Provincie Antwerpen Gemeente Sint

advertisement
Provincie Antwerpen
Gemeente Sint-Amands
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 17/12/2013
Aanwezig:
Peter Van Hoeymissen,
burgemeester-voorzitter;
Bart De Schutter, Els De Smedt, Frans Joos, Eddy Ceurstemont, Heiko Van
Muylder,
schepenen;
Jan Moeyersons, Raf De Blaiser, Koen Segers, Hans Stevens, Didier Aerts,
Annelies Reynaert, Patrick De Luca, Ben Waumans, Femke Vleminckx, Erik De
Keersmaecker, Gino Steenssens, Ginette Van der Plas, Jan Pauwels, Maria Van
Gucht,
raadsleden;
Helena Lejon,
gemeentesecretaris;
Goedkeuring belasting op de tweede verblijven
De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de decreten van 30 mei 2008 en 28 mei 2010, betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief van 10/06/2011 (BB-2011/1) van het ministerie van het Vlaams
Ministerie van Bestuurszaken, agentschap voor binnenlands bestuur, Afdeling lokale en
provinciale besturen, met betrekking tot het decreet over de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging
Besluit:
Met 15 stemmen vóór en 4 tegen (Koen Segers, Patrick De Luca, Gino Steenssens, Ginette
Van der Plas)
Art.1 Er wordt voor de aanslagjaren 2014 – 2018 een gemeentebelasting gevestigd op de
tweede verblijven.
Art.2 Als tweede verblijf wordt beschouwd elke private woongelegenheid, waarvan degene
die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de
bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows,
appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle
andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans,
ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger ingeschreven zijn.
Als tweede verblijf worden niet beschouwd:
de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze minstens zes maanden van het
belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden;
de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in de loop
van het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede verblijf werden
aangewend.
Art.3 De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van
het tweede verblijf.
Art.4 De belasting wordt vastgesteld op € 450 per tweede verblijf.
Art.5 De belasting is ondeelbaar en voor het gehele aanslagjaar verschuldigd door de
eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar.
Art.6
De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar bij het
gemeentebestuur aangifte doen van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten, door
middel van het formulier waarvan het model door het college van burgemeester en
schepenen werd vastgesteld.
De betrokkenen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht
spontaan aan het gemeentebestuur de elementen te verstrekken die nodig zijn voor de
toepassing van de belasting en dit ten laatste één maand na de aanwending als tweede
verblijf, de ingebruikneming of de eigendomsverwerving.
Art.7 Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige
van ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college
aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van
deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van
verzending van de betekening, om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Art.8 De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is
aan de verschuldigde belasting en ingeval van herhaling binnen de twaalf maanden met het
dubbele ervan.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Art.9 De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art.10 De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen
terzake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreten van 30 mei 2008 en 28 mei
2010, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincieen gemeentebelastingen.
Art.11 Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et
incommodo zal deze beslissing als definitief worden aanzien en voor administratief toezicht
aan de hogere overheid overgemaakt worden.
Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad op datum van 17/12/2013
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards