volledige tekst

advertisement
Eerste Kamer der Staten-Generaal
1
Vergaderjaar 2005–2006
30 300
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
A
MOTIE VAN HET LID NOTEN C.S.
Voorgesteld 22 november 2005
De Kamer,
gehoord de beraadslagingen,
constaterende dat de werkloosheid onder migranten en hun kinderen
relatief hoog is en dat dit niet alleen verklaard kan worden door de
afwezigheid van een adequaat opleidings- en kwalificatieniveau;
overwegende dat discriminatie op de arbeidsmarkt leidt tot een
ongewenste sociale ongelijkheid;
overwegende dat discriminatie op de arbeidsmarkt een verspilling
betekent van talenten;
overwegende dat voor een effectief beleid dat gericht is op het tegen gaan
van discriminatie op de arbeidsmarkt de inzet van werkgevers,
werknemers en hun organisaties noodzakelijk is;
verzoekt de regering om voorstellen voor een dergelijk beleid te ontwikkelen en die te bespreken tijdens het extra overleg met werkgeversen
werknemersorganisaties zoals dat voorzien is voor het eind van dit jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.
Noten
Ten Hoeve
Kox
De Wolff
Schuyer
Sylvester
Tan
KST91823
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2005
Eerste Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 300, A
Download