Tweede Kamer der Staten

advertisement
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2013–2014
33 752
Wijziging van enkele belastingwetten en enige
andere wetten (Belastingplan 2014)
Nr. 25
MOTIE VAN HET LID VAN VLIET
Voorgesteld 12 november 2013
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de Nederlandse economie nog steeds in crisis verkeert;
overwegende dat economen het erover eens zijn dat de binnenlandse
bestedingen aangewakkerd moeten worden om het tij te keren aangezien
de Nederlandse economie voor 70% afhankelijk is van binnenlandse
consumptie;
overwegende dat het hiervoor benodigde consumentenvertrouwen alleen
met koopkrachtverbetering kan stijgen en dat hiervoor lastenverlichtingen
nodig zijn in plaats van lastenverzwaringen;
overwegende dat dan de werkgelegenheid pas weer echt gaat groeien,
vanzelf meer belastingen binnenkomen en het financieringstekort daalt;
constaterende dat de regering echter in het Belastingplan 2014 per saldo
nog steeds uitgaat van flinke lastenverzwaringen voor burgers en
bedrijven in combinatie met verdere nivellering;
verzoekt de regering, het nivelleringsfeest van de PvdA te stoppen, het
lastenverzwaringsfeest van de VVD te beëindigen en in plaats daarvan de
Nederlandse economie met lastenverlichtingen aan te jagen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van Vliet
kst-33752-25
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013
Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 752, nr. 25
Download