Belangerijke dimensies van kinderarmoede

advertisement
BELANGRIJKE DIMENSIES
VAN KINDERARMOEDE
Uit: Elk kind telt: informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede
(hoofsdtuk 2, p13-27)
MATERIEEL WELZIJN
werkgelegenheid
 1e stap in strijd tegen kinderarmoede
 Middel tot integratie in de samenleving
 Verhoogt de eigenwaarde
Geen garantie
MATERIEEL WELZIJN
Uitkeringen
 = vervangingsinkomen
 Versterkt armoede reducerend effect
 Volstaan niet voor een menswaardig bestaan
HUISVESTING EN
LEEFOMGEVING
leefomgeving
 Buurt geeft op verschillende manieren invloed op gedrag
 Kan de ontwikkeling van de kinderen negatief beïnvloeden
 Wonen in achtergestelde buurt -> ‘slechte rolmodellen’
 Motivatie fnuiken voor onderwijs of areidsmarkt
 Stigma opgekleefd door buitenwereld
•
•
Niet in aanmerking ‘betere’ jobs
Behandeld als ‘probleemjongeren’
HUISVESTING EN
LEEFOMGEVING
huisvesting
 Opgroeien in slechte buurt -> meestal slechte woningen
 Negatieve invloed op ontwikkeling kind
 Gebrekkige sanitaire voorzieningen en hygiëneproblemen
 Gebrek aan plaats, privacy,…
OPVOEDING EN
ONDERWIJS
Armoede en hechting
 Positieve ontwikkeling:
•
•
•
Veilige gehechtheid
Goede moeder-kindrelatie
Afwezigheid van moederlijke vijandigheid
 Kinderen met opeenstapeling van sociaaleconomische risicofactoren
ontwikkelen even vaak een onveilige gehechtheid relatie vb:
laag inkomen, lage opleiding, tienermoeder,…
OPVOEDING EN
ONDERWIJS
 Onderwijs
 Heeft een socialiserende functie
 Theorie: via onderwijs -> iedereen kans op plaats in maatschappij
 Armoede verhindert kinderen ten volle te participeren
 Kunnen schoolgerief, uitstapjes , schoolreizen niet betalen
GEZONDHEID
 Sterk gerelateerd aan socio-economische status
 Mensen in armoede maken minder gebruik van gezondheidszorg
• Door: financiële barrière, mindersnel bewust van ziekte,
organisatrische drempels, taalgebruik, mobiliteit,…
 Efficiënt beleid schenkt aandacht aan toegang tot gezondheidszorg
 Gezondheidscentra moeten laagdrempelig en multidisciplinair zijn
SUBJECTIEF
WELBEVINDEN
Kindrelatie(s)
 Relaties van kinderen cruciaal voor subjectieve welbevinden
 Ontwikkelingskansen sterk gestimuleerd door kwaliteitsvolle
relaties
 Gebrek aan aanwezigheid/beschikbaarheid = niet dominant
 Kwaliteitsvolle relaties rondom kind zijn van groot belang
SUBJECTIEF
WELBEVINDEN
Kwaliteit van scholleven
 Kinderen met zelfvertrouwen naar school
 Brengen er het grootste deel van hun tijd door: kind moet zich dus
goed voelen
 Kwaliteitsvol schoolsysteem= sociaal inclusief schoolklimaat,
ondersteunende relaties met leeftijdsgenoten, en goede resultaten
met laag stressniveau
SUBJECTIEF
WELBEVINDEN
Sport, recreatie en cultuur
 Vrijetijdsbeleving is belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling
kind
 Kinderen in armoede hebben minder middelen om hieraan te
doen
•
Door: financiële drempels, sociale en culturele drempels (vb.
schaamtegevoelens)
Download