doc 2.10.4 besluit overbewoondverklaring

advertisement
Voorbeeld van een besluit van de burgemeester: overbewoondverklaring (in toepassing van hoofdstuk
IV van de Vlaamse Wooncode)
De Burgemeester van [gemeente],
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen
voor woningen; zoals laatst gewijzigd;
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 24 juni 2008 tot aanwijzing van de personeelsleden van
Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en
verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en kamers, zoals
nadien gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de vrijstelling van de
adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en
subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;
Op te nemen als de gemeente vrijgesteld is van adviesverplichting
Gelet op het ministerieel besluit van [datum] tot vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures
[ongeschikt-, onbewoonbaar- en/of overbewoondverklaring] van een woning van de gemeente [gemeente];
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 tot aanwijzing van de personeelsleden
van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van verkrotting
van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking van woningen
In voorkomend geval:[ Gelet op het verzoek van …]
Gelet op het verslag van [datum], opgesteld door [naam], [adres administratieve eenheid];
Gelet op het advies van [datum], gegeven door [naam], adviseur woningkwaliteit [adres administratieve
eenheid];
Overwegende dat uit voormeld verslag blijkt dat de woning gelegen te [adres, kadastrale ligging], niet
beantwoordt aan de vereisten van woningbezetting [overname berekening] en bovendien het grote aantal
bewoners een veiligheids- en/of gezondheidsrisico vormt [overname omschrijving risico].
Overwegende dat voormeld advies op grond daarvan besluit dat een overbewoondverklaring aangewezen is;
Overwegende dat bij brief van [datum] de eigenaar, de bewoner - de houder van het zakelijk recht - evt.
verzoeker in kennis werd(en) gesteld van bovenvermeld verslag en advies met het verzoek hun argumenten
hetzij schriftelijk, hetzij mondeling bekend te maken;
Overwegende dat de eigenaar - de bewoner - de houder van het zakelijk recht - evt. verzoeker
de vaststellingen betwist (brief van [datum], of proces-verbaal van [datum], of
de vaststellingen niet betwist, of
niet gereageerd heeft;
Overwegende dat [korte weerlegging van de aangevoerde argumenten];
Overwegende dat de woning onaangepast is op grond van de woningbezetting en dat het grote aantal bewoners
een veiligheids- en/of gezondheidsrisico vormt, zoals blijkt uit voormeld verslag en advies, waarvan de
argumenten worden overgenomen;
BESLUIT:
Art. 1. De woning, gelegen te [adres, kadastrale ligging], wordt overbewoond verklaard.
Art. 2. § 1.De bewoning moet onmiddellijk / uiterlijk op [datum] verminderd worden tot maximum [aantal]
bewoners (zie berekening bezettingsnorm in technisch verslag).
Art. 3. Het verhuren, ter beschikking of te huur stellen van een woning waarvan de omvang niet beantwoordt
aan de woningbezetting, waardoor een veiligheids- of gezondheidsrisico ontstaat, kan bestraft worden met een
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25 000 euro. Op basis van volgende
verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf bestraft worden met een
gevangenisstraf van één tot vijf jaar en een geldboete van 1000 tot 100 000 euro:
- als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;
- als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een
vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de de leiding heeft.
Art. 4. Een afschrift van dit besluit wordt aangetekend verstuurd [of eventueel: zal door de politie tegen
ontvangstbewijs worden overhandigd] naar [of eventueel: aan] de houder van het zakelijk recht - de eigenaar de bewoner van de woning (in voorkomend geval: de verzoeker).
Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.
Art. 5. Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen (adres minister: ) met een gemotiveerd
verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen dertig dagen volgend op de betekening van dit besluit. Het
verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.
Gedaan te [gemeente], op [datum]
De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
Download