provincie antwerpen

advertisement
PROVINCIE ANTWERPEN
OCMW SCHILDE
NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 23 april 2015
Aanwezig: mevr. Scholiers L. Voorzitter,
mevr. Argüelles A., dhr. Cautereels W., mevr. Vanhoutte M., dhr. Goemaere F., dhr. Jacobs
H., dhr. Mertes P., mevr. Struyf M., mevr. Tutelaars R., dhr. Hanssen H., Raadsleden;
dhr. De Rycke E., Secretaris.
Verontschuldigd: mevr. Braem N., Raadslid.
Openbare zitting:
01
Goedkeuring verslag van de raadszitting d.d. 12/03/2015.
Het verslag van de raadszitting d.d. 12.03.2015 wordt zonder opmerkingen eenparig
goedgekeurd.
02
Aktename beslissingen van de OCMW-Secretaris gedurende de maanden
februari en maart 2015.
De Raad neemt akte van de beslissingen van de OCMW-Secretaris gedurende de maanden
februari en maart 2015.
03
Opvolging openstaande punten vorige raadszitting.
Mevr. Braem N. heeft in vorige zitting gevraagd wat het OCMW allemaal betaald heeft aan
Kina.
In concreto gaat het over volgende zaken, zoals opgenomen in de boekhouding van het
centrum, dienstjaar 2014:
- Veiligheidsconsulent informatie: € 3.065,72
- Dienst schuldbemiddeling: € 18.351,59
- Dienst gezins- en bejaardenhulp: € 10.012,84
- Lidgeld 2014: € 5.265,43
Mevr. Struyf M. merkt op dat het lidgeld betrekking heeft op de 3 gratis nachten in het hotel
van Kina die het centrum gebruikt voor de opvang van personen die plotseling geen woning
meer ter beschikking hebben.
04
Goedkeuring ontwerpakte aankoop van de woning Ommegangstraat 21 te
2970 Schilde.
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008, in het bijzonder de artikelen 192 en 195
(beheer van de OCMW-goederen);
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 12.02.2015 houdende de aankoop van een woning,
gelegen te Schilde, Ommegangstraat 21;
Overwegende echter dat de OCMW-Secretaris heeft vastgesteld dat de Raad het
ontwerp van de aankoopakte, met inbegrip van het energiecertificaat en het keuringsverslag
van de elektriciteit, nog niet heeft goedgekeurd;
Overwegende dat deze documenten thans bezorgd werden aan de raadsleden;
Op voorstel van de Voorzitter;
Na erover beraadslaagd te hebben;
Besluit met 7 stemmen voor bij 3 tegen, met name door dhr. Jacobs H., dhr. Mertes
P. en mevr. Tutelaars R.:
Art. 1: Het OCMW zal navermeld goed: een woonhuis, gelegen te Schilde, Ommegangstraat
21, gekend op het kadaster onder sectie D nummer 195/T/4 met een oppervlakte van 320 m2,
kopen van de familie Couwels J.
Art. 2: Het OCMW zal het in artikel 1 vermelde goed aankopen voor de prijs van € 272.500.
Art. 3: De aankoop van het in artikel 1 vermelde goed wordt via autofinanciering betaald.
Art. 4: Het ontwerp van aankoopakte, met de bijhorende documenten, wordt goedgekeurd.
Art. 5: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst voorzien bij artikel 254 van het decreet van
19.12.2008.
05
Goedkeuring aansluiten bij het raamcontract van het Provinciebestuur van
Antwerpen wat betreft de aankoop van brandstof voor het handicarvervoer.
De Raad in openbare zitting;
Overwegende dat het Provinciebestuur van Antwerpen een groepsaankoop heeft
georganiseerd voor de vervoerders van gemeentelijke, OCMW - en private
handicarwerkingen;
Overwegende dat er een raamcontract voor brandstofprijzen werd gegund aan Total, dat zal
ingaan op 01.05.2015;
Overwegende dat het aangewezen is dat het OCMW van Schilde, eigenaar van een minibus
voor aangepast vervoer, aansluit bij deze raamovereenkomst met Total;
Op voorstel van de Voorzitter;
Na erover beraadslaagd te hebben;
Besluit eenparig:
Art.1: Het centrum schrijft zich in voor de groepsaankoop van brandstof bij Total voor het
gebruik van zijn minibus in het kader van handicarwerking.
Art. 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst voorzien bij artikel 254 van het decreet van
19.12.2008.
06
Gunning belegging subsidies voor de serviceflats “ Hof van Picardiën “.
De Raad in openbare zitting;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren;
Gelet op het K.B. van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken;
Gelet op het KB van 8 januari 1996 met betrekking tot de overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten en tot de concessies van openbare werken;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse overheid houdende de toekenning van een subsidie aan
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en Verenigingen Zonder Winstoogmerk als
tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van eigendom van de
serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het kader van een onroerende
leasingovereenkomst met Serviceflats Invest;
Overwegende dat het OCMW jaarlijks een subsidie zal ontvangen van € 1.140,43 per flat of
voor 22 flats= € 25.089,46 op jaarbasis van de Vlaamse overheid en dit gedurende een
periode van 18 jaar;
Overwegende dat deze subsidie een tegemoetkoming is in de vergoeding die het OCMW bij
het einde van de onroerende leasingovereenkomst aan Serviceflats Invest moet betalen voor
het verwerven van de eigendom van de serviceflats ten bedrage van € 2.471.297,09;
Overwegende dat het OCMW gehouden is elk jaar een bedrag, ten minste gelijk aan de
ontvangen subsidie, ononderbroken risicoloos te beleggen teneinde aan haar verplichtingen
ten aanzien van Serviceflats Invest te voorzien;
Teneinde haar verplichtingen ten opzichte van de Vlaamse overheid enerzijds en haar
verplichtingen ten opzichte van Serviceflats Invest anderzijds na te komen, zal het OCMW
een contract aangaan met een bankinstelling;
Rekening houdende met het bedrag van de aanbesteding zal de opdracht gegund worden via
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Volgende financiële instellingen
werden geconsulteerd: Belfius Verzekeringen, KBC, ING en BNP Fortis.
De 4 aangezochte financiële instellingen ontvingen volgende uitnodiging d.m.v. een
aangetekend schrijven:
“Wij krijgen vanwege de Vlaamse overheid een schrijven waarin ons wordt verteld dat wij
gedurende 18 jaar een subsidie zullen krijgen voor de serviceflats. Deze subsidie bedraagt
jaarlijks € 1.140,43 per flat of € 25.089,46 op jaarbasis;
…… . Wij dienen deze subsidie te beleggen om de vergoeding aan Serviceflats Invest op het
einde van de leasingperiode te kunnen betalen. Kunnen jullie alternatieven aanbrengen voor
deze lange termijnbelegging?”
Het betreft hier een belegging met kapitaalsgarantie.
De OCMW-Secretaris heeft deze 4 banken geconsulteerd en een gunningsverslag opgemaakt;
Hieruit blijkt dat:
- BNP Fortis stelt enkel zijn zicht- en spaarrekeningen voor maar geen lange termijn
belegging;
- ING meldt dat zij geen antwoord hebben op de gestelde vraag;
- KBC meldt dat het aangewezen is om de subsidies voor de serviceflats op niet al te
lange termijn te beleggen. Dit wegens de te lage renteopbrengsten van een belegging.
Zij stellen voor om te kiezen voor een gewaarborgd rendement d.m.v. een Tak- 26produkt op maximaal 8 jaar. Zij brengen de instapvergoeding terug van 3% naar 1%
voor het OCMW;
Overwegende dat er voor deze prijsvraag na marktonderzoek slechts één offerte werd
ingediend met een lange termijn visie, met name tot op het einde van de leasingperiode, zoals
gevraagd, nl. door de firma Belfius Verzekeringen;
Overwegende dat het om een tak 26-produkt gaat waarbij het rendement wordt bepaald door 2
factoren, namelijk de gewaarborgde intrestvoet en de jaarlijkse bonus onder de vorm van
winstdeelname;
Gelet op de gewaarborgde intrestvoet van 1,50%;
Overwegende dat de gewaarborgde intrestvoet nooit hoger kan zijn dan de maximale
referentievoet uit KB Leven, zijnde 3,75%;
Overwegende dat er geen kosten worden aangerekend op de stortingen volgens het opgestelde
financieringsplan alsook geen kosten worden aangerekend op de terugbetaling van het
eindkapitaal;
Overwegende dat er op de reserve een beheersvergoeding wordt aangerekend die 0,10% per
jaar bedraagt;
Overwegende dat dit contract is onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%, die
wordt ingehouden op de toegekende intresten en de eventuele winstdeling;
Overwegende dat deze offerte een geldigheid heeft van 60 dagen;
Overwegende dat de markt op heden zo is geëvolueerd dat de rentevoeten aan het dalen zijn
waardoor bij een huidige prijsvraag een belegging nog minder zal opbrengen dan het voorstel
van 10.02.2015;
Overwegende dat de gelden van het OCMW als een goede huisvader beheerd dienen te
worden;
Overwegende dat Belfius Verzekeringen heeft bevestigd de ingediende offerte van
10.02.2015 te kunnen verlengen tot 15.05.2015 ongeacht de dalende rentevoeten;
Overwegende dat dit impliceert dat de eerste storting van deze subsidie ontvangen moet zijn
tegen 15.05.2015 om te kunnen genieten van de rentevoetwaarden vermeld in de offerte;
Gelet op het voorafgaandelijk visum van de financieel beheerder d.d. 14.04.2015;
Op voorstel van de Voorzitter;
Na erover beraadslaagd te hebben;
Besluit eenparig:
Art.1: In te tekenen op het voorstel van Belfius Verzekeringen d.d. 10.02.2015, dat loopt tot
15.05.2015.
Art.2: De jaarlijkse subsidie die wordt ontvangen ten belope van € 25.089,46 voor het
serviceflatgebouw “Hof van Picardiën” in deze formule te beleggen.
Art.3: Jaarlijks het betalingsbewijs / attest van deze belegging over te maken aan het Team
Ouderenzorg, Afdeling Residentiële en gespecialiseerde Zorg, Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid, Koning AlbertII-laan, bus 33 te 1030 Brussel
Art.4: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst voorzien bij artikel 254 van het decreet van
19.12.2008.
07
Goedkeuring voorontwerp van de functiebeschrijving van een halftijdse
contractuele boekhouder.
Eenparig wordt het voorontwerp van de functiebeschrijving van een halftijdse contractuele
boekhouder goedgekeurd.
08
Uitnodiging raadsleden voor een rondgang in de serviceflats “ Hof van
Picardiën “ d.d. 12/05/2015 om 14.00 uur, in het kader van de definitieve
oplevering.
Alle raadsleden worden uitgenodigd voor een rondgang in de serviceflats “Hof van Picardiën“
d.d. 12.05.2015 om 14.00 uur, in het kader van de definitieve oplevering.
09
Goedkeuring reglement aangepast vervoer.
De Raad neemt kennis van de mogelijke samenwerkingsovereenkomst tussen Handicar
Schilde en Handicar Zoersel. De dienst thuiszorg heeft 3 mogelijke knelpunten geformuleerd
voor de raadsleden, met name
“1° Een eerste knelpunt op het gebied van de samenwerkingsovereenkomst is de naam
Handicar Schilde. Deze naam draagt een veronderstelling met zich mee die
drempelverhogend kan werken en de nadruk te hard legt op de handicap om gebruik te
kunnen maken van het vervoer georganiseerd door het OCMW. Het is de bedoeling van het
georganiseerde vervoer om inwoners van Schilde met een beperkte mobiliteit, al dan niet
rolstoelgebruiker of niet, in de mogelijkheid te stellen zich te verplaatsen en het sociale
isolement tegen te gaan. Deze dienst wordt momenteel hoofdzakelijk gebuikt door nietrolstoelgebruikers. De ratio ligt op 80/20. Door de naamsverandering kan het merendeel van
de huidige gebruikers worden afgeschrikt”.
Mevr. Scholiers H., OCMW-Voorzitter, stelt voor om in een eerste fase de naam van de dienst
te behouden, nl. Vervoerdienst Schilde. De raadsleden gaan akkoord met dit voorstel.
“2° Een tweede knelpunt betreft onbetaalde facturen. De samenwerkingsovereenkomst stelt
dat het OCMW van Schilde onbetaalde facturen na een periode van drie maanden dient terug
te betalen aan Handicar Zoersel vzw. Dit brengt boekhoudkundige moeilijkheden met zich
mee en heeft weinig nut aangezien de gelden na een bepaalde periode worden overgemaakt
aan het OCMW van Schilde.”
Mevr. Scholiers H. heeft deze materie besproken met de financieel beheerder. Het blijkt dat in
de praktijk er praktisch geen onbetaalde facturen zijn. Zij stelt dan ook voor om dit artikel niet
te wijzigen in het reglement terzake. De raadsleden gaan akkoord met haar visie terzake.
“3° Het laatste knelpunt is het ontbreken van een stopvergoeding. Het huidige reglement stelt
dat een gebruiker van de mini bus na een 3de stop een toeslag dient te betalen van € 2 en dat er
wachttijden gelden van € 1 per kwartier indien een chauffeur langer dan een half uur moet
wachten. Handicar Zoersel voorziet een ander type van vervoer dan de minibus van Schilde
en past hierdoor geen stop- en wachtvergoeding toe. Vanuit de dienst is er het voorstel dit wel
te blijven toepassen aangezien er anders misbruik zal worden gemaakt en bepaalde cliënten
een grote hoeveelheid stops zullen aanvragen en zo de minibus voor een langere periode
opeisen. Een probleem dat zich stelt bij het behouden van deze vergoedingen is de invoeging
in het voorziene softwarepakket, HARRAS. Geen andere onderaannemingen van Handicar
Zoersel vzw vragen deze vergoeding waardoor dit hoogstwaarschijnlijk geen mogelijkheid is
in dit softwareprogramma”.
Mevr. Scholiers H. stelt voor om de stop- en wachtvergoeding wel op te nemen in het
reglement. De facturatie zal dan wel dienen te gebeuren door de eigen administratie. Dit
voorstel wordt eenparig goedgekeurd. De Raad komt dan tot volgende besluitvorming:
De Raad in openbare zitting;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 10.04.2014 houdende de goedkeuring van een ontwerp van
huishoudelijk reglement van de vervoerdienst met minibus;
Overwegende dat sommige bepalingen, opgesomd in bovenvermelde considerans, aangepast
dienen te worden;
Gelet op het advies van het MAT betreffende het voorstel van reglement in bijlage;
Gehoord de opmerkingen van de raadsleden gedurende de behandeling van het dossier;
Op voorstel van de Voorzitter;
Na erover beraadslaagd te hebben;
Besluit eenparig:
Art. 1: Het reglement in bijlage wordt goedgekeurd en toegepast met ingang van 01.06.2015
mits het akkoord van Handicar Zoersel.
Art. 2: Dit besluit wordt opgenomen in de lijst voorzien bij artikel 111 § 1 van de wet van 8
juli 1976 betreffende de OCMW’s.
09bis
Aanstelling raadslid om het OCMW te vertegenwoordigen op de Algemene
Vergadering van de sociale woningmaatschappij De Voorkempen.,
De Raad in openbare zitting;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 op het gebied van
de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de vraag van de sociale huisvestingsmaatschappij “De Voorkempen – H.E.” om een
vertegenwoordiger van het OCMW aan te duiden, ter vervanging van dhr. Van Eeckhoven
Bart, gewezen OCMW-raadslid, als afgevaardigde van het OCMW voor de algemene
vergadering van bovenvermelde maatschappij;
Gaat door middel van een geheime stemming en in één enkele stemronde over tot de
verkiezing van een afgevaardigde voor de raad van bestuur van de “De Voorkempen – H.E.”;
10 leden van de Raad nemen aan de stemming deel;
10 stembiljetten worden neergelegd;
De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:
Dhr. Goemaere Frederik bekomt 6 stemmen;
Dhr. Mertes Paul bekomt 4 stemmen;
Besluit:
Art.1: Als vaste afgevaardigde van de Raad voor de algemene vergaderingen van “De
Voorkempen – H.E.” wordt dhr. Goemaere Frederik, wonende te 2970 Schilde, August Dilslei
35, aangesteld. Dit ter vervanging van dhr. Van Eeckhoven Bart, gewezen OCMW-raadslid.
Art.2: Dit besluit wordt opgenomen in de lijst voorzien bij artikel 254 van het decreet van
19.12.2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s.
Download