2020 door Katleen Janssens - GO! Onderwijs van de Vlaamse

advertisement
GO!2020
‘Samen dromen vormgeven’
GO!2020 = vehikel voor het net
Multidisciplinaire
benadering
Instrument
van
verandering
Toekomstplan
2013
2020
Strategisch beleid uitrollen
Strategisch kader vertalen naar:
•
1ste uitvoeringsplan
• Evaluatierapport en bijsturing
•
2de uitvoeringsplan
• Evaluatierapport en bijsturing
 3de uitvoeringsplan
• Verbetervoorstellen (multidisciplinaire aanpak, communicatie, ..)
• Participatie in voorbereidingstraject
• Looptijd tot juni 2014
• Overwicht aan bestuursniveau overstijgende projecten
Opbouw 3de plan
• Spoor 1: concrete uitvoering (project- en programmawerking)
• Spoor 2: versterken van de samenwerking (lerend netwerk
GO!2020)
• Spoor 3: optimalisatie van overleg en participatie
Spoor 1
Kenniscentrum
• Voeden :
• Thematische dossiers: hervorming SO, Vrije keuze,
loopbaandebat, internaten, leerlingenvervoer en sociale
mix.
• Strategische dossiers: actualisatie patrimoniumdatabank
 integraalplannen
• Algemene bevraging om veel voorkomende noden te
detecteren
Kwaliteitszorg
(3 WS)
Kijkwijzer op
Smartschool
Professionalisering
(leerbegeleiding)
Vorming SGR/SGM
Gestandaardiseerde toetsen
Visie op evaluatie
Referentieprofielen
(Inspectie)
Omgaan met diversiteit
Sociale mix
Flexibele leertrajecten
Brede open school
(WS)
•
•
Het GO! ontwikkelde een draaiboek en Quickscan om scholen te
ondersteunen die zich als een Brede Open School willen ontwikkelen
Vijf pilootscholen ( 1 per regionaal team GO!2020 ): pedagogische onderwijskundige verbreding , lokaal netwerk,
samenwerkingsverbanden, …
Onderwijsaanbod
(WS)
Vorm geven aan ‘Onderwijs van de toekomst ‘
Beleidsontwikkelingen:
• Hervorming SO
• Schaalvergroting
Knelpunten:
• Hoog aantal zittenblijvers
• Stijging doorverwijzing naar BuO
• Ongekwalificeerde uitstroom
• Schoolmoeheid
• Tekort aan technisch geschoolden
Speerpunten in het beleid:
• Excelleren: excellent onderwijs, talentmaximalisatie
• Differentiëren: heterogeniteit, sociale mix, gelijke kansen
• Innoveren: uitgestelde studiekeuze, flexibel leren, aansluiting BAO-SO en
SO-arbeidsmarkt/hoger onderwijs, lerarenopleiding en professionaliseren
Integraalplan en masterplan
Een visie en strategie op onderwijs van de toekomst in de regio rekening
houdend met de omgeving, de demografische evoluties, onderwijsaanbod,
de Vlaamse beleidsontwikkelingen, de pedagogische visie op onderwijs en
welke zijn dan de meest geschikte gebouwen over een tijdshorizon van 10
tot 15 jaar.
+
Mensen maken school
(2 WS)
•
Inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap  loopbaandebat
•
•
•
•
•
•
Professionaliseren:
•
•
•
Beroep van leerkracht aantrekkelijker maken (instroom)
Jobsatisfactie (retentie)
Gender onevenwicht
…
 promotiecampagne
Leerkrachten:
• Aanvangsbegeleiding voor beginnende leerkrachten nu in een pilootfase
 2 jaar professionaliseringstraject
Directies:
• Nieuwe directieopleiding
• Pré-service en inservice training (vanaf September 2013)
Ondersteunende instrumenten:
•
HRM-instrument (CORE)
Spoor 2
Lerend Netwerk GO!2020
Structuur:
•
•
Regionale G0!2020 teams (per provincie, 5 )
Horizontale samenwerking tussen de bestuursniveaus
Invulling:
•
•
Thematische vanuit de 5 strategische programma’s
Focus op beleidsplanning en op concrete actieplanning
Deelname:
•
•
Partners: SGR (+ scholen/instellingen) en CD
Multidisciplinaire en wisselende samenstelling
Lerend netwerk
Regio
1
Regio
2
Regio
3
Regio
4
Regio
5
Kenniscentrum
Kwaliteitszorg
Regionaal kernteam
Brede open school
Onderwijsaanbod
Mensen maken school
Thematische invulling
Doel het netwerk
•
•
•
•
•
•
•
Acties gezamenlijk aanpakken en resultaten bepalen (Regio)
Kennisuitwisseling bevorderen
Ondersteuning afstemmen op lokale noden en context
De aanwezige expertise benutten
Dubbel werk vermijden
Samenhang van beleid op verschillende niveaus en in lijn met GO!2020
Kwaliteitsverhoging
 win-win situatie voor de betrokken partners
Spoor 3
Naar een samenwerkingsmodel
2010: GO! 2020  Kwaliteitszorg
2011: Positioneringsoefening GO!  cultuur en structuur
2011-2012: samenwerking en betrokkenheid  VBC
GO! Denkdagen
GO! 1010
Project overleg en participatie
• CAC’s herdenken  WG samenwerkingsmodel
• Themadebatten  WG Betrokkenheid (bij beleid – visie/standpuntbepaling)
• Communicatie  WG Communicatie
2012: Spoor 3  organisatieverandering
Uitgangspunten
Afbakening:
• betrokkenheid en samenwerking bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering
 beslissing = bevoegdheid vastgelegd in BDGO - art 33§1 6°
Ambities:
• Snelheid
• Betrokkenheid – gedragenheid
• Kwaliteit (onderbouwd, pro-actief)
• Advies en beslissing duidelijk gescheiden
Voorstel:
• Ontdubbeling van het model (2 opties) in functie van finaliteit:
o strategische positionering (extern/intern): CLOUD-model
o strategische organisatie van het net: OVERLEG-model
Model
STRATEGISCH - POSITIONERING
Extern
vb. Loopbaandebat

STRATEGISCHE – ORGANISATIE
ONTWIKKELING
Intern
vb. visie op leren
vb. dotatieverdeling, infra-planning


CLOUD-model
OVERLEG-model
brede ‘beweging’
expertise, betrokkenheid, engagement
open, vrij, fluïde, virtueel
kern van thematische adviseurs
representatieve ‘vertegenwoordiging’
‘management-team’
structureel, overleg
ev. thematische werkgroepen

meervoudig advies aan Raad

consensusadvies aan Raad
Download