UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting

advertisement
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD
Zitting van 17 december 2015
Pagina 1/2
Aanwezig
De h. F. Ramon (voorzitter)
De h. F. Benoit (burgemeester)
De hh. J. Bossuyt, F. Watteeuw, mevr. A. Messelier en de h. J. Deprez (schepenen),
De h. B. Deloof (voorzitter ocmw) (maakt geen deel uit van de gemeenteraad)
De hh. E. Lemey, G. Vandesompele, C. Vereecke, R. Bouckaert, J. Deylgat, mevr. F. Decock, de h. J. Schietgat,
mevr. A. Vandenbussche, de hh. C. Delneste, B. Deroo, mevr. H. Vanhauwaert, de h. J. Dujardin,
mevr. A. Dendauw Van Ooteghem, de hh. L. Dewaele, S. Vanderbeke, A. Vandenheede en mevr. C. Debeuf
(raadsleden)
Mevr. V. Vanhoutte (secretaris)
Verontschuldigd
--
Voorwerp Gemeentebelastingen - Vaststellen belastingreglement - opcentiemen
op de onroerende voorheffing - Aanslagjaar 2016
DE RAAD,
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op artikel 162 van de grondwet;
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling voor het
Vlaamse Gewest van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald het artikel 298 en
het artikel 464, 1°;
Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het W.I.B.
voor wat betreft de onroerende voorheffing, in werking getreden op 1 januari 1999,
gewijzigd met het decreet van 30 juni 2000;
Overwegende dat het noodzakelijk is het evenwicht te behouden tussen de ontvangsten en
uitgaven van de gemeente;
BESLUIT, met 15 ja-stemmen en 8 neen-stemmen ((H)eerlijk Kuurne):
014 – V8
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2016 worden, ten bate van de gemeente, 1.800 (duizend
achthonderd) opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd.
Artikel 2
De invordering van deze gemeentelijke belasting zal gebeuren door toedoen van het
Agentschap Vlaamse Belastingdienst van het beleidsdomein Financiën en Begroting van de
Vlaamse Overheid.
Artikel 3
Deze beslissing wordt bekendgemaakt door aanplakking en door vermelding op de website
van de gemeente “www.kuurne.be”.
Artikel 4
Deze beslissing wordt onderworpen aan bestuurlijk toezicht.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
De Secretaris,
(get.) V. Vanhoutte
De Voorzitter van de Raad,
(get.) F. Ramon
Voor eensluidend afschrift:
De Secretaris wnd.
De Burgemeester
W. ROGGE
F. BENOIT
014 – V8
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards