten en
baten
Sociale bescherming voor
huidige en toekomstige
gepensioneerden
• Verhogen van pensioenleeftijd?
voor mensen in armoede is langer werken
geen evidentie: vroegtijdige veroudering en
socio-econ. gezondheidsongelijkheden
• Belang van de gelijkgestelde perioden
• Tweede en derde pensioenpijler versterken de
ongelijkheden; belang van versterking van de
eerste pijler
• Complexiteit van het systeem, problematiek van
de non take-up
Bij wijze van besluit
• Sociale bescherming als grondrecht (cfr. art.
23 van de Grondwet)
• Druk op sociale bescherming verminderen
door: belang van preventie en voorkomen van
risico’s, diversifiëren financieringsbronnen,
uitvoeren Europese aanbeveling actieve
inclusie
• Belang van algemeen beleid, selectieve
maatregelen zijn soms noodzakelijk maar ze
mogen niet de hoeksteen worden van de
sociale zekerheid
Reacties
• Dhr. Harald Mollers, minister van Gezin, Gezondheid en
Sociale zaken van de Duitstalige Gemeenschap en voorzitter
van de Interministeriële Conferentie Integratie in de
Samenleving
• Mevr. Eliane Tillieux, minister van Gezondheid, Sociale
actie en Gelijkheid van kansen van Wallonië
• Mevr. Brigitte Grouwels, Brussels minister en lid van het
College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),
belast met Welzijn en Gezondheid, en van het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (GGC), belast met het Beleid
inzake Bijstand aan Personen
• Dhr. Cédric Verschooten, kabinet mevr. Maggie De Block,
staatssecretaris voor Maatschappelijke integratie en
Armoedebestrijding en voorzitster van de
Begeleidingscommissie van het Steunpunt
www.armoedebestrijding.be
Download