BVR Oproep ondernemerschap

advertisement
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 10 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter
bevordering van het ondernemerschap
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch
ondersteuningsbeleid, artikel 31bis en 31ter, ingevoegd bij het decreet van 21
november 2008;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van
steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op
15 mei 2012;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3,
§1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat door de ernstige impact van de mondiale economische crisis op de
Vlaamse economie de bevordering van het ondernemerschap dringend concreet
ingevuld moet worden;
Overwegende dat de Vlaamse Regering uitvoering wil geven aan het Nieuw Industrieel
Beleid (NIB);
Overwegende dat het voor bepaalde oproepen inzake het NIB aangewezen is dat de
maximale subsidie per project kan gegeven worden zoals voorzien voor projecten van
bijzonder belang;
Overwegende dat het op wetgevingstechnisch vlak slechts om een zeer geringe
aanpassing van het bestaande regelgevende kader gaat en dat alle andere elementen
van het besluit onveranderd blijven;
Overwegende dat om die redenen dit besluit dringend in werking moet treden;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid;
./.
2
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 10, §1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24
april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het
ondernemerschap wordt de zinsnede “200.000 euro (tweehonderdduizend euro)”
vervangen door de zinsnede “de in artikel 22 vermelde bedragen”.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 25.05.2012.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Brussel, 25.05. 2012
De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,
Kris PEETERS
.
Download