Vergaderjaar 1998 - 1999

advertisement
Eerste Kamer der Staten-Generaal
1
Vergaderjaar 2005-2006
30300
A
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
MOTIE VAN HET LID NOTEN C.S.
Voorgesteld 22 november 2005
De Kamer,
gehoord de beraadslagingen,
constaterende dat de werkloosheid onder migranten en hun kinderen relatief hoog is en dat dit niet
alleen verklaard kan worden door de afwezigheid van een adequaat opleidings- en
kwalificatieniveau;
overwegende dat discriminatie op de arbeidsmarkt leidt tot een ongewenste sociale ongelijkheid;
overwegende dat discriminatie op de arbeidsmarkt een verspilling betekent van talenten;
overwegende dat voor een effectief beleid dat gericht is op het tegen gaan van discriminatie op de
arbeidsmarkt de inzet van werkgevers, werknemers en hun organisaties noodzakelijk is;
verzoekt de regering om voorstellen voor een dergelijk beleid te ontwikkelen en die te bespreken
tijdens het extra overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties zoals dat voorzien is voor
het eind van dit jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.
Noten
Ten Hoeve
Kox
De Wolff
Schuyer
Sylvester
Tan
1/1
Download