Verslag Groot Armoededictee Op vrijdagavond 19 april 2013

advertisement
Verslag Groot Armoededictee
Op vrijdagavond 19 april 2013 hadden wij
afspraak in het voormalig klooster van de Arme
Klaren in de Sinte-Annastraat, meer bepaald in
de lokalen van de Vierdewereldgroep ‘Mensen
voor mensen’ vzw. Op het programma stond een
voorstelling van hun werking, een bezoek aan de
lokalen van het voormalig klooster … en het
Groot Armoededictee van kwb Aalst.
Vijfendertig ‘jeugdigen van hart’ namen de
uitdaging aan om via een dictee enig inzicht in de armoedeproblematiek te
krijgen.
Bij een kopje koffie of thee, gul geschonken door de gastvrouwen van
Vierdewereldgroep 'Mensen voor mensen' vzw, werden de eenvoudige
spelregels uitgelegd.
Alras begon Silke Van Vaerenbergh, toekomstig OCMW-raadslid voor CD&V,
rustig het dictee voor te lezen. Ogenblikkelijk concentreerde elkeen zich op zijn
blad en weerklonken er verzoeken zoals: “Wil je nog eens herhalen?”
Na vijfentwintig minuutjes zat het dictee erop en mochten de 6 verbeteraars met
dienst hun rode balpen bovenhalen, maar dat bleek niet zoveel nodig te zijn,
want er werden slechts gemiddeld 5,5 fouten gemaakt.
Ondertussen werden de deelnemers rondgeleid in het Huis van Clara en werd de
werking van het Daens gezondheidscentrum toegelicht en de speel-o-theek
bezocht. Na een wijntje of ander drankje lichtte Joke Steenhout de werking en
het doel van de Vierdewereldgroep 'Mensen voor
mensen' toe. Dat is een vereniging waar armen het
woord voeren en ze werkt rond 3 belangrijke thema’s:
onderwijskansen, cultuurparticipatie en werk voor
personen die leven in armoede. Het was muisstil
wanneer Diane ons haar levensverhaal vertelde en zo
aantoonde welke meerwaarde de Vierdewereldgroep
‘Mensen voor mensen’ heeft.
En toen kwam de langverwachte uitslag. Twee
deelnemers hadden geen enkele fout zodat de
schiftingszinnen doorslaggevend werden. Hierbij
haalde Frans Van Besien het voor Raf Coppens.
Ofschoon de inrichters niet van plan waren de
uitslagen mee te delen - elders gaf het wel eens
aanleiding tot spanningen - kon niet weerstaan
worden aan het verzoek van de deelnemers om
hun verbeterde tekst terug te krijgen.
Een grote pluim aan alle aanwezigen, niet enkel omdat zij weinig fouten
maakten, maar vooral voor de open, positieve en solidaire geest waarin deze
activiteit plaatsvond.
Hier vind je de tekst van ons Groot Armoededictee:
Wie meewil in onze snelle, complexe en veeleisende maatschappij moet over allerlei
vaardigheden beschikken: omgaan met geld, wegwijs geraken uit een wirwar van
diensten en paperassen, taalvaardig en sociaal zijn, de machinaties en de cultuur
van administraties kunnen hanteren, verantwoord met zijn gezondheid omgaan,
pedagogische kwaliteiten hebben…
Het gaat om basiscompetenties die velen van ons met de paplepel meekregen,
bekwaamden tijdens studies en opleiding en verfijnden in ‘de leerschool van het
leven’. Ze maken dat we het leven aankunnen en problemen voorkomen.
Niet zo voor mensen in armoede: veelal moeten ze het stellen met minder (of
andere) competenties waardoor de armoede in stand wordt gehouden of zelfs
toeneemt. Dat heeft niets te maken met onwil of schuld. Gebrekkige budgettaire,
bureaucratische, sociale, hygiënische en pedagogische competenties maken nu
eenmaal deel uit van het armoedeplaatje. Dat ontkennen brengt ons geen stap
verder.
Schiftingszinnen
1. Om mensen in armoede uit hun geïsoleerde maatschappelijke positie te
halen is groepsvorming, waarbij men uitgaat van hun eigen
emancipatorische kracht, essentieel.
2. Eerstelijnshulpverleners dienen gesensibiliseerd te worden inzake de risico's
die etnisch-culturele minderheden lopen zonder dat dit tot een racialisering
leidt. Deze groep is vatbaarder voor bepaalde bacteriën en psychische
problemen door factoren zoals traumatische ervaringen, acculturatiestress,
ontworteling en andere barrières.
3. Sceptici hebben geargumenteerd dat principes zoals het nationaliteits- en
territorialiteitsprincipe tot de gordiaanse knoop van migratie en de
multiculturele welvaartsstaat hebben geleid.
Verslag: Benno & Mario
Foto’s: Anneleen & Mario
Download